Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Szanowni Państwo

Witamy w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Brzegu

Miło nam poinformować Państwa, że został uruchomiony nowy portal geodezyjny SIP Powiatu Brzeskiego pod adresem:

https://brzeg.giportal.pl/

Pod tym adresem znajdą Państwo:

  • mapę powiatu (aktualizacja codziennie),
  • bramki do e-usług uruchomionych dla interesantów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i kartograficznej,
  • adresy usług danych przestrzennych (WMS i WFS),
  • karty usług realizowanych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 

W portalu umieściliśmy też tablicę ogłoszeń, na której będą publikowane ogłoszenia dla naszych klientów – w tym o dniach wolnych od pracy, przerwach technicznych w działaniu aplikacji itp.

Izabela Wiecheć
Naczelnik wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  Starostwa Powiatowego w Brzegu mieści się na pierwszym piętrze budynku B przy ul. Robotniczej 12.

Naczelnikiem Wydziału i jednocześnie geodetą powiatowym jest Izabela Wiecheć:

Pokój 107, tel. 77 444 7916

i.wiechec@brzeg-powiat.pl

Telefony :

  • 77 444 79 69 – Uzgadnianie usytuowania sieci (zud@brzeg-powiat.pl)
  • 77 444 79 60 – Sprzedaż map (geodezja@brzeg-powiat.pl)
  • 77 444 79 72 – Ewidencja gruntów (ewidencja@brzeg-powiat.pl)
  • 77 444 79 65 – PODGiK
  • 77 444 79 62 – Klasyfikacja gleboznawcza i użytkowanie wieczyste
  • 77 444 79 61 – Gospodarka nieruchomościami i ochrona gruntów rolnych

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zajmuje się między innymi:

  • gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa i powiatu,
  • przekształcaniem użytkowania wieczystego w prawo własności,
  • wywłaszczeniami nieruchomości,
  • ochroną gruntów rolnych i leśnych,
  • scalaniem i wymianą gruntów rolnych,
  • klasyfikacją gleboznawczą gruntów.

W skład Wydziału wchodzi również Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, którym kieruje Ewa Kluska pok. 106, tel. 77 444 7969, e.kluska@brzeg-powiat.pl.

Gdzie załatwią Państwo swoją sprawę:

Interesanci w sprawach z zakresu geodezji i kartografii obsługiwanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, przyjmowani są w pok. nr 101.

W sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami, ochrony gruntów rolnych oraz pozostałych realizowanych przez WGiGN interesanci przyjmowani są w pok. 112.

W sprawach dot. uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu interesanci są przyjmowani w pok. 104.

Uwaga – ogłoszenia dot. obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i Powiatu Brzeskiego publikowane są w zakładce “Nieruchomości” w głównym oknie strony oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – link dostępny również w głównym oknie.

  1. Ewidencja gruntów i budynków
  2. Rzeczoznawcy majątkowi
  3. Sprzedaż map
  4. Uzgadnianie usytuowania sieci
  5. Pozostałe wnioski
  1. Przekształcanie użytkowania wieczystego w prawo własności:
  1. Wyłączanie gruntów rolnych z produkcji
  1. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

 

Informacje dla wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych

  1. Komunikaty:

ZMIANA SYSTEMU ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH

LINK

SWDE

LINK

  1. Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych – formularze:
  1. Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych przez IKERG: 
    1. Regulamin obsługi prac geodezyjnych drogą elektroniczną 2020 r.
    2. Wzór umowy iKERG
    3. Wniosek o zawarcie umowy IKERG_geodeci
  1. Programy do pobrania:

Program do transformacji wyników pomiarów geodezyjnych wysokościowych uwzględniający poprawki lokalne – Pobierz

Program Delta do pobrania:

Geo-Info Delta (wersja 32-bit)

Geo-Info Delta (wersja 64-bit)

Uwaga – program dostępny również jako zakładka w oknie głównym Geoportalu Powiatu Brzeskiego

5. Udostępnienie osnowy geodezyjnej z obszaru powiatu brzeskiego

Szanowni Państwo

Szanowni Państwo

Podmioty publiczne realizujące zadania publiczne na cele realizacji tych zadań mogą uzyskiwać wgląd on-line do ewidencji gruntów i budynków powiatu brzeskiego (w tym do danych o właścicielach nieruchomości) przez iEGiB – moduł systemu informacji przestrzennej GEO-INFO. Dostęp do aplikacji można uzyskać korzystając z SIP Powiatu Brzeskiego. Uzyskanie dostępu wymaga złożenia uzasadnionego wniosku.

W sprawach logowania proszę o kontakt telefoniczny: tel. 77 4447 966, 77 4447 916 i 77 4447 969. W aplikacji w  zakładce „Pomoc” dostępny jest podręcznik użytkownika.

Udostępnienie danych o innym zakresie lub w innej niż przez aplikację iEGiB formie wymaga złożenia wniosku

  • Wniosek – zadania publiczne

 

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art.13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się, iż:
1. Administratorem danych osobowych w zależności od kompetencji organu/jednostki jest Powiat Brzeski – Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg,; tel. 77 444 79 00,e-mail: starostwo@brzeg-powiat.pl.
2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod nr telefonu : 77 444 79 34 (w godzinach pracy urzędu), drogą mailową na adres: odo@brzeg-powiat.pl lub listownie na adres siedziby urzędu (podany w pkt.1.).
3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, na podstawie art.6 pkt.1 lit. c RODO,
b) realizacji celu w jakim została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO lub w przypadku podania danych należących do szczególnych kategorii danych – na podstawie art. 9 ust.2 lit a RODO,
c) wykonania umowy, której osoba fizyczna jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie osoby fizycznej przez zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust,. 1 lit. b RODO,
d) ochrony żywotnych interesów osoby fizycznej, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit d RODO,
e) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO.
5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa, tj. organy władzy publicznej, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; podmioty, z którymi współpracuje Administrator: dostawcy systemów informatycznych wykonujących czynności związane z utrzymaniem systemów, w których przechowywane są dane, dostawcy poczty elektronicznej, podmioty zapewniające asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
7. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których zostały pozyskane. Dane osobowe mogą być także przechowywane przez okres dłuższy, oraz przetwarzane do celów archiwalnych, oraz w interesie publicznym.
8. Osobom fizycznym, których dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, prawo do uzyskania kopii tych danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia danych oraz przenoszenia danych w przypadkach określonych w art.15 – 22 RODO.
9. Osobom fizycznym, których dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem zgodnie z obowiązującym prawem.
10. Osobom fizycznym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, w przypadku uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
11. Podanie przez osobę fizyczną danych osobowych jest wymogiem ustawowym i obowiązkowym w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartej między stronami umowy. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie danych jest dobrowolne.
W przypadku niepodania danych osobowych wymaganych przepisami prawa dana usługa lub zadanie nie będzie możliwe do zrealizowania, co może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia lub doprowadzi do nie zawarcia umowy.
12. Dane osobowe nie będą podlegały wyłącznie zautomatyzowanemu przetwarzaniu przy podejmowaniu decyzji i nie będą podlegały profilowaniu.

 

Wydrukuj stronę