Sabina Nowak
Skarbnik Powiatu Brzeskiego

Iwona Kochanowska
Główny Księgowy Starostwa
(kieruje Wydziałem Finansowo-Budżetowym)

Starostwo Powiatowe w Brzegu
ul. Robotnicza 20, II piętro
pokoje nr 301, 301A, 302, 303, 303A
tel. 77 444 79 52
tel. 77 444 79 47
tel. 77 444 79 54

Wykaz kont Starostwa Powiatowego w Brzegu: Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów[/vc_column_text]

  • 22 8870 0005 2001 0030 2668 0006 Wpłaty należności za użytkowanie wieczyste , zarząd , sprzedaż, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dzierżawę, najem nieruchomości Skarbu Państwa
  • 11 8870 0005 2001 0030 2668 0010 Wpłaty za usługi geodezyjne
  • 06 8870 0005 2001 0030 2668 0003 Opłaty komunikacyjne, dzienniki budowy, karty wędkarskie , sprzedaż, dzierżawę, najem nieruchomości Powiatu Brzeskiego
  • 76 8870 0005 2001 0030 2668 0004 Wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy
  • 49 8870 0005 2001 0030 2668 0005 Wpłaty należności za dzierżawę obwodów łowieckich
  • 10 8870 0005 2001 0030 2671 0001 Wpływy z udziału w podatku PIT i CIT
[/vc_column][/vc_row]

 

Do podstawowych zadań Wydziału Finansowo-Budżetowego należy prowadzenie następujących spraw:
1) opracowywanie projektu budżetu Powiatu oraz dokonywanie analiz wykonania budżetu;
2) nadzorowanie prawidłowości opracowywania planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu;
3) nadzór nad realizacją budżetu powiatu;
4) windykacja należności powiatu, Skarbu Państwa, funduszy starostwa;
5) sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu powiatu;
6) prowadzenie rachunkowości budżetu powiatu, jednostek organizacyjnych powiatu oraz gospodarki finansowej powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
7) obsługa dochodów Skarbu Państwa;
8) przekazywanie środków finansowych do jednostek organizacyjnych powiatu;
9) prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków;
10) współudział w planowaniu i realizacja wydatków osobowych starostwa oraz prowadzenie dokumentacji płacowej;
11) prowadzenie kontroli finansowej w starostwie zgodnie z obowiązującymi przepisami;

12) obsługa funduszy powiatowych:
a) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobami Geodezyjnymi i Kartograficznymi,
b) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

13) współdziałanie z bankami, urzędami skarbowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
14) opracowywanie projektów przepisów dotyczących prowadzenia rachunkowości;
15) przygotowanie zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji;
16) rozliczanie dotacji przekazanych z funduszy celowych oraz otrzymanych na podstawie porozumień i umów;
16) przekazywanie właściwym podmiotom sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych;
17) przygotowywanie projektów uchwał rady i zarządu;
18) obsługa zadań i kompetencji z zakresu nabycia przez Skarb Państwa i zagospodarowania mienia oraz ponoszenia odpowiedzialności z nabytego mienia za zobowiązania – podmiotów wykreślonych z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) albo z wcześniejszych rejestrów sądowych i niewpisanych do KRS, za wyjątkiem spraw dotyczących nieruchomości.

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art.13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się, iż:
1. Administratorem danych osobowych w zależności od kompetencji organu/jednostki jest Powiat Brzeski – Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg,; tel. 77 444 79 00,e-mail: starostwo@brzeg-powiat.pl.
2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod nr telefonu : 77 444 79 34 (w godzinach pracy urzędu), drogą mailową na adres: odo@brzeg-powiat.pl lub listownie na adres siedziby urzędu (podany w pkt.1.).
3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, na podstawie art.6 pkt.1 lit. c RODO,
b) realizacji celu w jakim została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO lub w przypadku podania danych należących do szczególnych kategorii danych – na podstawie art. 9 ust.2 lit a RODO,
c) wykonania umowy, której osoba fizyczna jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie osoby fizycznej przez zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust,. 1 lit. b RODO,
d) ochrony żywotnych interesów osoby fizycznej, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit d RODO,
e) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO.
5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa, tj. organy władzy publicznej, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; podmioty, z którymi współpracuje Administrator: dostawcy systemów informatycznych wykonujących czynności związane z utrzymaniem systemów, w których przechowywane są dane, dostawcy poczty elektronicznej, podmioty zapewniające asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
7. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których zostały pozyskane. Dane osobowe mogą być także przechowywane przez okres dłuższy, oraz przetwarzane do celów archiwalnych, oraz w interesie publicznym.
8. Osobom fizycznym, których dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, prawo do uzyskania kopii tych danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia danych oraz przenoszenia danych w przypadkach określonych w art.15 – 22 RODO.
9. Osobom fizycznym, których dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem zgodnie z obowiązującym prawem.
10. Osobom fizycznym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, w przypadku uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
11. Podanie przez osobę fizyczną danych osobowych jest wymogiem ustawowym i obowiązkowym w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartej między stronami umowy. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie danych jest dobrowolne.
W przypadku niepodania danych osobowych wymaganych przepisami prawa dana usługa lub zadanie nie będzie możliwe do zrealizowania, co może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia lub doprowadzi do nie zawarcia umowy.
12. Dane osobowe nie będą podlegały wyłącznie zautomatyzowanemu przetwarzaniu przy podejmowaniu decyzji i nie będą podlegały profilowaniu.

 

 

Wydrukuj stronę