Sabina Nowak
Skarbnik Powiatu Brzeskiego

Starostwo Powiatowe w Brzegu
ul. Robotnicza 20, II piętro
pokoje nr 301, 301A, 302, 303, 303A
tel. 77 444 79 52
tel. 77 444 79 47
tel. 77 444 79 54

Wykaz kont Starostwa Powiatowego w Brzegu: Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów[/vc_column_text]

  • 22 8870 0005 2001 0030 2668 0006 Wpłaty należności za użytkowanie wieczyste , zarząd , sprzedaż, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dzierżawę, najem nieruchomości Skarbu Państwa
  • 11 8870 0005 2001 0030 2668 0010 Wpłaty za usługi geodezyjne
  • 06 8870 0005 2001 0030 2668 0003 Opłaty komunikacyjne, dzienniki budowy, karty wędkarskie , sprzedaż, dzierżawę, najem nieruchomości Powiatu Brzeskiego
  • 76 8870 0005 2001 0030 2668 0004 Wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy
  • 49 8870 0005 2001 0030 2668 0005 Wpłaty należności za dzierżawę obwodów łowieckich
  • 10 8870 0005 2001 0030 2671 0001 Wpływy z udziału w podatku PIT i CIT
[/vc_column][/vc_row]

 

Do podstawowych zadań Wydziału Finansowo-Budżetowego należy prowadzenie następujących spraw:
1) opracowywanie projektu budżetu Powiatu oraz dokonywanie analiz wykonania budżetu;
2) nadzorowanie prawidłowości opracowywania planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu;
3) nadzór nad realizacją budżetu powiatu;
4) windykacja należności powiatu, Skarbu Państwa, funduszy starostwa;
5) sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu powiatu;
6) prowadzenie rachunkowości budżetu powiatu, jednostek organizacyjnych powiatu oraz gospodarki finansowej powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
7) obsługa dochodów Skarbu Państwa;
8) przekazywanie środków finansowych do jednostek organizacyjnych powiatu;
9) prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków;
10) współudział w planowaniu i realizacja wydatków osobowych starostwa oraz prowadzenie dokumentacji płacowej;
11) prowadzenie kontroli finansowej w starostwie zgodnie z obowiązującymi przepisami;

12) obsługa funduszy powiatowych:
a) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobami Geodezyjnymi i Kartograficznymi,
b) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

13) współdziałanie z bankami, urzędami skarbowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
14) opracowywanie projektów przepisów dotyczących prowadzenia rachunkowości;
15) przygotowanie zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji;
16) rozliczanie dotacji przekazanych z funduszy celowych oraz otrzymanych na podstawie porozumień i umów;
16) przekazywanie właściwym podmiotom sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych;
17) przygotowywanie projektów uchwał rady i zarządu;
18) obsługa zadań i kompetencji z zakresu nabycia przez Skarb Państwa i zagospodarowania mienia oraz ponoszenia odpowiedzialności z nabytego mienia za zobowiązania – podmiotów wykreślonych z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) albo z wcześniejszych rejestrów sądowych i niewpisanych do KRS, za wyjątkiem spraw dotyczących nieruchomości.

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z prawem informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Brzeski- Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu 49-300, przy ul. Robotniczej 20;
2) z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Brzegu można skontaktować się poprzez centralę telefoniczną 77 444 79 00 (prosić o połączenie z Inspektorem Ochrony Danych), adres j.w.;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań urzędu wynikających z prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu.;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną określoną przez Prezesa Rady Ministrów (Premiera);
8) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych;
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
10) nie przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia danych ze względu na prawne obowiązki określone w pkt 3 zgodnie z art.17 ust.3 lit. b, d lub e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
11) nie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art.21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
12) nie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody ze względu na to, że przetwarzanie nie jest oparte o wyrażenie zgody;
13) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu i zautomatyzowaniu i dlatego nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych w sposób zautomatyzowany ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

 

Powyższe wynika z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE)

Wydrukuj stronę