Ogłoszenie

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 września 2018 r. o godz. 10 00 w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu odbędzie się XLIII posiedzenie Rady Powiatu Brzeskiego z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji oraz stwierdzenie ich prawomocności.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z obrad z dnia: 28.06.2018 r. i 17.08.2018 r.

4. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu, bieżącej działalności oraz realizacji uchwał Rady Powiatu Brzeskiego.

5. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja o działalności Sejmiku Województwa Opolskiego.

7. Aktualna sytuacja Brzeskiego Centrum Medycznego.

8. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany statutu (druk nr 1),
b) zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/306/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego Funduszu (druk nr 2),
c) pozbawienia części drogi nr 1167 O (dz. nr 250/3 obręb ewidencyjny Michałowice) w miejscowości Michałowice kategorii drogi powiatowej (druk 3),
d) sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Brzegu (druk nr 4),
e) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego za cenę obniżoną (druk 5),
f) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 6),
g) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2018, (druk nr 7).

10. Odpowiedzi Starosty na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.

11. Rozpatrzenie skargi.

12. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych.

13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Stanisław Kowalczyk

 

 

 

 

 

 

Wydrukuj stronę