Brzeg, dnia 24.05. 2018r.

G.6840.2. 16 .2017

Zarząd Powiatu Brzeskiego
ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego

1. Położenie oznaczenie i opis nieruchomości:
Nieruchomość położona przy ul. Krakowskiej w Grodkowie, stanowiąca własność Powiatu Brzeskiego, oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka Nr 778/35 o pow. 0,6420 ha, ark. mapy 7, dla której Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą KW – OP1N/00064248/0.
Nieruchomość położona jest ok.1500 m na południe od centralnej części miasta (rynku) Grodków w otoczeniu gruntów zabudowanych (zabudowa mieszkaniowa, oświatowa- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz gospodarcza). Lokalizacja peryferyjna.
Działka nr 778/35 nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do drogi publicznej – ul. Krakowska, zostanie zapewniony w drodze, służebności gruntowej, na działce 778/37, która stanowi drogę wewnętrzną o nawierzchni szutrowej przez, którą podziemnie przebiega przez nią wodociąg i sieć elektroenergetyczna. Działka nieuzbrojona. Na działce posadowione są 2 słupy elektroenergetyczne nie wchodzące w skład nieruchomości gruntowej. Na nieruchomości mogą znajdować się pozostałości po utwardzeniu oraz pozostałości podziemnej infrastruktury (rury, fundamenty, murki, kable itp.)

Działka nr 778/35 obecnie nie jest użytkowana. W przeważającej części jest zabudowana, w pozostałej porośnięta trawą i zakrzaczona.
W centralnej części działki znajduje się zespół 8 budynków gospodarczych stanowiących niegdyś zaplecze techniczne ośrodka wychowawczego. Budynki jednokondygnacyjne, murowane z cegły i bloczków, kryte papą i eternitem (największy budynek stodoły), w stanie technicznym złym i bardzo złym, obiekty do wyburzenia. Powierzchnia zabudowy łącznie 1 312 m2 . Powierzchnia zabudowy budynku : nr 1280 – 552 m2, rok budowy: 1960, nr 1281 – 52 m2, rok budowy: 1960, nr 1282 – 245 m2, rok budowy: 1960, nr 1286 – 90 m2, rok budowy: 1960, nr 1287 – 214 m2, rok budowy: 1960, nr 1413 – 65 m2, rok budowy: 1960, nr 2063 – 34 m2, rok budowy: 1960, nr 2066 – 60 m2, rok budowy: 1950,
Możliwości inwestycyjne gruntu pogorszone ze względu na utrudnienia w zabudowie.

2. Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie ze zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Grodkowa i wsi Tarnów Grodkowski zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej w Grodkowie nr XXX/219/98 z dnia 18 luty 1998r. (opublikowaną w Dz.Urz.Woj.Op. z dnia 18 maja 1998r. Nr 13, poz.64) – teren obejmujący działkę Nr 778/35 w Grodkowie, wchodzi w skład terenu oznaczonego symbolem C17 UO, ZP, US – istniejący, adaptowany – specjalny obiekt szkolno – wychowawczy.

3. Sposób zagospodarowania: zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego

4. Termin zagospodarowania: nie ustalono

5. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

6. Forma zbycia: sprzedaż na własność

7. Tryb zbycia: rokowania po II ustnym przetargu nieograniczonym
I przetarg odbył się 14.03.2018r., cena wywoławcza wynosiła 182.000,00 zł.
II przetarg odbył się 7.05.2018r., cena wywoławcza wynosiła 120.000,00 zł.

8. Cena wywoławcza: 80 000,00 zł
Sprzedaż jest zwolniona od podatku VAT(stawka zw), na podstawie art.43 ust.1 pkt.2, ust.2 oraz art.29 ust.5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz.535 ze zm.)

9. Miejsce i termin rokowań:
Rokowania odbędą się w dniu: 25.06. 2018r. o godz. 11.30 w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Brzegu ul. Robotnicza 12, pokój nr 104 na I piętrze budynku B.

10. Warunki udziału w rokowaniach:
W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które:

  • wpłacą zaliczkę w terminie i wysokości, określonych w punkcie 11 niniejszego ogłoszenia oraz stawią się na rokowania osobiście lub przez pełnomocnika (dotyczy osób fizycznych) albo przez przedstawiciela (dotyczy innych podmiotów)
  • złożą zgłoszenie udziału w rokowaniach w zaklejonej kopercie z napisem : „ Rokowania – na działkę nr 778/35 w Grodkowie” – do dnia 20.06.2018r. do godz.1400 w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Brzegu, ul. Robotnicza 20.
  • stawią się na rokowania z dowodem tożsamości osobiście lub przez pełnomocnika (dotyczy osób fizycznych ) albo przez przedstawiciela lub pełnomocnika (dotyczy innych podmiotów)

Zgłoszenie udziału powinno zawierać:
– imię , nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest
osoba prawna lub inny podmiot,
– datę sporządzenia zgłoszenia,
– oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
– proponowaną cenę za nieruchomość( wyższą niż cena wywoławcza do rokowań wskazana w pkt.8 ogłoszenia) i sposób jej zapłaty.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze rokowań podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr rach. 06 8870 0005 2001 0030 2668 0003.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze rokowań może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat . Wierzytelność Powiatu Brzeskiego w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu przez ustanowienie hipoteki. Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr rach. 06 8870 0005 2001 0030 2668 0003, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Uwaga – zgłoszenie winno być podpisane przez osobę składającą zgłoszenie lub – w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów przez uprawnionych jej przedstawicieli lub pełnomocników.

Do zgłoszenia należy dołączyć :
– dowód wpłacenia zaliczki w wysokości, formie i terminie, opisanych w pkt.11 niniejszego
ogłoszenia,
– aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego ( w przypadku spółek) lub
– aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw(dotyczy przedsiębiorstw państwowych)
– pełnomocnictwo
– numer konta, na które należy zwrócić zaliczkę (dotyczy wszystkich uczestników rokowań)
– cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców (jednolity tekst Dz.U. z 2014r., poz.1380), obowiązany jest dołączyć zezwolenie ( lub promesę) ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości,

W przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne poświadczenie.
Przystępujące do rokowań osoby fizyczne (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do rokowań, z podpisem notarialnie poświadczonym bądź stawić się na rokowaniach ze współmałżonkiem.
Osoby przystępujące do rokowań zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia, treścią mapy zasadniczej i przedmiotem rokowań i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu rokowań żadnych zastrzeżeń.
Granice nabywanej nieruchomości przyjmuje się według stanu ujawnionego w operacie ewidencji gruntów i budynków. Nabywca może zażądać okazania w terenie znaków granicznych wyznaczających granice nabywanej nieruchomości pod warunkiem pokrycia kosztów usługi geodezyjnej wznowienia położenia znaków granicznych.

11. Zaliczka:
Wysokość zaliczki wynosi: 8.000,00 zł

Zaliczka jest płatna w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr rach. 76 8870 0005 2001 0030 2668 0004, w terminie do dnia 20.06. 2018 r. do godz. 24.00. Za termin wpłaty uważa się moment wpływu środków na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu

UWAGI:
– Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który rokowania wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
– Zaliczkę zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia rokowań lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym
– w przypadku uchylenia się uczestnika rokowań, który wygrał rokowania od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacona zaliczka przepada .

12. Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:
Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe .
Rokowania organizuje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz.121) oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz.1490).
Zarząd Powiatu Brzeskiego zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości, informacja o odwołaniu rokowań zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o rokowaniach.

Informacja o wynikach rokowań zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Informację wywiesza się po 7 dniach od dnia rozstrzygnięcia rokowań tj. po terminie przewidzianym na złożenie skargi na czynności związane z przeprowadzeniem rokowań.
Szczegółowych informacji o rokowaniach i możliwości dokonania oględzin przedmiotu rokowań udziela Izabela Wiecheć, Geodeta Powiatowy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu, ul. Robotnicza 12, pok. Nr 107, tel. 4447 916

Zarząd Powiatu Brzeskiego zaprasza do udziału w rokowaniach.

Uwaga: niniejsze ogłoszenie o rokowaniach ukaże się w dniu 24.05.2018r.,w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl i Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info.
Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej nr 12 i nr 20, na okres 30 dni tj. od dn. 24.05. 2018r. do dnia rokowań.

Wydrukuj stronę