Brzeg, dnia 15.06.2016r.

G.6840. 2.3.2016

Zarząd Powiatu Brzeskiego

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego

 

1.Położenie i oznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana  o łącznej pow. 0,6706 ha,  składająca się z działek  nr 78/19 o pow. 0,2248 ha, 78/68 o pow. 0,1354 ha i nr 79/4 o pow. 0,3104 ha położona przy ul. 1 Maja w Brzegu, ark. mapy 4,  obręb Południe, KW – OP1B/00023770/7

 

 1. Opis nieruchomości:

Przedmiotem przetargu jest  :

Nieruchomość, która stanowi nieuzbrojony teren zieleni nieurządzonej. Położona jest poza trzecią linią zabudowy od ulicy 1 Maja. Częściowo ogrodzona płotem z prefabrykatów betonowych. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej gminnej – ul. Stefana Żeromskiego poprzez teren publiczny ogólnodostępny, nieutwardzony, stanowiący dz. 78/48  (własność gminy Brzeg),  oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w przeważającej części symbolem  3KDD, dla którego plan ustala przeznaczenie: ulica klasy dojazdowej. Nieruchomość w kształcie foremnym. Kształt i wielkość nieruchomości umożliwia jej zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem w planie miejscowym. W bezpośrednim otoczeniu nieruchomości znajdują się tereny zabudowy miejskiej – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, tereny oświaty (II Liceum Ogólnokształcące) oraz tereny usługowe.

Na działce mogą znajdować się także pozostałości po utwardzeniu  oraz pozostałości podziemnej infrastruktury uzbrojenia technicznego  (np. rury, fundamenty, murki kable itp.). Działka może być częściowo zadrzewiona i zakrzaczona.

Zgodnie z ustaleniami  miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonego 3 lutego 2012r., Uchwałą Rady Miejskiej Brzegu  Nr XVXIII/148/12  ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 16 marca 2012r., poz.397, działka nr 78/68, ark.m.4, obręb Południe jest położona w przeważającej części na obszarze oznaczonym symbolem 1MWp, dla którego ustala się przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, w niewielkiej części – na terenie oznaczonym symbolem 3KDD, dla którego ustala się przeznaczenie : ulica klasy dojazdowej, działka nr 78/19, ark.m.4, obręb Południe w Brzegu jest położona w  przeważającej części na obszarze oznaczonym symbolem 1MWp, dla którego ustala się przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, w niewielkiej części – na terenie oznaczonym symbolem 3KDD, dla którego ustala się przeznaczenie; ulica klasy dojazdowej; i w niewielkiej części – na terenie oznaczonym 3KDp, dla którego ustala się przeznaczenie: droga piesza, droga pieszo-jezdna; działka nr 79/4, ark.m.4, obręb Południe w Brzegu jest położona w przeważającej części na obszarze oznaczonym symbolem 1MWp, dla którego ustala się przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, w niewielkiej części – na terenie oznaczonym symbolem 3KSDD, dla którego ustala się przeznaczenie: ulica klasy dojazdowej; i w niewielkiej części – na terenie oznaczonym symbolem KDL, dla którego ustala się przeznaczenie : ulica klasy lokalnej.

 

 1. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: nieruchomość jest wolna od obciążeń i

zobowiązań.

 

 1. Forma zbycia : sprzedaż na własność

 

 1. Tryb zbycia : ustny  przetarg nieograniczony

 

 1. Cena wywoławcza : 800 000,00 zł + podatek VAT  wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia

umowy sprzedaży

 

 

 1. Miejsce i termin przetargu :

 

    Przetarg odbędzie się w dniu : 5.09. 2016r. o godz. 900 w siedzibie Starostwa

Powiatowego w Brzegu ul. Robotnicza 12, pokój nr 104 na I piętrze budynku B.

 

 1. Warunki udziału w przetargu:

W przetargu mogą  brać udział  osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które:

 • wpłacą wadium   w  terminie  i wysokości, określonych w punkcie 9   niniejszego ogłoszenia oraz stawią się na przetarg osobiście lub przez pełnomocnika (dotyczy osób fizycznych) albo przez przedstawiciela (dotyczy innych podmiotów)
 • przedstawiciele lub pełnomocnicy innych podmiotów zamierzających uczestniczyć w przetargu są  obowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu  odpowiednio:
 • aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego ( w przypadku spółek) lub
 • aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorstw (dotyczy przedsiębiorstw

państwowych)

 • pełnomocnictwa
 • numer konta, na które należy zwrócić wadium (dotyczy wszystkich uczestników przetargu)
 • cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jednolity tekst Dz.U. z 2014r., poz.1380), obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej aktualne zezwolenie ( lub promesę) ministra właściwego do spraw wewnętrznych  na nabycie nieruchomości,

W przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne poświadczenie.

Przedkładane dokumenty nie mogą być wydane wcześniej niż sześć miesięcy przed datą przetargu, a przystępujący do przetargu składają oświadczenia, iż dokumenty są aktualne na dzień składania dokumentów o przetargu.

Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym lub stawić się na przetarg ze współmałżonkiem.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia i ze stanem technicznym przedmiotu przetargu i nie wnoszą do stanu technicznego  przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.

Granice nabywanej nieruchomości przyjmuje się według stanu ujawnionego w operacie ewidencji gruntów i budynków. Nabywca może zażądać okazania w terenie znaków granicznych wyznaczających granice nabywanej nieruchomości pod warunkiem pokrycia kosztów usługi geodezyjnej wznowienia położenia znaków granicznych.

 

 1. Wadium :

Wysokość wadium wynosi  80 000,00 zł

i jest płatne w pieniądzu na konto  Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym

Grodków-Łosiów nr  rach. 76 8870  0005 2001 0030 2668  0004 lub w kasie Starostwa  Powiatowego

w Brzegu przy ul. Robotniczej 12,   w terminie do dnia  30.08. 2016 r. do godz. 2400.

 

Za termin wpłaty uważa się moment wpływu środków na konto Starostwa Powiatowego  w Brzegu.

 

   UWAGI:

 • Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
 • Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia,  unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym
 • w przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od  zawarcia   umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium przepada.

10 . Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:

 • Oferent, który wygrał przetarg, jest obowiązany do zapłaty ceny nieruchomości przed ustalonym przez Zarząd Powiatu Brzeskiego terminem zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Ø  Nabywca nieruchomości ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości  567,00 zł (brutto) , które są płatne również przed ustalonym terminem zwarcia umowy sprzedaży.

 • Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe .

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny; informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.

Informacja o wyniku przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Informację wywiesza się po 7 dniach od dnia rozstrzygnięcia przetargu tj. po terminie przewidzianym na złożenie skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.

 

Szczegółowych informacji o przetargu  i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela Izabela Wiecheć, Geodeta Powiatowy, w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Brzegu, Brzeg, ul. Robotnicza 12, pok. Nr 107, tel. 4447 916

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego zaprasza do udziału w przetargu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: niniejsze ogłoszenie o przetargu ukaże się w dniu 15.06.2016r.,w prasie lokalnej i ogólnokrajowej oraz na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl i Biuletynie Informacji Publicznej  http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info.

Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul.Robotniczej nr 12 i  nr 20,  na okres 2-ch miesięcy dni  tj. od dn. 15.06. 2016r. do dnia przetargu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydrukuj stronę