Brzeg, dnia 15.06.2016r.

G.6845.2.  45 .2016

 

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego

zaprasza do składania ofert na najem lokalu  stanowiącego własność Powiatu Brzeskiego

 

 1. Do wynajęcia przeznaczony jest  wymieniony w tabeli wolny pokój biurowy położony w Brzegu na parterze budynku przy ul. Kardynała Stefana  Wyszyńskiego 23, usytuowanym na działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 829/5 o pow. 1,2730 ha , ark. m. 11, obręb Centrum, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą kw nr OP1B/00007339/6:

 

 

Nr pom. Powierzchnia (m2) Nazwa pomieszczenia
09 19,37 Pomieszczenie biurowe
015 19,22 Pomieszczenie biurowe
022 12,63 Pomieszczenie biurowe

 

 

 1. Umowa najmu zostanie zawarta na okres do 31 grudnia 2017r. z możliwością wypowiedzenia umów przez każdą ze stron umowy za 3-miesięcznym wypowiedzeniem.
 2. Wysokość miesięcznego czynszu najmu za jedno pomieszczenie biurowe:

250,00 zł + podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy

 1. Miejsce i termin składania wniosków o zawarcie umowy:

Pisemne wnioski o zawarcie umowy należy składać w Kancelarii  Ogólnej Starostwa   Powiatowego w Brzegu ul. Robotnicza 20,  w terminie do dnia 23.06. 2016r. do godz. 1300.

 1. Wniosek winien zawierać:
 • dane najemcy: nazwisko i imię, adres , PESEL; w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą dane firmy,
 • numer pomieszczenia biurowego, którego wniosek dotyczy,
 • zobowiązanie do zawarcia umowy na warunkach opisanych w niniejszym zaproszeniu i projekcie umowy,
 • oświadczenie, że najemca zapoznał się z pełną treścią zaproszenia i z projektem umowy najmu oraz przedmiotem najmu.
 1. Zawarcie umów najmu nastąpi z zastrzeżeniem punktu 7 z osobami, które w terminie określonym w punkcie 4 niniejszego zaproszenia złożą wniosek o zawarcie umowy i stawią się na podpisanie umowy w dniu 28.06.2016r  w godz. od 8 do 14  w Starostwie Powiatowym w Brzegu w pok. nr 112 bud. B przy ul. Robotniczej 12 .
 2. W przypadku gdy na najem tego samego pomieszczenia zostanie złożony więcej niż jeden wniosek, najemca tego pomieszczenia zostanie wyłoniony w drodze rokowań, których przedmiotem będzie stawka czynszu.  Rokowania będą się odbywały od godz. 900 w dniu 24.06.2016r. w Starostwie Powiatowym w Brzegu w pok. nr 104 bud. B przy ul. Robotniczej 12. Najemca wyłoniony w drodze rokowań jest obowiązany podpisać umowę najmu niezwłocznie po zakończeniu rokowań.

 

 

 

 

 

      UWAGI:

 • Stawka czynszu najmu obejmuje koszty dostawy do przedmiotu najmu energii elektrycznej, ogrzewania oraz wody zimnej i ciepłej, odbioru ścieków i odpadów komunalnych i podlega corocznej waloryzacji z dniem 1 stycznia każdego roku wskaźnikiem wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa GUS.

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego zastrzega sobie prawo odwołania zaproszenia do składania ofert na najem lokali z uzasadnionej przyczyny; informacja o odwołaniu składania ofert zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak zaproszenie do składania ofert.

 

Szczegółowych informacji o wynajmie lokali i projekcie umowy najmu   udziela Izabela Wiecheć, Geodeta Powiatowy, w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Brzegu, Brzeg, ul. Robotnicza 12, pok. Nr 107, tel. 4447 916

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego zaprasza do składania ofert.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: niniejsze zaproszenie  ukaże się w dniu 15.06.2016 roku  na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl,w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń; Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 i 20  na okres  7 dni tj. od 15.06. 2016 roku do dnia zawarcia umów.

Wydrukuj stronę