Brzeg, dnia 18.01.2017r.

G.6840.2.10.2016

Zarząd Powiatu Brzeskiego

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego

 

1.Położenie i oznaczenie nieruchomości:

Działka zabudowana nr  514 o pow. 0,0787 ha, położona przy ul. Jana Pawła II 27 w  Brzegu, ark.m.8, obręb Centrum, KW- OP1B/00018037/9.

 1. Opis nieruchomości:

Przedmiotem przetargu jest  :

Nieruchomość położona na południe od centralnej części miasta Brzeg w otoczeniu gruntów o funkcji usługowej, oświaty, terenów zieleni oraz mieszkaniowych wielorodzinnych, na wschód od Ronda Solidarności. Lokalizacja bardzo korzystna, w ścisłym centrum miasta. Teren nie ogrodzony, utwardzony asfaltem. Kształt działki jest regularny, działka ma zapewniony dostęp do drogi publicznej – ulicy Jana Pawła II. Teren uzbrojony jest w prąd, wodę, kanalizację i gaz. Na działce są posadowione dwa budynki w zabudowie szeregowej. Budynek dwoma fasadami posadowiony na granicy działki. Na granicy działki nr 515 znajdują się tereny zieleni, w tym zadrzewienia. Wzdłuż zachodniej granicy działki znajdują się zabudowania. W zasadniczej części piętrowy budynek z okresu przedwojennego (częściowo podpiwniczony) obecnie pełniący funkcję szkolnej hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i magazynowym. W południowym narożniku działki do głównego budynku przylega mniejszy, którego bryła wskazuje, że był dobudowany w latach powojennych, podobnie jak wejście do głównego budynku hali sportowej.

Zasadnicza część zabudowań wzniesiona w okresie przedwojennym (ok.roku 1900), budynek wykonany w technologii tradycyjnej (murowany z cegły pełnej) na fundamentach ceglanych, częściowo podpiwniczony, jednopiętrowy (w części południowej), nad salą gimnastyczną brak piętra, kryty stropodachem o konstrukcji stalowej (dźwigary kratowe), wypełnionej płytami korytkowymi, przekrycie papą, dach jednospadowy o małym kącie nachylenia. Strop między parterem i piętrem z wps na konstrukcji stalowej, nad piwnicami stalowo-ceramiczny typu Kleina . Ściany działowe murowane. Okna w przeważającej części nowe pcv. Główne drzwi zewnętrzne na parterze drewniane, dwuskrzydłowe. Drzwi wewnętrzne drewniane oraz płytowe. Schody betonowe z balustradą stalową. Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej, ponadto instalacja elektryczna, wodna i kanalizacyjna. Na podłogach w sali gimnastycznej oraz na piętrze parkiet. Na korytarzach oraz w toaletach terrakota.

Powierzchnia zabudowy(wg kartoteki budynków) – budynku(nr 1338) – 494m2 , budynku(nr 565) – 32m2 , Powierzchnia użytkowa – budynku (nr 1338 i 565) – 786,65m2 ( w tym piwnice 127,77 m2 oraz komunikacja 88,71m2), sali gimnastycznej – 275,33m2 . Faktyczna powierzchnia użytkowa budynków może się różnić od podanej.

Wykaz pomieszczeń: PARTER: dobudówka wejściowa: korytarz oraz trzy pomieszczenia magazynowe, budynek główny: duża sala gimnastyczna(boisko do koszykówki/siatkówki), trzy pomieszczenia socjalne, dwie szatnie wraz z łazienkami, korytarz, hol z klatką schodową;  część dobudowana (bud.nr 565): hol, korytarz, dwie łazienki. PIĘTRO: budynek główny: mniejsza sala gimnastyczna, klatka schodowa, magazyn; korytarz, wc, dwa pomieszczenia socjalne.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg uchwalonym przez Radę Miejską w Brzegu uchwałą  Nr XVIII/142/2003 z dnia 19.12.2003r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 7, z dnia 6 lutego 2004r., poz.121 zmienionego uchwałą nr XLVIII/472/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 września 2009r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 90, z dnia 2 listopada 2009r., poz.1307, działka nr 514, ark.m.8, obręb Centrum jest położona w granicach terenu elementarnego oznaczonego symbolem E1 MN/U/Z – na terenie o przeznaczeniu –tereny usługowe z towarzyszącym mieszkalnictwem oraz zielenią (U), w obrębie istniejącego zainwestowania, w granicach : strefy III – zabudowy mieszkaniowo-usługowej o wysokiej intensywności, posiadającej charakter śródmiejski uwarunkowany historycznie, strefy B ochrony konserwatorskiej (elewacja od ul.Jana Pawła II w strefie A ścisłej ochrony konserwatorskiej, strefy OW obserwacji archeologicznej, wysokiej ochrony wód podziemnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 321.

Budynki nie są wpisane do rejestru zabytków województwa opolskiego. Budynek hali sportowej przy ul. Jana Pawła II 27 figuruje w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

 

 1. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: nieruchomość jest wolna od obciążeń i

zobowiązań.

 1. Forma zbycia :     sprzedaż na własność

 

 1. Tryb zbycia : ustny  przetarg nieograniczony

 

 1. Cena wywoławcza : 690 000,00 zł (podatek VAT – stawka Zw – towar używany)

 

 1. Miejsce i termin przetargu :

    Przetarg odbędzie się w dniu : 22.03. 2017r. o godz. 900 w siedzibie Starostwa

Powiatowego w Brzegu ul. Robotnicza 12, pokój nr 104 na I piętrze budynku B.

 

 1. Warunki udziału w przetargu:

W przetargu mogą  brać udział  osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które:

 • wpłacą wadium   w  terminie  i wysokości, określonych w punkcie 9   niniejszego ogłoszenia oraz stawią się na przetarg osobiście lub przez pełnomocnika (dotyczy osób fizycznych) albo przez przedstawiciela (dotyczy innych podmiotów)
 • przedstawiciele lub pełnomocnicy innych podmiotów zamierzających uczestniczyć w przetargu są  obowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu  odpowiednio:

–   aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego ( w przypadku spółek) lub

–   aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorstw (dotyczy przedsiębiorstw

państwowych)

–   pełnomocnictwa

–   numer konta, na które należy zwrócić wadium (dotyczy wszystkich uczestników

przetargu)

 • cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jednolity tekst Dz.U. z 2014r., poz.1380), obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej aktualne zezwolenie ( lub promesę) ministra właściwego do spraw wewnętrznych  na nabycie nieruchomości,

W przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne poświadczenie.

Przedkładane dokumenty nie mogą być wydane wcześniej niż sześć miesięcy przed datą przetargu, a przystępujący do przetargu składają oświadczenia, iż dokumenty są aktualne na dzień składania dokumentów o przetargu.

Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym lub stawić się na przetarg ze współmałżonkiem.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia i ze stanem technicznym przedmiotu przetargu i nie wnoszą do stanu technicznego  przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.

Granice nabywanej nieruchomości przyjmuje się według stanu ujawnionego w operacie ewidencji gruntów i budynków. Nabywca może zażądać okazania w terenie znaków granicznych wyznaczających granice nabywanej nieruchomości pod warunkiem pokrycia kosztów usługi geodezyjnej wznowienia położenia znaków granicznych.

 

 1. Wadium :

Wysokość wadium wynosi  69 000,00 zł  i jest płatne w pieniądzu na konto  Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr  rach. 76 8870  0005 2001 0030 2668  0004 lub w kasie Starostwa  Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12, w terminie do dnia  16.03. 2017 r. do godz. 2400.

      Za termin wpłaty uważa się moment wpływu środków na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu.

 

 

 

      UWAGI:

 • Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
 • Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia,  unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym
 • w przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od  zawarcia   umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium przepada.

10 . Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:

 • Oferent, który wygrał przetarg, jest obowiązany do zapłaty ceny nieruchomości przed ustalonym przez Zarząd Powiatu Brzeskiego terminem zawarcia umowy przenoszącej własność na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków –Łosiów nr rach. 06 8870 0005 2001 0030 2668 0003.
 • Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe .

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny; informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.

Informacja o wyniku przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Informację wywiesza się po 7 dniach od dnia rozstrzygnięcia przetargu tj. po terminie przewidzianym na złożenie skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.

 

Szczegółowych informacji o przetargu  i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela Izabela Wiecheć, Geodeta Powiatowy, w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Brzegu, Brzeg, ul. Robotnicza 12, pok. Nr 107, tel. 4447 916

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego zaprasza do udziału w przetargu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: niniejsze ogłoszenie o przetargu ukaże się w dniu 18.01.2017r.,w prasie lokalnej i ogólnokrajowej oraz na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl i Biuletynie Informacji Publicznej  http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info.

Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej nr 12 i  nr 20,  na okres 2-ch miesięcy dni  tj. od dn. 18.01. 2017r. do dnia przetargu.

 

 

 

 

 

 

Wydrukuj stronę