Brzeg, dnia 18.01.2017r.

G.6840.2.9.2016

Zarząd Powiatu Brzeskiego

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego

 

 1. Położenie i oznaczenie nieruchomości :

Nieruchomość zabudowana położona przy ul. Krakowskiej 31J w Grodkowie, stanowiąca własność Powiatu Brzeskiego, oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka     Nr  778/21 o pow. 0,3458 ha, ark. mapy 7, dla której Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą KW – OP1N/00064248/0.

 1. Opis nieruchomości :

Nieruchomość położona jest na południowy-wschód od centralnej części miasta Grodków w otoczeniu gruntów o funkcji mieszkaniowej oraz oświaty. Na wschód od ul.Krakowskiej. Teren nie jest ogrodzony, utwardzony częściowo płytkami betonowymi i kostką kamienną w pozostałej niezabudowanej części tereny zieleni. Kształt działki jest regularny, ma zapewniony dostęp do drogi publicznej – ulicy Krakowskiej, pośrednio drogami wewnętrznymi. Na terenie nieruchomości znajdują się miejsca parkingowe Teren uzbrojony jest w prąd, wodę, kanalizację.

Na działce posadowiony jest budynek składający się z kilku części, zabudowa w kształcie litery „T”. Możliwości inwestycyjne przeciętne (brak możliwości lokalizacji dodatkowych większych obiektów). Budynek dwiema fasadami posadowiony na granicy działki.

Powierzchnia zabudowy budynków – 1 143m2 , pow. użytkowa budynków- 1265,90 m2 .

Budynek główny (1A) wzniesiony ok. roku 1900 jest częściowo podpiwniczony, posiada trzy kondygnacje nadziemne, w jego obrębie znajdują się: kotłownia, kuchnia, magazyn spożywczy, mieszkania lokatorskie, pomieszczenia socjalno- gospodarcze. Do budynku od strony wschodniej jest dobudowany komin dymny odprowadzający spaliny z kotłowni głównej, w której znajduje się kocioł węglowy. Ostatnia kondygnacja stanowi strych, na którym mieści się duży zbiornik awaryjny na wodę. Dach czterospadowy konstrukcji drewnianej kryty dachówką ceramiczną. Ściany murowane z cegły pełnej. Klatka schodowa murowana cegłą pełną na belkach stalowych. Stan techniczny budynku zły. Okna stare drewniane, częściowo okratowane. Główne drzwi zewnętrzne na parterze drewniane, jednoskrzydłowe. Drzwi wewnętrzne drewniane. Schody betonowe z balustradą stalową. Ogrzewanie centralne z własnej kotłowni, ponadto jest instalacja elektryczna, wodna i kanalizacyjna. Na podłogach deski drewniane, glazura, płytki kamienne. Funkcjonalność budynku pogorszona – niska, ze względu na złożoność funkcji i konieczność adaptacji. Stan techniczny i funkcjonalny budynku i instalacji – do kapitalnego remontu.

Do budynku głównego od strony wschodniej przylega budynek jednopiętrowy o stropodachu drewnianym dwuspadowym krytym papą (1B), w którego obrębie znajduje się: dawna pralnia, suszarnia, pomieszczenia piekarni oraz 2 lokale mieszkanie – obecnie wolne . Schody drewniane. Część zabudowań wzniesiona w okresie przedwojennym ok. roku 1900. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej (murowany z cegły pełnej), prawdopodobnie na fundamentach ceglanych, częściowo podpiwniczony. Okna stare drewniane, częściowo okratowane. Główne drzwi zewnętrzne na parterze drewniane dwuskrzydłowe. Drzwi wewnętrzne drewniane. Schody drewniane. Ogrzewanie centralne z własnej kotłowni, ponadto instalacja elektryczna, wodna i kanalizacyjna. Na podłogach deski drewniane, glazura, posadzka betonowa oraz panele podłogowe. Funkcjonalność budynku pogorszona – niska, ze względu na złożoność funkcji i konieczność adaptacji. Wejście do lokalu mieszkalnego z klatki schodowej budynku 1A. Stan techniczny i funkcjonalny budynku i instalacji – do kapitalnego remontu.

Do budynku głównego od strony zachodniej przylega budynek usługowy- jednopiętrowy z płaskim stropodachem żelbetowym krytym papą (1C). W jego obrębie znajdują się pomieszczenia biurowe, sale dydaktyczne, sala gimnastyczna, rehabilitacyjna, biblioteka oraz dawna stołówka. Część zabudowań wzniesiona w okresie powojennym. Budynek częściowo podpiwniczony. Stan techniczny budynku średni. W części biurowej okna nowe drewniane, częściowo okratowane, w części południowej stare drewniane. Główne drzwi zewnętrzne na parterze drewniane. Drzwi wewnętrzne drewniane oraz płytowe. Schody betonowe. Ogrzewanie centralne z własnej kotłowni, ponadto instalacja elektryczna, wodna i kanalizacyjna. Na podłogach w części biurowej glazura oraz panele podłogowe, w części sportowej parkiet, w bibliotece wykładzina pcv, w salach dydaktycznych lastriko. Funkcjonalność budynku pogorszona- niska, ze względu na złożoność funkcji i konieczność adaptacji. Stan techniczny i funkcjonalny budynku i instalacji od dobrego w części biurowej do pogorszonego, szczególnie sala gimnastyczna i biblioteka do remontu.

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Grodkowa i wsi Tarnów Grodkowski zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej w Grodkowie nr XXX/219/98 z dnia 18 luty 1998r. (opublikowaną w Dz.Urz.Woj.Op. z dnia 18 maja 1998r. Nr 13, poz.64) – teren obejmujący działkę Nr 778/21 w Grodkowie, posiada zgodę na przeznaczenie na cele nierolne i nieleśne, oznaczony jest symbolem C17 UO, ZP, US – istniejący, adaptowany – specjalny obiekt szkolno – wychowawczy. Z uwagi na projektowaną ulicę zbiorczą obowiązuje zakaz trwałego zainwestowania północno-zachodniej części działki. Projektowane boisko w północnej części działki zakładu.

 1. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: nieruchomość jest wolna od obciążeń i

zobowiązań.

 1. Forma zbycia : sprzedaż na własność

 

 1. Tryb zbycia : ustny  przetarg nieograniczony

 

 1. Cena wywoławcza : 500 000,00 zł (podatek VAT – stawka Zw – towar używany)

 

 1. Miejsce i termin przetargu :

    Przetarg odbędzie się w dniu : 22.03. 2017r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa

Powiatowego w Brzegu ul. Robotnicza 12, pokój nr 104 na I piętrze budynku B.

 

 1. Warunki udziału w przetargu:

W przetargu mogą  brać udział  osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które:

 • wpłacą wadium   w  terminie  i wysokości, określonych w punkcie 9   niniejszego ogłoszenia oraz stawią się na przetarg osobiście lub przez pełnomocnika (dotyczy osób fizycznych) albo przez przedstawiciela (dotyczy innych podmiotów)
 • przedstawiciele lub pełnomocnicy innych podmiotów zamierzających uczestniczyć w przetargu są  obowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu  odpowiednio:

–   aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego ( w przypadku spółek) lub

–   aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorstw (dotyczy przedsiębiorstw

państwowych)

–   pełnomocnictwa

–   numer konta, na które należy zwrócić wadium (dotyczy wszystkich uczestników

przetargu)

 • cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jednolity tekst Dz.U. z 2014r., poz.1380), obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej aktualne zezwolenie ( lub promesę) ministra właściwego do spraw wewnętrznych  na nabycie nieruchomości,

W przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne poświadczenie.

Przedkładane dokumenty nie mogą być wydane wcześniej niż sześć miesięcy przed datą przetargu, a przystępujący do przetargu składają oświadczenia, iż dokumenty są aktualne na dzień składania dokumentów o przetargu.

Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym lub stawić się na przetarg ze współmałżonkiem.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia i ze stanem technicznym przedmiotu przetargu i nie wnoszą do stanu technicznego  przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.

Granice nabywanej nieruchomości przyjmuje się według stanu ujawnionego w operacie ewidencji gruntów i budynków. Nabywca może zażądać okazania w terenie znaków granicznych wyznaczających granice nabywanej nieruchomości pod warunkiem pokrycia kosztów usługi geodezyjnej wznowienia położenia znaków granicznych.

 

 1. Wadium :

Wysokość wadium wynosi  50 000,00 zł  i jest płatne w pieniądzu na konto  Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr  rach. 76 8870  0005 2001 0030 2668  0004 lub w kasie Starostwa  Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12, w terminie do dnia  16.03. 2017 r. do godz. 2400.

Za termin wpłaty uważa się moment wpływu środków na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu.

UWAGI:

 • Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
 • Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia,  unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym
 • w przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od  zawarcia   umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium przepada.

10 . Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:

 • Oferent, który wygrał przetarg, jest obowiązany do zapłaty ceny nieruchomości przed ustalonym przez Zarząd Powiatu Brzeskiego terminem zawarcia umowy przenoszącej własność na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków –Łosiów nr rach. 06 8870 0005 2001 0030 2668 0003.
 • Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe .

Zarząd Powiatu Brzeskiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny; informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.

Informacja o wyniku przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Informację wywiesza się po 7 dniach od dnia rozstrzygnięcia przetargu tj. po terminie przewidzianym na złożenie skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.

 

Szczegółowych informacji o przetargu  i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela Izabela Wiecheć, Geodeta Powiatowy, w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Brzegu, Brzeg, ul. Robotnicza 12, pok. Nr 107, tel. 4447 916

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego zaprasza do udziału w przetargu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: niniejsze ogłoszenie o przetargu ukaże się w dniu 18.01.2017r.,w prasie lokalnej i ogólnokrajowej oraz na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl i Biuletynie Informacji Publicznej  http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info.

Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul.Robotniczej nr 12 i  nr 20,  na okres 2-ch miesięcy dni  tj. od dn. 18.01. 2017r. do dnia przetargu.

 

 

 

 

Wydrukuj stronę