UCHWAŁA NR 474/2022

ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 16 marca 2022 r.

w sprawie powołania rady działalności pożytku publicznego

Na podstawie § 4 uchwały Nr XII/96/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie rady działalności pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 2635) w związku z uchwałą Nr XXXV/257/22 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wskazania przedstawicieli do rady działalności pożytku publicznego oraz wynikami głosowania na kandydatów na członków powiatowej rady działalności pożytku publicznego w Brzegu, uchwala się, co następuje:

 • 1. Powołuje się Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu III kadencji w składzie:

1) przedstawiciele Zarządu Powiatu Brzeskiego:

 1. Arletta Kostrzewa,
 2. Sabina Nowak,
 3. Maciej Stępień;

2) przedstawiciele Rady Powiatu Brzeskiego:

 1. Arkadiusz Majewski,
 2. Jerzy Wójcik;

3) przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490), prowadzących działalność na terenie powiatu brzeskiego:

 1. Anna Głogowska,
 2. Zbigniew Jurcewicz,
 3. Grzegorz Kuśmierczyk,
 4. Aleksandra Marcinkowska,
 5. Michał Przybylski,
 6. Katarzyna Szewczyk,
 7. Celina Szymik,
 8. Paweł Wadówka.
 • 2. Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Organizacyjno-Prawnemu Starostwa Powiatowego w Brzegu.
 • 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 marca 2022 r.

                                                      

                                                                                Zarząd Powiatu Brzeskiego:

Starosta Jacek Monkiewicz (−)

Wicestarosta Ewa Smolińska (−)

Monika Jurek (−)

Tomasz Komarnicki (−)

Arletta Kostrzewa (−)

 

 

UZASADNIENIE UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

w sprawie powołania rady działalności pożytku publicznego

 

W dniu 26 listopada 2015 r. Rada Powiatu podjęła uchwałę Nr XII/96/15 w sprawie rady działalności pożytku publicznego, która weszła w życie z dniem 16 grudnia 2015 r. Zgodnie z § 4 uchwały członkowie rady powoływani są w drodze uchwały przez Zarząd Powiatu Brzeskiego. Kadencja powiatowej rady działalności pożytku publicznego zgodnie art. 41e ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490) trwa 3 lata. Dnia 20 marca 2019 r. Zarząd Powiatu Brzeskiego podjął uchwałę Nr 47/2019 w sprawie powołania rady działalności pożytku publicznego, która weszła w życie z dniem 22 marca 2019 r. Kadencja tej rady, zgodnie z powyższym, kończy się z upływem dnia 21 marca 2022 r. W takim stanie rzeczy należne jest powołanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu III kadencji.

Zgodnie z przytoczoną podstawą prawną Rada Powiatu Brzeskiego wyznaczyła swoich przedstawicieli oraz wyłoniono w głosowaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych. Swoich kandydatów musi również wskazać Zarząd.

 

Sekretarz Powiatu

(−)

Maciej Róg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydrukuj stronę