OR.210.5.2022.MN                                                                                     Brzeg, 18 marca 2022 r.

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Brzegu składa ofertę pracy na stanowisku: POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

WYKSZTAŁCENIE NIEZBĘDNE (konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku): wyższe wykształcenie, w szczególności prawnicze lub ekonomiczne

STAŻ PRACY: co najmniej pięcioletnia praktyka zawodowa

MIEJSCE PRACY: Starostwo Powiatowe w Brzegu, ul. Kardynała Wyszyńskiego 23

RODZAJ UMOWY: umowa o pracę na czas zastępstwa

WYMIAR ETATU: 1/2 etatu

GODZINY PRACY: poniedziałek 7:15 – 15:15; wtorek 9:15 – 17:15; środa 7:15 – 11:15

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 • składanie wniosków dotyczących prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
 • współdziałanie z delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej, organizacjami konsumenckimi oraz Krajową Radą Rzeczników Konsumentów;
 • przekazywanie wniosków i sygnalizowanie uprawnionym organom problemów dotyczących ochrony konsumentów;
 • zawiadamianie o podejrzeniu stosowania: niedozwolonych postanowień umownych we wzorach umów z konsumentami albo praktyk ograniczających konkurencję (związanych z postępowaniem antymonopolowym) lub naruszających zbiorowe interesy konsumentów;
 • zlecanie uprawnionym rzeczoznawcom opinii co do jakości produktów lub usług na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
 • występowanie z niektórymi roszczeniami w razie dokonania nieuczciwych praktyk rynkowych;
 • wytaczanie powództw i wstępowanie do postępowań w sprawach o ochronę konsumentów lub przedstawiania sądowi istotnych dla sprawy poglądów;
 • korzystanie z rejestru (centralnej ewidencji) organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych;
 • sporządzanie sprawozdań z działalności rzecznika.

 

Życiorys (curriculum vitae) należy składać:

 • w postaci papierowej (własnoręcznie podpisany) za pomocą operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby w punkcie kancelaryjnym w siedzibie urzędu przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów ” do dnia 1_kwietnia 2022 r.  w godzinach (715–1500(nie należy zostawiać ofert w skrzynce!);

albo

 

 

2) środkami komunikacji elektronicznej (np. ePUAP, e-mail), pod warunkiem użycia formatów określonych w przepisach o Krajowych Ramach Inter-operacyjności (np. DOC, PDF) oraz złożenia przez kandydata podpisu kwalifikowanego, osobistego lub zaufanego (np. ePUAP). Oferty nie spełniające ww. warunków nie będą rozpatrywane.

 

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy w Starostwie Powiatowym                   w Brzegu jest Powiat Brzeski – Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu
  49-300, przy ul. Robotniczej 20, tel. 77 444 79 00, e-mail: starostwo@brzeg-powiat.pl.
 1. Z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Brzegu można skontaktować się pod nr tel. 77 444 79 34, adres j.w.; e- mail odo@brzeg-powiat.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji, w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz realizacji umowy o pracę – na podstawie  art. 221 ust. 1   i 2 Kodeksu pracy (art. 6 ust.1 lit. b. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Jeżeli kandydat zamierza skorzystać z przysługującego mu prawa pierwszeństwa przy naborze i spełnia ku temu warunki określone w art.13a ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych obowiązany jest złożyć stosowne dokumenty, a dane w nich zawarte przetwarzane będą na podstawie art.13 ust. 2b ww. ustawy (art.9 ust. 2 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
 3. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, tj. sądom, organom ścigania lub instytucjom publicznym oraz podmiotom, z którymi współpracuje Administrator: dostawcy systemów informatycznych wykonujących czynności związane z utrzymaniem systemu, w których przechowywane są dane, dostawcy poczty elektronicznej, podmioty zapewniające asystę  i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu rozstrzygnięcia naboru, a po tym okresie zostaną zniszczone. W przypadku zawarcia umowy dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres określony przepisami kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych do kodeksu pracy – 10 lat.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych, prawo do uzyskania kopii tych danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia danych oraz przenoszenia danych w przypadkach określonych w art.15 – 22 RODO.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, w przypadku uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały wyłącznie zautomatyzowanemu przetwarzaniu przy podejmowaniu decyzji i nie będą podlegały profilowaniu.

 

Powyższe wynika z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia                            27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

 

 

 

PRACODAWCA

 

Starosta  Jacek Monkiewicz
(−)

 

 

Opracowała dnia 18.03.2022 r. Magdalena Nowicka

Sprawdził dni 18.03.2022 r. Maciej Róg

Wydrukuj stronę