Brzeg, dnia 16.03.2022 r.

 

 

Ogłoszenie o wyborze ofert

 

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2022 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490) w zakresie  działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

 

Wykaz zgłoszonych ofert:

 

 

Lp. Nazwa i adres oferenta Zadanie zgłoszone

do konkursu

Wnioskowana kwota dotacji [zł] Przyznana kwota dotacji [zł]
1. Fundacja Wspierania Rozwoju Rodziny „FELIX”

ul. Wiśniowa 27

49-340 Lewin Brzeski

Odważ się 5.000 5.000

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

(−)

Jacek Monkiewicz

 

 

Wydrukuj stronę