Służba BHP

Starszy inspektor ds. BHP, Justyna Urban, tel. 77 444 79 51 Do podstawowych zadań stanowiska do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej (stanowisko ds. bhp i ppoż.) należy prowadzenie następujących spraw: wykonywanie zadań i uprawnień służby bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z Kodeksu pracy i przepisów wykonawczych, a w szczególności: przeprowadzanie kontroli warunków…

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Monika Oleszczuk Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych tel. 77 444 79 56 czk@brzeg-powiat.pl Do Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności: 1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego; 2) ochrona systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne; 3) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka; 4) kontrola ochrony informacji…

Kancelaria materiałów niejawnych

Monika Oleszczuk ul. Robotnicza 20 49-300 Brzeg pok. 306, 306a tel. 77 444 7956 czk@brzeg-powiat.pl Do podstawowych zadań Kancelarii należy: właściwe rejestrowanie i przechowywanie dokumentów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą „poufne” lub stanowiących tajemnicę państwową; bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów, o których mowa w ust. 1; udostępnianie lub wydawanie dokumentów osobom posiadającym odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa;…