Zespół kontroli

Zespół Kontroli — prowadzi kontrole w zakresie realizacji zadań wynikających z rocznego planu kontroli oraz finansów i rachunkowości w stosunku do wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu. Zespół Kontroli prowadzi działalność kontrolną na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez Zarząd lub na podstawie doraźnego polecenia Zarządu lub Starosty. Roczny plan kontroli należy przedłożyć w terminie do…

Stanowisko ds. bhp

Do podstawowych zadań stanowiska do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej (stanowisko ds. bhp i ppoż.) należy prowadzenie następujących spraw: wykonywanie zadań i uprawnień służby bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z Kodeksu pracy i przepisów wykonawczych, a w szczególności: przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp, bieżące informowanie Starosty o…

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Janusz Oleszczuk Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych tel. 77 444 7912 niejawne@brzeg-powiat.pl Do podstawowych zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy: zapewnianie ochrony informacji niejawnych; ochrona systemów i sieci teleinformatycznych; zapewnianie ochrony fizycznej Starostwa; kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji; okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów; opracowywanie planu ochrony…

Kancelaria materiałów niejawnych

Monika Oleszczuk ul. Robotnicza 20 49-300 Brzeg pok. 306, 306a tel. 77 444 7956 czk@brzeg-powiat.pl Do podstawowych zadań Kancelarii należy: właściwe rejestrowanie i przechowywanie dokumentów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą „poufne” lub stanowiących tajemnicę państwową; bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów, o których mowa w ust. 1; udostępnianie lub wydawanie dokumentów osobom posiadającym odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa;…