Brzeg, dnia 15.06.2016 r.

G.6840.2.1. 2016

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości Powiatu Brzeskiego przeznaczonej do zbycia

 

  1. Położenie, oznaczenie i opis nieruchomości :

Nieruchomość zabudowana położona przy ul. Piastowskiej 6a w Brzegu, stanowiąca własność Powiatu Brzeskiego, oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka     Nr  598/1 o pow. 0,0092 ha, ark. mapy 8, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą KW – OP1B/00014448/5.

Na działce posadowiony jest jednokondygnacyjny budynek handlowo – usługowy (zakład fotograficzny) wzniesiony ok. roku 1870 w technologii tradycyjnej, murowany z cegły w kształcie prostokąta. Na bryłę składają się dwie części, południowa, która ma charakter zabytkowy, jest wyższa, zwieńczona czterospadowym dachem o konstrukcji drewnianej, krytym papą oraz niższą częścią, z dachem płaskim, również konstrukcji drewnianej, krytym blachą falistą. Brak podpiwniczenia. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Stolarka okienna częściowo z pcv, pozostałe okna posiadają stare stalowe ramy. Budynek jest ocieplony od wewnątrz płytami styropianowymi ( z wyjątkiem pomieszczenia magazynowego). Tynki cementowo-wapienne, gładkie. Elewacja od południa ze zdobieniami, tynk skorodowany, zawilgocony.

Budynek jest długi i wąski, brak korytarza, pomieszczenia są przechodnie.

Na program użytkowy o łącznej powierzchni 60,63 m2 składa się pięć pomieszczeń w amfiladzie. Sala sprzedaży z wejściem z ulicy Piastowskiej – o pow.18,06 m2,  następnie laboratorium fotograficzne: 11,02 m2 , pomieszczenie socjalne : 4,86m2 , pomieszczenie magazynowe : 21,43 m2 , toaleta : 5,26m2  .  Budynek  posiada instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Stan techniczny budynku średni.

Nieruchomość położona jest ok.600 m na południe od centralnej części miasta (rynku), w otoczeniu gruntów zainwestowanych o funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usługowej ( w bezpośrednim sąsiedztwie lokal gastronomiczny), w pobliżu skrzyżowania ulic Piastowskiej i Łokietka, jest wydzielona w przeważającej części po obrysie budynku, dostęp do drogi publicznej (ulicy Piastowskiej) od południowego – wschodu. Lokalizacja blisko ścisłego centrum miasta, dobry dostęp komunikacyjny, ulica o nasilonym ruchu komunikacyjnym, utrudnieniem jest brak parkingu. Uzbrojenie terenu w ulicy Piastowskiej – sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa.

 

  1. Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg uchwalonego dnia 19 grudnia 2003r., uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu Nr XVIII/142/03, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 7, poz.121, z 6 lutego 2004r. zmienionego uchwałą nr XLVIII/472/09 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 4 września 2009r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 90, z dnia 2 listopada 2009r., poz.1307., działka Nr 598/1 w Brzegu przy ul.Piastowskiej jest położona w granicach terenu elementarnego A 8 MN/U/Z/P, na obszarze o funkcji podstawowej: tereny usługowe z towarzyszącym mieszkalnictwem oraz zielenią(U), w obrębie istniejącego zainwestowania, w obszarze wysokiej intensywności; ponadto w granicach strefy II zabudowy mieszkaniowo-usługowej, posiadającej charakter willowy uwarunkowany historycznie, w granicach strefy A ścisłej ochrony konserwatorskiej, w granicach terenów chronionych cennych pod względem przyrodniczym, w granicach zbiornika wód podziemnych GZWP 321, chronionego przed zanieczyszczeniami powierzchniowymi.

Budynek położony na działce nr 598/1 (ul. Piastowska 6a) jest wpisany do gminnej Ewidencji Zabytków.

 

III. Sposób zagospodarowania : zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.

 

  1. Termin zagospodarowania : nie ustalono.

                                                

  1. Informacja o sprzedaży:

Sprzedaż nastąpi  w trybie bezprzetargowym na rzecz  dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości.

 

  1. Cena nieruchomości :

Cena nieruchomości  wynosi: 170.000,00 zł  (podatek VAT-stawka Zw – towar używany)

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w  Brzegu na okres 21 dni tj. od dnia 15.06. 2016r. do dnia 5.07.2016 r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia udziału w nieruchomości stanowiącego własność Powiatu Brzeskiego , w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami winne złożyć wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od dnia15.06.2016r. do dnia 27.07.2016 roku. Po upływie tego terminu zostanie zawarta umowa sprzedaży w/w nieruchomości.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej . Ponadto wykaz publikuje się  na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info w wyżej wymien

Wydrukuj stronę