Renata Kawarska
Biuro Rady Kierownik

Starostwo Powiatowe Brzeg
ul. Robotnicza 20
49-300 Brzeg
III piętro, pokoje nr 403, 403A
tel. 77 444 79 10 pok. 403
rada@brzeg-powiat.pl

Do podstawowych zadań zespołu należy prowadzenie następujących spraw:

 1. Obsługa kancelaryjno-biurowa Rady i jej komisji:
  • gromadzenie i przygotowanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i poszczególnych komisji,
  • przygotowanie sesji Rady i posiedzeń komisji,
  • opracowanie materiałów z obrad Rady i komisji Rady oraz przekazanie ich właściwym adresatom,
  • sporządzanie protokołów z obrad Rady i posiedzeń komisji Rady,
  • prowadzenie rejestrów:
   • uchwał Rady,
   • wniosków i opinii komisji,
   • interpelacji i wniosków radnych.
 2. Monitorowanie realizacji odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 3. Przygotowywanie informacji publicznej z zakresu działania Rady i jej komisji do Biuletynu Informacji Publicznej oraz osobie wykonującej prawo do informacji publicznej.
 4. Administracyjno-biurowa obsługa młodzieżowej rady powiatu, w tym jej powoływania i statutu, w zakresie niepowierzonym jej opiekunowi.
   

  INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

  Zgodnie z prawem informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Brzeski- Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu 49-300, przy ul. Robotniczej 20;
  2) z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Brzegu można skontaktować się poprzez centralę telefoniczną 77 444 79 00 (prosić o połączenie z Inspektorem Ochrony Danych), adres j.w.;
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań urzędu wynikających z prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
  4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu.;
  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  6) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną określoną przez Prezesa Rady Ministrów (Premiera);
  8) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych;
  9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  10) nie przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia danych ze względu na prawne obowiązki określone w pkt 3 zgodnie z art.17 ust.3 lit. b, d lub e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
  11) nie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art.21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
  12) nie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody ze względu na to, że przetwarzanie nie jest oparte o wyrażenie zgody;
  13) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu i zautomatyzowaniu i dlatego nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych w sposób zautomatyzowany ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

   

  Powyższe wynika z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE)

Wydrukuj stronę