Renata Kawarska
Biuro Rady Kierownik

Starostwo Powiatowe Brzeg
ul. Robotnicza 20
49-300 Brzeg
III piętro, pokoje nr 403, 403A
tel. 77 444 79 10 pok. 403
rada@brzeg-powiat.pl

Do podstawowych zadań zespołu należy prowadzenie następujących spraw:

 1. Obsługa kancelaryjno-biurowa Rady i jej komisji:
  • gromadzenie i przygotowanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i poszczególnych komisji,
  • przygotowanie sesji Rady i posiedzeń komisji,
  • opracowanie materiałów z obrad Rady i komisji Rady oraz przekazanie ich właściwym adresatom,
  • sporządzanie protokołów z obrad Rady i posiedzeń komisji Rady,
  • prowadzenie rejestrów:
   • uchwał Rady,
   • wniosków i opinii komisji,
   • interpelacji i wniosków radnych.
 2. Monitorowanie realizacji odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 3. Przygotowywanie informacji publicznej z zakresu działania Rady i jej komisji do Biuletynu Informacji Publicznej oraz osobie wykonującej prawo do informacji publicznej.
 4. Administracyjno-biurowa obsługa młodzieżowej rady powiatu, w tym jej powoływania i statutu, w zakresie niepowierzonym jej opiekunowi.
  INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

   

  Zgodnie z art.13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się, iż:
  1. Administratorem danych osobowych w zależności od kompetencji organu/jednostki jest Powiat Brzeski – Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg,; tel. 77 444 79 00,e-mail: starostwo@brzeg-powiat.pl.
  2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod nr telefonu : 77 444 79 34 (w godzinach pracy urzędu), drogą mailową na adres: odo@brzeg-powiat.pl lub listownie na adres siedziby urzędu (podany w pkt.1.).
  3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:
  a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, na podstawie art.6 pkt.1 lit. c RODO,
  b) realizacji celu w jakim została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO lub w przypadku podania danych należących do szczególnych kategorii danych – na podstawie art. 9 ust.2 lit a RODO,
  c) wykonania umowy, której osoba fizyczna jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie osoby fizycznej przez zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust,. 1 lit. b RODO,
  d) ochrony żywotnych interesów osoby fizycznej, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit d RODO,
  e) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO.
  5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa, tj. organy władzy publicznej, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; podmioty, z którymi współpracuje Administrator: dostawcy systemów informatycznych wykonujących czynności związane z utrzymaniem systemów, w których przechowywane są dane, dostawcy poczty elektronicznej, podmioty zapewniające asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych.
  6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
  7. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których zostały pozyskane. Dane osobowe mogą być także przechowywane przez okres dłuższy, oraz przetwarzane do celów archiwalnych, oraz w interesie publicznym.
  8. Osobom fizycznym, których dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, prawo do uzyskania kopii tych danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia danych oraz przenoszenia danych w przypadkach określonych w art.15 – 22 RODO.
  9. Osobom fizycznym, których dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem zgodnie z obowiązującym prawem.
  10. Osobom fizycznym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, w przypadku uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
  11. Podanie przez osobę fizyczną danych osobowych jest wymogiem ustawowym i obowiązkowym w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartej między stronami umowy. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie danych jest dobrowolne.
  W przypadku niepodania danych osobowych wymaganych przepisami prawa dana usługa lub zadanie nie będzie możliwe do zrealizowania, co może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia lub doprowadzi do nie zawarcia umowy.
  12. Dane osobowe nie będą podlegały wyłącznie zautomatyzowanemu przetwarzaniu przy podejmowaniu decyzji i nie będą podlegały profilowaniu.

   

Wydrukuj stronę