logo

UCHWAŁA NR 468/2022

ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 9 marca 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego

przez organizacje pozarządowe

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490) uchwala się, co następuje:

 

  •   1

W uchwale Nr 466/2022 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Oferty należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Brzegu,
ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg lub za pośrednictwem operatora pocztowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 marca 2022 r.  do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie z nazwą organizacji składającej ofertę, nr Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (jeśli posiada) oraz z napisem: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej”.”.

 

  • 2

Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Organizacyjno-Prawnemu.

 

  • 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na:

1)  stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej powiatu pod adresem

https://bip.brzeg-powiat.pl/;

2) stronie internetowej powiatu pod adresem https://brzeg-powiat.pl/;

3) na tablicy ogłoszeń siedziby Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 20.

 

  • 4

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 2 marca 2022 r.

 

 

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego:

 

Starosta Jacek Monkiewicz (−)

Wicestarosta Ewa Smolińska (−)

Monika Jurek (−)

Tomasz Komarnicki (−)

Arletta Kostrzewa (−)

Wydrukuj stronę