logo

UCHWAŁA NR 319/2021

ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 10 lutego 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego

przez organizacje pozarządowe

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) uchwala się, co następuje:

§1

W uchwale Nr 316/2021 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w § 3 po ust. 5 dodaje się ust. 6 − 7 o brzemieniu:

„6. Organizacja składająca ofertę w konkursie zobowiązana jest od dnia 6 września 2021 r. do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami następuje, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania.

  1. Obowiązek, o którym mowa w ust. 6 dotyczy ofert obejmujących zadania publiczne rozpoczynające się od dnia 6 września 2021 roku, trwające w dniu 6 września 2021 roku lub rozpoczynające się po dniu 6 września 2021 roku.”

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Organizacyjno-Prawnemu.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu na:

1)  stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej powiatu pod adresem

https://bip.brzeg-powiat.pl/;

2) stronie internetowej powiatu pod adresem https://brzeg-powiat.pl/;

3) na tablicy ogłoszeń siedziby Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 20.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 3 lutego 2021 r.

                                                                           Zarząd Powiatu Brzeskiego:

                                                                           Starosta Jacek Monkiewicz (−)

                                                                           Wicestarosta Ewa Smolińska (−)

                                                                           Monika Jurek (−)

                                                                           Tomasz Komarnicki (−)

                                                                           Arletta Kostrzewa (−)

Wydrukuj stronę