Zmiany w ustawie o odpadach – konieczność dostosowania decyzji w zakresie

gospodarowania odpadami do nowych wymagań

 

Starostwo Powiatowe w Brzegu przypomina, iż 5 września 2018 r. weszła w życie ustawa
z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1592 ze zmianami), która określa nowe wymagania dla prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 w/w ustawy, posiadacze odpadów, którzy przed dniem jej wejścia w życie uzyskali zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, są zobowiązani do złożenia, w terminie do 05 marca 2020r., wniosku o zmianę posiadanej decyzji, wskazując we wniosku:

 1. maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku;
 2. największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie
  w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 3. całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 4. proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.).

 

Ponadto do wniosku, o którym mowa powyżej, posiadacz odpadów winien dołączyć:

 1. operat przeciwpożarowy, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach;
 2. zaświadczenia o niekaralności, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy
  o odpadach;
 3. oświadczenie o niekaralności, o którym mowa w art. 42 ust. 3a pkt 3 ustawy o odpadach;
 4. oświadczenie, że w stosunku do posiadacza odpadów będącego osobą:
 5. fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
 6. prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna

– nie wydano, na podstawie przepisów ustawy o odpadach, ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 tej ustawy;

 1. oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano decyzję lub wymierzono administracyjną karę pieniężną, o których mowa w pkt 4;
 2. postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach; 7. decyzję
  o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy
  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1496 i 1544), w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.

Oświadczenia, o których mowa w pkt 3-5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

W przypadku niezłożenia przez posiadaczy odpadów wniosku o zmianę posiadanej decyzji, spełniającego wymagania, o których mowa powyżej, We wskazanym terminie, zezwolenie
na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie
i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów, w zakresie określenia wymagań dotyczących zbierania lub przetwarzania odpadów, wygasa.

Wydrukuj stronę