23 maja 2013 roku w Zamku Piastów Śląskich odbyła się Sesja Absolutoryjna Rady Powiatu Brzeskiego. 21 radnych oceniało wykonanie budżetu za rok 2012, po złożeniu sprawozdania przez Skarbnika Powiatu Tomasza Witkowskiego oraz odczytaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Józefa Kaczana.

Dochody powiatu w 2012 roku wyniosły 80 672 887,67 zł, a wydatki 81 775 335,23 zł. Dochody stanowiły 98,17% zakładanego planu, a wydatki 95,33%. Z największych inwestycji ubiegłego roku należy wymienić: Boisko wielofunkcyjne dla LO, ZSR CKP, SOSW w Grodkowie (1 mln 207 tys.), Rewitalizację budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu z utworzeniem funkcji schroniska młodzieżowego (1 mln 600 tys.), wprowadzenie projektu e-urząd (732 tys.), przyłączenie do sieci ECO Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie (320 tys.), wykonanie chodników w gminach Lubsza i Grodków (wydatki po stronie powiatu wyniosły kolejno: 180 i 190 tys.).

 

Podczas wczorajszej sesji Rady Powiatu Radni stosunkiem głosów 14 za, przy 7 wstrzymujących, zadecydowali o przyznaniu absolutorium Zarządowi Powiatu.

Starosta Maciej Stefański podziękował Radnym za współpracę przy realizacji budżetu i skarbnikowi Tomaszowi Witkowskiemu, wraz z całym zespołem finansowym, za bardzo dobre współdziałanie z Zarządem Powiatu.

 

Krystian Ławreniuk

Wydrukuj stronę