Ogłoszenie

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 września 2017 r. o godz. 10.00 w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, odbędzie się XXXIII posiedzenie Rady Powiatu Brzeskiego z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji oraz stwierdzenie ich prawomocności.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z obrad z dnia: 29.06.2017 r. i 31.07.2017 r.

4. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu, bieżącej działalności oraz realizacji uchwał Rady Powiatu Brzeskiego.

5.  Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.

6.  Informacja o działalności Sejmiku Województwa Opolskiego.

7.  Informacja Zarządu Powiatu Brzeskiego – uchwała nr 343 /2017 z dnia 39 sierpnia 2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 r.

8. Przeciwdziałanie bezrobociu w Powiecie Brzeskim.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) opłat i kosztów związanych z usuwaniem pojazdów na 2018 r. (druk nr 1),
b) pozbawienia części drogi nr 1167 O (dz. Nr 250/3 obręb ewidencyjny Michałowice) w miejscowości Michałowice kategorii drogi powiatowej (druk nr 2),
c) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Brzeski do realizacji projektu partnerskiego (druk nr 3),
d) zmieniająca uchwałę nr XXVII/213/17 z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego Funduszu (druk nr 4),
e) delegowania radnych do składu Zespołu do budowy Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019-2028 ( druk nr 5),
f) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 6),
g) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2017 (druk nr 7).

10. Odpowiedzi Starosty na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.

11. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych.

12. Zamknięcie obrad sesji

Serdecznie zapraszam mieszkańców powiatu
do wzięcia udziału w sesji.

Przewodniczący Rady
Stanisław Kowalczyk

Wydrukuj stronę