Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu odbędzie się XLI posiedzenie Rady Powiatu Brzeskiego z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji oraz stwierdzenie ich prawomocności.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad z dnia 24 maja 2018 r.

4. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu, bieżącej działalności oraz realizacji uchwał Rady Powiatu Brzeskiego.

5. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.

6. Stan bezpieczeństwa w Powiecie Brzeskim:
a) informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Brzeskiego w roku 2017 – ref. p. A. Kilimiak Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzegu,
b) sprawozdanie z realizacji zadań dotyczących bezpieczeństwa mieszkańców powiatu zrealizowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzegu w roku 2017 – ref. lek. wet. B. Maj – Świerczyńska Powiatowy Lekarz Weterynarii,
c) informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Powiatu Brzeskiego w 2017 r. – ref. bryg. D. Maciążek Komendant Powiatowego PSP w Brzegu,
d) analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Powiatowej Policji w Brzegu za 2017 rok – – ref. insp. Z. Dychus Komendant Powiatowy Policji w Brzegu,
e) informacja dotycząca działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzegu w ramach szeroko pojętego bezpieczeństwa za okres 2017r. – ref. p. L. Dyba Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Brzegu,

7. Informacja Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta.

8. Sprawozdanie finansowe BCM w Brzegu i raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) sprawozdania i wyniku finansowego Brzeskiego Centrum Medycznego za 2017 r. (druk nr 1),
b) informacji dotyczących bezpieczeństwa powiatu (druk nr 2),
c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 3),
d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2018 (druk nr 4),
e) zmiany nazwy Zespołu Szkół Rolniczych – Centrum Kształcenia Praktycznego oraz nadanie imienia szkołom wchodzącym w skład tego zespołu (druk nr 5),
f) zasad ustalania obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych dla nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 ustawy – Karta Nauczyciela i zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego (druk nr 6),
g) regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania (druk nr 7),
h) wynagrodzenia starosty (druk nr 8),
i) przyjęcia do realizacji projektu pod tytułem „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ”, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej VIII- Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (druk nr 9),
j) wspólnej obsługi w zakresie inspektora ochrony danych (druk nr 10),
k) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu za 2017 rok (druk nr 11).

10. Odpowiedzi Starosty na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.

11. Rozpatrzenie skargi.

12. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych.

13. Zamknięcie obrad sesji.

Serdecznie zapraszam mieszkańców powiatu do wzięcia udziału w sesji.

Przewodniczący Rady
Stanisław Kowalczyk

 

 

 

 

 

 

 

Wydrukuj stronę