Brzeg, dnia 21 czerwca 2017 r.
Przewodniczący
Rady Powiatu Brzeskiego

O g ł o s z e n i e

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 czerwca 2017 r. o godz. 10 00 w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, odbędzie się XXXI posiedzenie Rady Powiatu Brzeskiego z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji oraz stwierdzenie ich prawomocności.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad z dnia 25.05.2017 r.
4. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu, bieżącej działalności oraz realizacji uchwał Rady Powiatu Brzeskiego.
5. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja o działalności Sejmiku Województwa Opolskiego.
7. Stan bezpieczeństwa w Powiecie Brzeskim:
a) sprawozdanie Komendy Powiatowej Policji w Brzegu za 2016 rok,
b) informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Powiatu Brzeskiego w 2016 roku,
c) informacja o stanie sanitarnym Powiatu Brzeskiego w roku 2016,
d) sprawozdanie z realizacji zadań dotyczących bezpieczeństwa mieszkańców powiatu zrealizowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzegu w roku 2016,
e) informacja dotycząca działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzegu w ramach szeroko pojętego bezpieczeństwa za okres 2016.
8. Aktualna sytuacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) sprawozdania i wyniku finansowego Brzeskiego Centrum Medycznego za 2016 r.(druk nr 1),
b) projekt uchwały w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa powiatu (druk nr 2),
c) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Powiatu Brzeskiego za 2016 rok (druk nr 3),
d) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego (druk nr 4),
e) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego (druk nr 5),
f) zwrotu darowizny (druk nr 6),
g) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 7),
h) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2017 (druk nr 8),
i) wyrażenia woli współdziałania Powiatu Brzeskiego z Gminą Brzeg przy wykonaniu zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 (druk nr 9),
j) wyrażenia woli współdziałania Powiatu Brzeskiego z Gminą Grodków przy wykonaniu zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 ( druk nr 10).
10. Odpowiedzi Starosty na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
11. Rozpatrzenie skargi.
12. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych.
13. Zamknięcie obrad sesji
=================================================================
Serdecznie zapraszam mieszkańców powiatu do wzięcia udziału w sesji.
=================================================================

Przewodniczący Rady

Stanisław Kowalczyk

Wydrukuj stronę