INFORMACJA

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ i DRZWIOWEJ

 

 

        W związku ze stanowiskiem Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz wewnętrznym zarządzeniem Naczelnika Wydziału Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Brzegu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej nie stanowi robót budowlanych objętych zakresem ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). Oznacza to, że taką czynność należy rozpatrywać jako zwykłe użytkowanie rzeczy, wynikające z prawa własności. Tym samym, przeprowadzenie takich czynności nie wymaga zgłoszenia robót budowlanych organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

 

 

 

 
Natomiast w przypadku, gdy wymiana stolarki okiennej lub drzwiowej wiąże się z ingerencją w obiekt budowlany (np. powiększenie otworów drzwiowych lub ich zabudowanie), wówczas może ona wypełniać znamiona remontu lub przebudowy. W takim przypadku roboty budowlane – takie jak remont lub przebudowa – będą wiązały się odpowiednio z dokonaniem zgłoszenia albo wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
Wymóg uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę ma zastosowanie w sytuacji, gdy obiekt wpisany jest do rejestru zabytków, gdyż zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 1) remont istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych wpisanych do rejestru zabytków wymaga pozwolenia na budowę.
Roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej lub drzwiowej, muszą być zgodne z warunkami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danej miejscowości oraz w przypadku obiektów objętych ochroną konserwatorską powinny być uzgodnione z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu, co wynika z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 

 

Wydrukuj stronę