Brzeg, dnia 13.03.2019 r.

G.6840. 1. 6 . 2017

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Starosta Brzeski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia

I. Położenie i oznaczenie nieruchomości :
Do sprzedaży przeznaczone jest przysługujące Skarbowi Państwa prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, położonej w Brzegu, obręb Południe, stanowiącej własność Gminy Brzeg, w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa-Starosty Brzeskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 681/1 o pow. 0,0002 ha, ark. mapy 14, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą KW – OP1B/00016730/3.
II. Opis nieruchomości :
Nieruchomość jest położona ok. 2500 m na południe od centralnej części miasta (rynku) w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej. Stanowi niewielki trójkątny obszar gruntu w narożniku posesji zabudowanej domem jednorodzinnym o numerze adresowym Broniewskiego 14. Lokalizacja korzystna. Działka nie stanowi samodzielnej działki budowlanej. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej od ulicy Broniewskiego, dojazd dobry. Działka obecnie jest użytkowana jako podjazd przed domem , jest częściowo ogrodzona wraz z działką nr 680, utwardzona kostką granitową . Ogrodzenie i kostka granitowa nie stanowią własności Skarbu Państwa.
Uzbrojenie terenu w prąd, wodę, kanalizację i gaz – w ulicy Broniewskiego. Możliwości inwestycyjne obniżone – pogorszone ze względu na geometrię działki. Działka nie stanowi samodzielnej działki budowlanej.
III. Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonego dnia 19 grudnia 2003 r., uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu Nr XVIII/142/03, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 7, poz. 121, z 6 lutego 2004 r. zmienionego uchwałą nr XLVIII/472/09 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 4 września 2009 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 90, z dnia 02 listopada 2009r., poz.1307, działka nr 681/1 w Brzegu, jest położona w granicach terenu elementarnego D 28 MN/U/KS: na terenie o funkcji podstawowej – tereny mieszkaniowe z usługami i zielenią, w obszarze niskiej intensywności (MN), w obrębie istniejącego zainwestowania, oraz na obszarze strefy V- zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności.
IV. Sposób zagospodarowania : zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.
V. Termin zagospodarowania : nie ustalono.
VI. Informacja o przeznaczeniu do zbycia:
Przedmiotem zbycia jest prawo użytkowania wieczystego działki nr 681/1 w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych.
VII. Cena nieruchomości :
Cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego działki nr 681/1 wynosi: 200,00 zł. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT.
VIII. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego ustalona przez Gminę Brzeg: 1%
IX. Terminy i wysokość wnoszenia opłat : Opłata roczna na rzecz Gminy Brzeg płatna jest w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Opłata w roku 2019 wynosi 1,21 zł , w roku 2020 i w latach następnych będzie wynosić 2,42 zł .
X. Zasady aktualizacji opłat :zgodnie z art.77 i art.78 w związku z art.72 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz.2204 i poz.2348) wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości podlega aktualizacji nie częściej niż na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.

 

 

 

Wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu na okres 21 dni tj. od dnia 13.03. 2019r. do dnia 2.04.2019 r. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia udziału w nieruchomości stanowiącego własność Skarbu Państwa , w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami winne złożyć wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od dnia 13.03.2019r. do dnia 24.04.2019 roku. Po upływie tego terminu zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w/w nieruchomości.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej w dniu13.03.2019 r. Ponadto wykaz publikuje się na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info w wyżej wymienionych terminach

 

Wydrukuj stronę