Brzeg, dnia 13.03.2019 r.

G.6840. 1. 4 . 2017

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Starosta Brzeski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia

I. Położenie i oznaczenie nieruchomości :
Do sprzedaży przeznaczone jest przysługujące Skarbowi Państwa prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, położonej w Brzegu , obręb Południe, stanowiącej własność Gminy Brzeg, w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa-Starosty Brzeskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 482/7 o pow. 0,0019 ha, ark. mapy 12, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą KW – OP1B/00049946/0.
II. Opis nieruchomości :
Nieruchomość jest położona ok. 3000 m na południe od centralnej części miasta (rynku) w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej. Stanowi wąski ogrodzony od południa pas gruntu użytkowany jako ogród przydomowy – teren zieleni przy ul. M.Konopnickiej 114 na dz. nr 1219. Ogrodzenie nie stanowi własności Skarbu Państwa. Działka nie stanowi samodzielnej działki budowlanej. Lokalizacja korzystna. Dojazd od wschodu ulicą M. Konopnickiej. Działka nieuzbrojona – uzbrojenie terenu pełne prąd, woda, kanalizacja, gaz w ulicy Konopnickiej. Kształt i wielkość działki utrudnia dogodne zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem w planie miejscowym.
III. Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonego dnia 19 grudnia 2003 r., uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu Nr XVIII/142/03, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 7, poz. 121, z 6 lutego 2004 r. zmienionego uchwałą nr XLVIII/472/09 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 4 września 2009 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 90, z dnia 02 listopada 2009r., poz.1307, działka nr 482/7 w Brzegu jest położona w obszarze terenu elementarnego D 16 MN/U/Z/W: na terenie o funkcji podstawowej – tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami oraz zielenią (MN), w obrębie istniejącego zainwestowania; zgodnie z ustaleniami dotyczącymi zasad ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz zasad strefowania obowiązującego planu ww. działka jest położona na obszarze : strefy V – zabudowy mieszkaniowo-usługowej, o niskiej intensywności, w granicach obszaru wysokiej ochrony wód podziemnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 321.
IV. Sposób zagospodarowania : zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.
V. Termin zagospodarowania : nie ustalono.
VI. Informacja o przeznaczeniu do zbycia:
Przedmiotem zbycia jest prawo użytkowania wieczystego działki nr 482/7 w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych.
VII. Cena nieruchomości :
Cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego działki nr 482/7 wynosi: 2 000,00 zł. Do ceny osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT.
VIII. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego ustalona przez Gminę Brzeg: 1%
IX. Terminy i wysokość wnoszenia opłat : Opłata roczna na rzecz Gminy Brzeg płatna jest w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Opłata w roku 2019 wynosi 11,78 zł , w roku 2020 i w latach następnych będzie wynosić 23,56 zł .
X. Zasady aktualizacji opłat :zgodnie z art.77 i art.78 w związku z art.72 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz.2204 i poz.2348) wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości podlega aktualizacji nie częściej niż na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.

 

 

 

Wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu na okres 21 dni tj. od dnia 13.03. 2019r. do dnia 2.04.2019 r. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia udziału w nieruchomości stanowiącego własność Skarbu Państwa , w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami winne złożyć wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od dnia 13.03.2019r. do dnia 24.04.2019 roku. Po upływie tego terminu zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w/w nieruchomości.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej w dniu 13.03.2019 r. Ponadto wykaz publikuje się na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info w wyżej wymienionych terminach

Wydrukuj stronę