logo

Brzeg, dnia  27.01.2021 r.

G.6845.2. 1.2021

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości

 przeznaczonych do oddania w najem

 

  1. Położenie nieruchomości  –  Brzeg, ul. Kardynała Wyszyńskiego 23
  2. Opis  nieruchomości :

Do wynajęcia przeznaczone są pomieszczenia biurowe nr 017 o pow. 19,11 m2 i nr 009 o pow.  19,37 m2, położone na parterze budynku przy ul. Kardynała Stefana  Wyszyńskiego 23, usytuowanego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 829/5 o pow. 1,2730 ha , ark. m. 11, obręb Centrum, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą kw nr OP1B/00007339/6.

  1. Tryb  – bezprzetargowy.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Sposób zagospodarowania: najem na rzecz organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie powiatu brzeskiego na cele biurowe – prowadzenie działalności statutowej nie związanej z działalnością gospodarczą.

Przeznaczenie: nieruchomość objęta wykazem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonym w dniu 19 grudnia 2003r. uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu nr XVIII/142/03 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 7, poz. 121 ze zm.) położona jest w części w obrębie terenu elementarnego oznaczonego symbolem C2 MN/U/Z a w części w obrębie terenu elementarnego oznaczonego symbolem C3 MN/U/KS/P/Z, strefa III B.

  1. Wysokość opłat , terminy ich wnoszenia oraz zasady aktualizacji opłat:

Miesięczny czynsz wywoławczy najmu netto ( bez podatku VAT)  w kwocie 95 zł za każde pomieszczenie odrębnie.

Do czynszu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy. Czynsz będzie waloryzowany  corocznie z dniem 1 stycznia każdego roku, na podstawie wskaźników wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez GUS w Monitorze Polskim za rok ubiegły.

Czynsz płatny w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc.

  1. Wykaz nieruchomości do wynajęcia wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu na okres 21 dni, tj. od dnia 27.01.2021 r. do dnia  16.02.2021 r.       Po upływie tego terminu zostanie ogłoszony nabór wniosków o najem.
  2. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. Ponadto wykaz publikuje się  na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info w wyżej wymienionych terminach.

 

Uwaga

Pomieszczenia są oddawane w najem w stanie, w jakim aktualnie się znajdują. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że w budynku trwa aktualnie remont pomieszczeń na parterze dla Wydziału Komunikacji i z tego powodu występują utrudnienia dla najemców (hałas, kurz).

 

Wydrukuj stronę