logo

Brzeg, dnia 11 maja 2022 r.

G.6840.2.4.2022

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości

przeznaczonej do sprzedaży

 

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Nieruchomość położona przy ul. Jarzębinowej w Żłobiźnie, gmina Skarbimierz, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako zabudowana działka nr 3/5
o powierzchni 0,0759 ha, ark.m.2, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00021841/2.

 

  1. Powierzchnia i opis nieruchomości:

Powierzchnia nieruchomości wynosi 0,0759 ha. Działka położona jest w północno-wschodniej części obrębu Żłobizna przy ul. Jarzębinowej, w otoczeniu terenów
o funkcji mieszkaniowej (od południa realizowana jest inwestycja deweloperska „Osiedle Malinowe”), od wschodu rów i tereny rolne, od zachodu garaże, 3500 m od ścisłego centrum miasta Brzeg. Lokalizacja ogólna nieruchomości pogorszona ze względu na hałas od obwodnicy miasta Brzeg, brak ryzyka występowania podtopień
i powodzi w tym obszarze. Ulica Jarzębinowa jest wąska (4-4,5 m), nawierzchnia gruntowa, nierówna, utwardzona tłuczniem. Uzbrojenie terenu: woda, prąd, (gaz na początku ul. Jarzębinowej), brak kanalizacji – przyjęto jako słabe. Działka jest
w przeważającej części niezabudowana, w środkowej części znajdują się pozostałości małego budynku gospodarczego z lat 50. XX wieku o powierzchni zabudowy 28 m2,
w tej części występuje gęste zakrzaczenie i zadrzewienie, teren jest trudnodostępny, ukształtowanie terenu pofalowane, kształt działki jest regularny, teren nie jest ogrodzony. Dojazd pogorszony. Możliwości inwestycyjne obniża sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia przecinająca działkę, ponadto ustanowiono służebność przesyłu w pasie technologicznym linii wysokiego napięcia, która nie przecina działki nr 3/5, ale działka ta znajduje się w jej pasie technologicznym – służebność obejmuje 245 m2. Pod ziemią znajduje się zbiornik, który nie jest ujawniony na mapie zasadniczej. Możliwości inwestycyjne pogorszone.

 

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Sposób zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przeznaczenie: nieruchomość objęta wykazem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, uchwalonym w dniu 25 marca 2021 r. uchwałą Rady Gminy Skarbimierz nr XXI/163/2021 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 19 kwietnia 2021 r. poz. 1113) położona jest w przeważającej części w kompleksie terenów oznaczonych symbolem 4MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Północno-wschodni narożnik działki położony jest w kompleksie terenów oznaczonych symbolem 2R – tereny rolnicze. Ponadto przez działkę przebiega pas technologiczny od linii elektroenergetycznych, w którym obowiązuje zakaz realizacji nasadzeń drzew, krzewów i innej zieleni, której wysokość może przekroczyć 3 metry oraz zakaz lokalizacji pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

 

 

  1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustalono.

 

  1. Cena nieruchomości:

Cena wywoławcza nieruchomości do I przetargu wynosi 68 000,00 zł

 

  1. Informacja o przeznaczeniu do zbycia:

Sprzedaż nastąpi w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.

 

  1. Obciążenia i zobowiązania:

Odpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie.

 

 

Wykaz nieruchomości do sprzedaży wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 (przy Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami) na okres 21 dni, tj. od dnia 11.05.2022 r. do dnia 1.06.2022 r. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego, w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami winne złożyć wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od dnia 11.05.2022 r. do dnia 22.06.2022 r. Po upływie tego terminu zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. Ponadto wykaz publikuje się na stronie internetowej https://brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.brzeg-powiat.pl w wyżej wymienionych terminach.

 

 

 

 

Przewodniczący Zarządu

Jacek Monkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

Data Podpis
Opracował Patryk Lis 02.05.2022 r.
Sprawdzenie i wstępna akceptacja Izabela Wiecheć 02.05.2022 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydrukuj stronę