logo

Brzeg, dnia 11 maja 2022 r.

G.6840.2.2.2022

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości

przeznaczonej do sprzedaży

 

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Nieruchomość położona przy ul. Jagodowej w Żłobiźnie, gmina Skarbimierz, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako niezabudowana działka nr 279/1
o powierzchni 0,2475 ha, ark.m.1, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00033593/5.

 

  1. Powierzchnia i opis nieruchomości:

Powierzchnia nieruchomości wynosi 0,2475 ha. Działka położona jest we wschodniej części obrębu Żłobizna przy ul. Jagodowej, w otoczeniu gruntów o funkcji mieszkaniowej, 4000 m od ścisłego centrum miasta Brzeg. Lokalizacja ogólna nieruchomości korzystna, brak ryzyka występowania podtopień i powodzi w tym obszarze. Sąsiedztwo nowej zabudowy o wysokiej estetyce – lokalizacja szczegółowa korzystna. Uzbrojenie terenu: woda, prąd, gaz (na wysokości działki nr 271/2, ok. 15m), kanalizacja w oddaleniu (na wysokości działki 271/1, ok. 40 m) – przyjęto jako średnie. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej (gminnej) – działka nr 374/2. Nieruchomość jest niezabudowana, teren jest płaski, kształt działki jest regularny i optymalny do zabudowy. Teren nie jest ogrodzony, brak drzewostanu i zakrzaczeń. Działka była użytkowana rolniczo. Dojazd drogą gruntową pogorszony. Możliwości inwestycyjne obniża napowietrzna sieć elektroenergetyczna średniego napięcia przecinająca działkę, ponadto na jej terenie posadowiony jest betonowy słup energetyczny, pas działki został wydzielony w celu zapewnienia dojazdu (konieczne będzie wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej ŁII, co wiąże się z poniesieniem kosztów) – możliwości inwestycyjne pogorszone.

 

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Sposób zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przeznaczenie: nieruchomość objęta wykazem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, uchwalonym w dniu 25 marca 2021 r. uchwałą Rady Gminy Skarbimierz nr XXI/163/2021 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 19 kwietnia 2021 r. poz. 1113) położona jest w kompleksie terenów oznaczonych symbolem 18MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ponadto przez działkę przebiega pas technologiczny od linii elektroenergetycznej, w którym obowiązuje zakaz realizacji nasadzeń drzew, krzewów i innej zieleni, której wysokość może przekroczyć 3 metry oraz zakaz lokalizacji pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

 

  1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustalono.

 

 

 

  1. Cena nieruchomości:

Cena wywoławcza nieruchomości do I przetargu wynosi 320 000,00 zł + należny podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

 

  1. Informacja o przeznaczeniu do zbycia:

Sprzedaż nastąpi w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.

 

  1. Obciążenia i zobowiązania:

Brak.

 

 

 

Wykaz nieruchomości do sprzedaży wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 (przy Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami) na okres 21 dni, tj. od dnia 11.05.2022 r. do dnia 1.06.2022 r. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego, w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami winne złożyć wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od dnia 11.05.2022 r. do dnia 22.06.2022 r. Po upływie tego terminu zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. Ponadto wykaz publikuje się na stronie internetowej https://brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.brzeg-powiat.pl w wyżej wymienionych terminach.

 

 

 

 

Przewodniczący Zarządu

Jacek Monkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

Data Podpis
Opracował Patryk Lis 02.05.2022 r.
Sprawdzenie i wstępna akceptacja Izabela Wiecheć 02.05.2022 r.

 

 

 

 

Wydrukuj stronę