Brzeg, dnia  14.12.  2017r.

G.6840.2.  14 .2017

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu  Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości Powiatu Brzeskiego przeznaczonych do zbycia:

 

  1. Położenie oznaczenie i opis nieruchomości :

Nieruchomość niezabudowana położona  w Brzegu stanowiąca własność Powiatu Brzeskiego, oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka Nr 806/9 o pow. 0,0416 ha, obręb Centrum, ark. m. 10 dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą KW nr OP1B/00007497/1.

Nieruchomość położona jest ok.600 m na południe od centralnej części miasta (rynku) Brzegu, w otoczeniu gruntów zabudowanych. Grunt  geodezyjnie został wydzielony z terenu użytkowanego przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu, znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, handlowo-usługowej oraz oświaty. Lokalizacja korzystna. Działka Nr 806/9 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do drogi publicznej – ul. Wyszyńskiego, zostanie zapewniony w drodze  służebności drogowej na działce nr 806/8.

Dojazd od południa ulicą Wyszyńskiego, następnie przez drogę gminną, działkę nr 817, dalej przez działkę 806/8 (pas służebności o szerokości 11,54 m i długości 6,00m, o pow.69m2). Pas służebności na działce nr 806/8 jest utwardzony kostką betonową i stanowi drogę wewnętrzną oraz parking na terenie szkoły. Uzbrojenie terenu pełne, prąd, woda, kanalizacja, gaz (w ulicy Wyszyńskiego).

Działka obecnie jest niezabudowana i użytkowana jako teren zieleni. Od wschodu przylega do istniejącej zabudowy mieszkaniowej.

  1. Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg uchwalonym przez Radę Miejską w Brzegu uchwałą  Nr XVIII/142/2003 z dnia 19.12.2003r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 7 z dnia 6 lutego 2004r., poz.121 ze zmianami , działka nieruchomość położona jest w granicach : terenu elementarnego C 1 MN/U, terenu o funkcji podstawowej – U – tereny usługowe wraz z towarzyszącym mieszkalnictwem oraz zielenią w ramach istniejącego inwestowania, strefy III – zabudowy mieszkaniowo-usługowej o wysokiej intensywności, posiadającej charakter śródmiejskiej uwarunkowany historycznie, strefy B – ochrony konserwatorskiej, strefy OW – obserwacji archeologicznej, w granicach obszaru wysokiej ochrony wód podziemnych.

 

III. sposób zagospodarowania : zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego

  1. Termin zagospodarowania : nie ustalono
  2. Informacja o sprzedaży :

Sprzedaż nastąpi w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.

  1. Cena nieruchomości :

Cena wywoławcza nieruchomości do I przetargu wynosi 75 000,00 zł  + podatek VAT.

 

Wykaz nieruchomości do sprzedaży wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w   Brzegu na okres 21 dni tj. od dnia 14.12.2017r,  do dnia 4.01.2018 r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia przedmiotowej nieruchomości, w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami winne złożyć wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. w terminie od dnia 14.12.2017r. do dnia 25.01.2018r. Po upływie tego terminu zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż nieruchomości.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.  Ponadto wykaz publikuje się  na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info w wyżej wymienionych terminach.

Wydrukuj stronę