Brzeg, dnia 29.10.2018 r.

G.6840.2. 4 . 2018

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości Powiatu Brzeskiego przeznaczonej do zbycia

I. Położenie, oznaczenie i opis nieruchomości:
Nieruchomość położona przy ul. Krakowskiej w Grodkowie, stanowiąca własność Powiatu Brzeskiego, oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka Nr 525/22 o pow. 0,0477 ha, ark. mapy 6, dla której Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą KW – OP1N/00028870/5.
Nieruchomość położona jest ok.1000 m na południe od centralnej części miasta (rynku) Grodków w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowo – usługowej oraz oświatowej. Działka jest ogrodzona i zagospodarowana wraz z sąsiednią działką nr 525/21, na której znajduje się Zespół Szkół Rolniczych. Stanowi trójkątny obszar gruntu (narożnik nieruchomości), sąsiadujący z pasem drogi – ulicy Krakowskiej. Na działce znajduje się teren zieleni, przecina ją ogrodzenie oraz wzdłuż granicy z drogą sieci uzbrojenia terenu – gazowa oraz elektroenergetyczna.
Możliwości inwestycyjne pogorszone ze względu na uwarunkowania planistyczne.

II. Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Grodków zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Grodkowie nr XXXV/375/2006 z dnia 27 września 2006r. (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 4 grudnia 2006r. Nr 84, poz.2477) oraz uchwałą Nr XXV/262/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniającą uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grodków (opublikowaną w Dz.Urz. Woj. Op. z dnia 9 marca 2009r. Nr 16, poz.245) teren obejmujący działkę Nr 525/22 wchodzi w skłaqd terenu oznaczonego symbolem UO/US/1- przeznaczenie podstawowe – tereny usług oświaty, sportu i rekreacji na wydzielonych działkach wraz z zielenią towarzyszącą, ustalone jako cele publiczne.

III. Sposób zagospodarowania: zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.

IV. Termin zagospodarowania: nie ustalono.

V. Informacja o sprzedaży:
Sprzedaż nastąpi w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.

VI. Cena nieruchomości:
Cena wywoławcza nieruchomości do I przetargu wynosi:20 000,00 zł + podatek VAT

Wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu na okres 21 dni tj. od dnia 2.11 . 2018.r. do dnia 22.11.2018r.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia udziału w nieruchomości stanowiącego własność Powiatu Brzeskiego , w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami winne złożyć wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od dnia 2.11 .2017r. do dnia 14.12.2018 roku. Po upływie tego terminu zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej . Ponadto wykaz publikuje się na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info w wyżej wymienionych terminach.

Wydrukuj stronę