UCHWAŁA NR 516/2018
ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO
z dnia 6 listopada 2018 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego
przez organizacje pozarządowe

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018r. poz. 1467), zwanej dalej „ustawą o NPP/O”, w związku z  art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, poz. 650, poz. 723 i poz. 1365), zwaną dalej „ustawą o NPP”, uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Brzeskiego z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu brzeskiego w 2019 r. (w tym także powiązanej z tym edukacji prawnej) przez jego zlecenie organizacjom pozarządowym w formie powierzenia wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji.

§ 2.

1. Na zadanie składa się:
1) prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Brzegu, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2b ustawy o NPP/O (jeżeli nie wpłynie żadna oferta obejmująca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie albo żadna nie spełni jego wymogów, punkt przeznacza się na nieodpłatną pomoc prawną); lub
2) prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Lewinie Brzeskim;
oraz
3) edukacja prawna, realizowana w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania pomocy lub świadczenia poradnictwa, w preferowanej formie kampanii społecznej o nowych zasadach funkcjonowania punktów w 2019 r. w powiecie albo w innych formach określonych w art. 3b ust. 2 w związku z art. 11 ust. 7 zdanie drugie ustawy o NPP/O.

2. Zastrzega się możliwość zmiany lokalizacji punktu w obrębie tej samej miejscowości określonej w ust. 1.

3. Wyposażenie punktu gwarantujące bezpieczne przechowywanie dokumentów, dostęp do sieci energetycznej, telefonicznej i teleinformatycznej oraz koszty utrzymania lokalu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 zapewnia powiat, a w ust. 1 pkt 2 — gmina.

4. W konkursie może być złożona oferta obejmująca:
1) oba punkty określone w ust. 1 pkt 1 oraz 2 wraz z edukacją (pkt 3); lub
2) tylko jeden punkt określony w ust. 1 pkt 1 albo 2 wraz z edukacją (pkt 3); w takim przypadku, jeżeli oferta obejmuje punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, oferent określa ewentualną gotowość do powierzenia obu punktów w przypadku określonym w art. 11 ust. 2b ustawy o NPP/O.

§ 3.

1. Dotacja może być przeznaczona tylko na zadanie określone w § 2 ust. 1 pkt 1–3.

2. Na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości (rocznie):
1) na każdy z punktów (§ 2 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2) — 60 060,00 zł;
2) na zadania z zakresu edukacji prawnej (§ 2 ust. 1 pkt 3) — 3 960,00 zł na każdy z punktów (§ 2 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2).

§ 4.

1. Zadanie będzie realizowane w terminie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

2. Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskiego będzie świadczone łącznie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, z zastrzeżeniem ust. 3, z uwzględnieniem godzin popołudniowych (po godz. 16) co najmniej dwa razy w tygodniu oraz z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dni i godziny udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obejmować będą co najmniej następujące dni i godziny:

Brzeg:
1) poniedziałek: 15:00-19:00
2) wtorek: 9:00-13:00
3) środa: 15:00-19:00
4) czwartek: 9:00-13:00
5) piątek: 15:00-19:00

Lewin Brzeski:
1) poniedziałek: 10:00-14:00
2) wtorek: 14:00-18:00
3) środa: 10:00-14:00
4) czwartek: 14:00-18:00
5) piątek: 10:00-14:00

3. Tylko wybrane dyżury w punktach mogą być ograniczone do określonej specjalizacji, wcześniej uzgodnionej z powiatem w formie dokumentowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

4. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w powierzonym punkcie, czas trwania dyżurów może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie, na żądanie starosty złożone w formie dokumentowej za pośrednictwem pracowników Starostwa Powiatowego w Brzegu obsługujących zadanie. Nie powoduje to zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.

5. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Nie powoduje to zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.

§ 5.

1. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nie może ubiegać się organizacja, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert:
1) nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego;
2) wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania;
3) z którą starosta rozwiązał umowę;
— przy czym termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

2. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może ubiegać się organizacja, która:
1) może uczestniczyć w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w dziale II rozdziale 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2) prowadzi działalność statutową w dziedzinie udzielania pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
3) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się:
a) w przypadku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej — z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego,
b) w przypadku punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty, lub
udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa;
4) posiada umowy zawarte z osobami określonymi odpowiednio w § 5 ust. 4–5, wskazujące którego punktu dotyczą, z uwzględnieniem ewentualnego rozszerzenia oferty obejmującej tylko jeden punkt na oba punkty w przypadku określonym w art. 11 ust. 2b ustawy o NPP/O;
5) zapewni poufność w związku z odpowiednio: udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i ich dokumentowaniem;
6) zapewni profesjonalne i rzetelne odpowiednio: udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
7) przestrzega zasad etyki przy odpowiednio: udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
8) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości odpowiednio: udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji gdy zachodzi konflikt interesów.

3. Osoby realizujące bezpośrednio zadanie, tzn. udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczące nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tym zakresie.

4. Nieodpłatnej pomocy prawnej może udzielać osobiście:
1) adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski;
2) doradca podatkowy — w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
3) osoba, która spełnia jednocześnie następujące warunki:
a) ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych z udzielaniem pomocy prawnej,
c) korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
d) nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
4) mediator w zakresie nieodpłatnej mediacji.

5. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może świadczyć osoba, która:
1) posiada wykształcenie wyższe,
2) ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego albo posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy o NPP/O,
3) korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
4) nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

6. Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będzie świadczone – w powierzonym punkcie przez organizację na zasadach określonych w ustawie o NPP/O w szczególności:
1) każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ma być dokumentowany w karcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
2) karty określone w pkt 1 oraz oświadczenia osób uprawnionych, o których mowa w art. 4 ust. 2 oraz (jeżeli dotyczy) art. 11 ust. 4 ustawy o NPP/O — należy dostarczać do siedziby Starostwa Powiatowego w Brzegu, w zamkniętej kopercie opisanej oznaczeniem adresata i nadawcy oraz słowami „oświadczenia dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego”, do dziesiątego dnia następnego miesiąca kalendarzowego, w sposób uniemożliwiający powiązanie karty z oświadczeniem osoby uprawnionej.

7. Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskiego będzie świadczone przez osoby wskazane w ofercie. Dopuszcza się możliwość świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez zastępców, przy czym wymiar zastępstw nie może być większy niż 50% łącznego czasu świadczenia pomocy prawnej w całym terminie realizacji zadania wskazanym w § 4. Zastępcy muszą posiadać kwalifikacje zgodne z kwalifikacjami osób wskazanych w ofercie.

§ 6.

1. Oferty należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Brzegu, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg lub za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 listopada 2018 r. do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie opisanej nazwą organizacji składającej ofertę i napisem: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu brzeskiego w 2019 r.”.

2. W przypadku ofert złożonych za pośrednictwem poczty, terminem złożenia oferty jest data faktycznego wpływu przesyłki do starostwa.

3. Ofertę należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami na formularzu, który stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300)*.

4. Formularz dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu, w dziale ORGANIZACJE POZARZĄDOWE.

5. Do oferty należy dołączyć:
1) oświadczenie o posiadaniu wymaganego doświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 (w przypadku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej) lub nr 2 (w przypadku punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego);
2) umowy zawarte z osobami określonymi odpowiednio w § 5 ust. 4–5, wskazujące którego punktu dotyczą;
3) wskazanie:
a) imienia i nazwiska,
b) adresu korespondencyjnego,
c) numeru telefonu komórkowego,
d) adresu poczty elektronicznej,
e) lat doświadczenia z zakresu pomocy prawnej
— osób określonych w § 5 ust. 3–5 (wskazanie może nastąpić w umowach);
4) w przypadku osób określonych w § 5 ust. 4 pkt 1 lub 2 — wskazanie numeru wpisu na listę adwokatów, radców prawnych lub doradców podatkowych, oraz miejscowości siedziby właściwej rady prowadzącej taką listę (wskazanie może nastąpić w umowach);
5) w przypadku osób określonych w § 5 ust. 4:
a) kopie dyplomów ukończenia wyższych studiów prawniczych i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,
b) zaświadczenia, świadectwa pracy lub inne dokumenty poświadczające długość doświadczenia w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
c) oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych, pełnej zdolności do czynności prawnych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego ani przestępstwo skarbowe (oświadczenia mogą nastąpić w umowach);
6) w przypadku osób określonych w § 5 ust. 5:
a) kopie dyplomu ukończenia wyższych studiów,
b) zaświadczenia, certyfikaty ukończenia szkolenia z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego;
7) pisemne zobowiązanie do zapewnienia realizacji zadania w sposób określony w § 5 ust. 2 pkt 5–7, według wzoru stanowiącego załącznik odpowiednio nr 1 i 2;
8) oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, o których mowa w § 5 ust. 1, według wzoru stanowiącego załączniki odpowiednio nr 1 i nr 2;
9) oświadczenie, czy gotów jest do rozszerzenia oferty obejmującej tylko jeden punkt na oba punkty w przypadku określonym w § 2 ust. 4 pkt 2 niniejszej uchwały oraz art. 11 ust. 2b ustawy o NPP/O, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1.

6. Oferta i załączniki nr 1 i nr 2 powinny być podpisane przez osobę lub osoby aktualnie uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danej organizacji, zgodnie z jej sposobem reprezentacji wynikającym z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), a w przypadku organizacji niewpisanych do KRS – z jej statutu.

7. Wymagane jest potwierdzenie zgodności składanych kopii dokumentów z ich oryginałami na każdej zapisanej stronie, w szczególności za pomocą słów „potwierdzam zgodność z oryginałem”, wraz z datą, imieniem i nazwiskiem oraz podpisem osoby potwierdzającej.

8. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.

9. Oferty:
1) złożone przez organizacje nieuprawnione, tj. niespełniające wymogu § 1 i § 5 ust. 1–2;
2) złożone na formularzach innym niż określony w ust. 4;
3) niepodpisane zgodnie z ust. 7;
4) nieczytelne;
5) niekompletnie wypełnione;
6) bez wymaganego załącznika;
7) nie uwzględniające wymogu, o którym mowa w ust. 7;
− zostaną odrzucone ze względów formalnych.

10. Ocena formalna dokonana zostanie w oparciu o kartę oceny formalnej oferty konkursowej, według załącznika nr 3.

§ 7.

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 15 grudnia 2018 r.

2. Wszystkie oferty złożone zgodnie z wymogami formalnymi zostaną ocenione pod względem merytorycznym przez komisję konkursową, o której mowa w § 8.

3. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert bierze pod uwagę następujące kryteria:
1) ocenia doświadczenie organizacji w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
2) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania (liczbę osób udzielających nieodpłatną pomoc prawną lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i ich doświadczenie zawodowe);
3) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów i harmonogram realizacji zadania, w tym wskazane przez organizację w ofercie dni i godziny udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej;
4) ocenia wkład rzeczowy i środki organizacyjne oferowane przez organizację;
5) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowych, które w 3 poprzednich latach realizowały zlecone przez Powiat Brzeski zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

4. Ocena merytoryczna dokonana zostanie w oparciu o kartę oceny merytorycznej oferty konkursowej, według załącznika nr 4.

5. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu Brzeskiego na podstawie listy ofert rekomendowanych Zarządowi przez komisję konkursową.

6. Zarząd Powiatu zawiadamia w formie pisemnej oferentów o przyjęciu oferty i terminie podpisania umowy lub jej odrzuceniu.

7. Od rozstrzygnięć Zarządu Powiatu Brzeskiego w przedmiocie wyboru ofert nie przysługuje oferentom odwołanie.

§ 8.

1. W celu opiniowania ofert złożonych w trakcie konkursu powołuję się komisję konkursową w składzie:
1) Genowefa Prorok — przedstawiciel Zarządu Powiatu Brzeskiego, jako przewodniczący komisji;
2) Irena Kokocińska — pracownik Starostwa Powiatowego w Brzegu, jako zastępca przewodniczącego komisji;
3) Adriana Dorociak— pracownik Starostwa Powiatowego w Brzegu, jako sekretarz komisji;
4) Małgorzata Ptak — pracownik Starostwa Powiatowego w Brzegu;
5) Maciej Róg — pracownik Starostwa Powiatowego w Brzegu;
6) Krystian Goetz — przedstawiciel Wojewody Opolskiego.

2. Szczegółowe zasady działania komisji konkursowej reguluje uchwała określona w § 10 pkt 1.

§ 9.

Powiat przeznaczył z budżetu państwa na powierzenie realizacji zadań z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Brzegi i Lewinie Brzeskim łączną kwotę:
1) w 2017r. – 121.451,76 zł,
2) w 2018r. – 121.451,76 zł

§ 10.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się:
1) uchwałę Nr XXV/276/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.;
2) ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, poz. 650, poz. 723 i poz. 1365)
3) ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467)

§ 11.

Dodatkowych informacji o konkursie udzielają:
1) Irena Kokocińska, tel. 77 444 79 13, e-mail: i.kokocinska@brzeg-powiat.pl;
2) Adriana Dorociak, tel. 77 444 79 20, e-mail: a.dorociak@ brzeg-powiat.pl

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Organizacyjno-Prawnemu Starostwa Powiatowego w Brzegu.

§ 13.

Uchwała podlega ogłoszeniu na:
1) stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej powiatu pod adresem
http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/
2) stronie internetowej powiatu pod adresem https://www.brzeg-powiat.pl/
3) na tablicy ogłoszeń siedziby Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 20.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Brzeskiego:
1. Starosta Maciej Stefański (−)
2. Wicestarosta Jan Golonka (−)
3. Jacek Hargot ( nieobecny)
4. Arletta Kostrzewa ( nieobecna)
5. Tomasz Róża (−)

 

* Zgodnie z § 2 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057) — do 01.03.2019 stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

FORMULARZE DO POBRANIA

Wydrukuj stronę