logo

Brzeg, dnia  28.01.2021 r.

G.6845.2. 40.2020

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz części nieruchomości

przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 

  1. Położenie nieruchomości –  Brzeg, obręb Centrum
  2. Opis nieruchomości :
            Do wydzierżawienia przeznaczone są :
  1. grunty o łącznej pow. 0,0990 ha, stanowiące część działki nr 636/8, położonej w Brzegu, obręb Centrum, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00007419/1, zaznaczonych szrafurą koloru czerwonego na mapie zasadniczej w skali 1:500, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego wykazu wraz z położonymi na tych gruntach budynkami:
  2. budynek bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni o identyfikatorze w ewidencji gruntów, budynków i lokali 160101_1.1102.1974_BUD,
  3. budynek magazynu gazów medycznych o identyfikatorze w ewidencji gruntów, budynków i lokali 1102.2452_BUD.

III. Tryb –  bezprzetargowy    :

  1. Dzierżawa na czas nieoznaczony na rzecz Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu Mossora  .
  2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Sposób zagospodarowania: na cele prowadzenia działalności statutowej.

Przeznaczenie: nieruchomość objęta wykazem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg uchwalonego przez Radę Miejską w Brzegu uchwałą Nr XVIII/142/2003 z dnia  z dnia 19.12.2003 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Opolskiego Nr 7  z dnia 6 lutego 2004 r., poz.121, zmienionego uchwałą nr XLVIII/472/09 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 4 września 2009 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Opolskiego Nr 90  z dnia 02 listopada 2009 r., poz.1307, ., położona jest:

– działka nr 636/8, zgodnie z ustaleniami dotyczącymi zasad kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej obowiązującego planu, jest położona w granicach terenu elementarnego E10MN/U, na obszrze o podstawowej funkcjio : usługowej z towarzyszącymi mieszkaniami oraz zielenią (U), w obrębie istniejącego zainwestowania; zgodnie z ustaleniami dot. zasad ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz zasad strefowania obowiązującego planu położona jest na obszarze : strefy III – zabudowy mieszkaniowo usługowej o wysokiej intensywności, posiadającej charakter śródmiejski uwarunkowany historycznie, strefy B-ochrony konserwatorskiej; zgodnie z ustaleniami dot. zasad ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego miasta, prawidłowego zagospodarowania jego zasobami oraz ochrony zdrowia ludzi, obowiązującego planu, jest położona : w granicach wysokiej ochrony zbiornika wód podziemnych GZWP 321.

 

 

  1. Wysokość opłat, terminy ich wnoszenia oraz zasady aktualizacji opłat:

Miesięczny czynsz dzierżawy w kwocie : 10 626,33 zł

Do czynszu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

 

Czynsz będzie waloryzowany  corocznie z dniem 1 stycznia każdego roku, na podstawie wskaźników wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez GUS w Monitorze Polskim za rok ubiegły.

Czynsz miesięczny płatny z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz nieruchomości do dzierżawy wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12  na okres 21 dni, tj. od dnia 3.02.2021 r. do dnia 23.02.2021 r.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. Ponadto wykaz publikuje się  na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.brzeg-powiat.pl w wyżej wymienionych terminach

 

Wydrukuj stronę