logo

UCHWAŁA NR 316/2021

ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 3 lutego 2021 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego

przez organizacje pozarządowe

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w związku z § 14 uchwały Nr XVIII/163/20 Rady Powiatu Brzeskiego z 26 listopada 2020 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r. uchwala się, co następuje:

      §1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Brzeskiego z  zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym zwłaszcza poprzez specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla mieszkańców powiatu brzeskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, przez jego zlecenie w trybie wsparcia lub powierzenia organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej odpowiednio „organizacjami” lub „ustawą”. Celem zadania jest zwiększenie świadomości zdrowotnej lub poprawa stanu zdrowia mieszkańców powiatu brzeskiego.

      §2

Na realizację zadania określonego w § 1  przeznacza się środki publiczne z budżetu Powiatu Brzeskiego do wysokości 35.000 .

     §3

 1. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym.
 2. Dotację na realizację zadania mogą otrzymać organizacje, których oferta w ocenie merytorycznej uzyska nie mniej niż 30 % możliwych punktów. Dotacja przyznawana jest organizacjom według listy rankingowej, o której mowa w 6 ust. 5, do wyczerpania środków.
 3. Organizacja może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie konkursowe.
 4. Wysokość dotacji, o którą może wnioskować organizacja nie może przekroczyć 80% kosztu całkowitego zadania publicznego i nie może być wyższa niż 5000,00 zł. Pozostałe 20% może być pokryte z wkładu własnego finansowego, bądź niefinansowego organizacji, bądź ze świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania. Warunkiem uwzględnienia świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania jest statutowa możliwość prowadzenia przez organizację odpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie zgodnym z oferowanym zadaniem.
 5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku organizacja może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania.
 6. Z dotacji Powiatu Brzeskiego nie mogą być pokryte następujące koszty:
 • nagrody finansowe dla beneficjentów zadania,
 • koszty poniesione przed datą zawarcia umowy,
 • koszty obsługi administracyjnej zadania, w szczególności wynagrodzenie koordynatora, obsługa finansowa i prawna zadania, opłaty pocztowe, koszty utrzymania biura organizacji.
 1. Z dotacji Powiatu Brzeskiego mogą być finansowane koszty udziału w zadaniu wyłącznie mieszkańców powiatu brzeskiego, z zastrzeżeniem ust. 8.
 2. Z dotacji Powiatu Brzeskiego mogą być pokryte koszty wynagrodzenia osób realizujących część merytoryczną zadania np. lekarza, terapeuty, psychologa.
 3. Termin realizacji zadania powinien obejmować okres przygotowania, przeprowadzenia oraz zakończenia realizacji zadania.                                                                                                                                                                           §4
 1. Szczegółowe warunki realizacji i dofinansowania zadania oraz zasady rozliczania dotacji reguluje ustawa.
 2. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w zestawieniu kosztów realizacji zadania do 10% danej pozycji kosztorysowej. Zmiany te nie wymagają zgody Powiatu Brzeskiego.
 3. Organizacja zobowiązana jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania zgodnie z art. 18 ustawy.
 4. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami.
 5. Wyłonione organizacje są zobowiązane zamieszczać we wszystkich materiałach związanych
  z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatorach itp.), a także
  w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów itp., informacje o tym,
  iż zadanie jest dotowane przez Powiat Brzeski. Informacje takie winny być również podawane do wiadomości publicznej w trakcie realizacji zadania.                                                                                                                                                                                                                                                                       §5
 1. W konkursie mogą brać udział organizacje:
 • których statut/regulamin przewiduje prowadzenie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
 • które są zdolne do realizacji zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym.
 1. Oferty należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Brzegu,
  Robotnicza 20, 49-300 Brzeg lub za pośrednictwem operatora pocztowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lutego 2021 r. do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie z nazwą organizacji składającej ofertę, nr Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (jeśli posiada) oraz z napisem: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia” .
 2. W przypadku ofert złożonych za pośrednictwem operatora pocztowego o terminie nadesłania decyduje data faktycznego wpływu do Starostwa.
 3. Oferty należy złożyć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 4. Formularz dostępny jest na stronie internetowej: brzeg-powiat.pl w dziale ORGANIZACJE POZARZĄDOWE > WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI – 2021.
 5. Do ofert należy dołączyć aktualną wersję statutu/regulaminu organizacji.
 6. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby aktualnie uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danej organizacji, zgodnie z jej sposobem reprezentacji wynikającym z KRS, a w przypadku organizacji niewpisanych do KRS – z jej statutem/ regulaminem.
 7. W przypadku złożenia kopii statutu/regulaminu wymagane jest potwierdzenie zgodności z jego oryginałem na każdej zapisanej stronie, w szczególności za pomocą słów „potwierdzam zgodność z oryginałem”, wraz z datą, imieniem i nazwiskiem (podpisem) osoby potwierdzającej.
 8. Oferty złożone:
 • przez organizacje inne niż wskazane w 1 nie będą rozpatrywane;
 • po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone organizacji bez otwierania.
 1. Oferty:
 • bez wymaganego załącznika wskazanego w ust. 6;
 • nie spełniające wymogu wskazanego w ust. 7 i ust. 8;
 • wypełnione niekompletnie

pozostawia się do uzupełnienia. Organizacja zostanie wezwana, drogą mailową na adres wskazany w ofercie, do uzupełnienia braków formalnych w ciągu 3 dni roboczych od dnia przekazania wezwania.

 1. Oferty:
 • złożone przez organizacje niespełniające wymogu ust. 1;
 • złożone na formularzu innym niż określony w ust. 4;
 • których zakres zadania nie wpisuje się w przedmiot konkursu;
 • nieuzupełnione w ciągu 3 dni roboczych (dotyczy sytuacji wskazanej w ust. 10)

zostaną odrzucone ze względów formalnych.

 1. W sytuacji, gdy organizacja złoży więcej niż jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie konkursowe, odrzucone ze względów formalnych zostaną wszystkie jej oferty.
 2. Ocena formalna dokonana zostanie w oparciu o kartę oceny formalnej oferty konkursowej, według załącznika nr 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 §6
 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 31 marca 2021 r.
 2. Wszystkie oferty złożone zgodnie z wymogami formalnymi zostaną ocenione pod względem merytorycznym przez komisję konkursową, o której mowa w § 7.
 3. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert bierze pod uwagę następujące kryteria:
 • ocenia zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego;
 • ocenia przedstawioną kalkulację przewidywanych kosztów oraz plan i harmonogram działań;
 • ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacje będą realizować zadanie publiczne;
 • ocenia udział środków finansowych własnych przeznaczonych na realizację zadania publicznego;
 • uwzględnia wkład osobowy i rzeczowy;
 • uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji, które w 3 poprzednich latach realizowały zlecone przez Powiat Brzeski zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
 • uwzględnia fakt posiadania zaległości z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych, z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.
 1. Ocena merytoryczna dokonana zostanie w oparciu o kartę oceny merytorycznej oferty konkursowej, według załącznika nr 2.
 2. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu Brzeskiego tworząc listę rankingową na podstawie listy ofert rekomendowanych Zarządowi przez komisję konkursową.
 3. Zarząd Powiatu Brzeskiego zawiadamia w formie pisemnej organizacje o przyjęciu oferty i terminie podpisania umowy lub jej odrzuceniu.
 4. W sytuacji odstąpienia organizacji od zawarcia umowy, bądź niepodpisania przez nią umowy w wyznaczonym terminie, przyjmie się do realizacji ofertę organizacji, która uzyskała na liście rankingowej następną najwyższą ocenę, z zastrzeżeniem 3 ust. 5.
 5. Od rozstrzygnięć Zarządu Powiatu Brzeskiego w przedmiocie wyboru ofert nie przysługuje organizacjom odwołanie.
 6. Zarząd Powiatu Brzeskiego unieważni konkurs, jeżeli:
 • nie zostanie złożona żadna oferta,
 • wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone z przyczyn formalnych,
 • żadna z ofert nie spełni warunku określonego w 3 ust. 2.                                                                                        §7
 1. W celu opiniowania ofert złożonych w trakcie konkursu powołuje się komisję konkursową
  w składzie:
 • Arletta Kostrzewa – przedstawiciel Zarządu Powiatu Brzeskiego, jako przewodniczący komisji;
 • Maciej Róg – pracownik Starostwa Powiatowego w Brzegu, jako zastępca przewodniczącego komisji;
 • Małgorzata Cegielska-Pikor – pracownik Starostwa Powiatowego w Brzegu, jako sekretarz komisji;
 • Klaudia Siwula – pracownik Starostwa Powiatowego w Brzegu, jako członek komisji;
 • Agnieszka Folęga – pracownik Starostwa Powiatowego w Brzegu, jako członek komisji,
 • Michał Kucharski – wskazany przez Towarzystwo Ochrony Zwierząt.
 1. Szczegółowe zasady działania komisji konkursowej reguluje uchwała Nr XVIII/163/20 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.                                                                                                                                                                 § 8

W roku 2020 Powiat Brzeski w zakresie ochrony i promocji zdrowia zrealizował zadanie pn. „Cud zdrowia”, którego wykonawcą była Opolska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych i Społecznych ALMA PRUDENTIA, z wykorzystaniem dotacji Powiatu Brzeskiego w wysokości 5.000 zł.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się:

 • uchwałę Nr XVIII/163/20 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.;
 • ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.                                                                                                                                                                                                           §10

Dodatkowych informacji o konkursie udziela Małgorzata Cegielska-Pikor tel. 77 444 79 20.

                §11

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, że:

 • administratorem danych  osobowych wskazanych  w  ofercie jest  Powiat  Brzeski − Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu, przy ul. Robotniczej 20; tel. 77444 79 00; e-mail starostwo@brzeg-powiat.pl;
 • z Inspektorem  Ochrony  Danych  w  Starostwie  Powiatowym  w  Brzegu  można  skontaktować się pod nr tel. 77 444 79 34, adres j.w.; e-mail odo@brzeg-powiat.pl
 • dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań nałożonych na urząd, wynikających z prawa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) – zorganizowania i przeprowadzenia konkursu;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji ww celu.;
 • dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, tj. sądom, organom ścigania, instytucjom publicznym;
 • dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 • dane osobowe przechowywane będą do czasu rozstrzygnięcia konkursu, a po jego zakończeniu przez czas określony przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną określoną przez Prezesa Rady Ministrów (Premiera) – 5 lat;
 • osoba, której dane dotyczą posiada prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych;
 • osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • osobie, której dane dotyczą, nie przysługuje prawo usunięcia danych ze względu na prawne obowiązki określone w pkt 3 zgodnie z art.17 ust.3 lit. b, d lub e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
 • osobie, której dane dotyczą, nie przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art.21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
 • osobie, której dane dotyczą, nie przysługuje prawo do cofnięcia zgody ze względu na to, że przetwarzanie nie jest oparte o wyrażenie zgody;
 • dane nie będą podlegały profilowaniu i zautomatyzowaniu i dlatego osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych w sposób zautomatyzowany ze względu na to,  że  określona w  pkt 3 podstawa  jest  inna  niż w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

§12

Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Organizacyjno-Prawnemu.

§13

Uchwała podlega ogłoszeniu na:

 • stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej powiatu pod adresem https://bip.brzeg-powiat.pl/
 • stronie internetowej powiatu pod adresem https://brzeg-powiat.pl/
 • tablicy ogłoszeń siedziby Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 20.                                                                                                                                                                                                                         §14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego:

 

Starosta Jacek Monkiewicz (nieobecny)

Wicestarosta Ewa Smolińska (−)

Monika Jurek (nieobecna)

Tomasz Komarnicki (−)

Arletta Kostrzewa (−)

KARTA  OCENY  FORMALNEJ  OFERTY  KONKURSOWEJ

KARTA  OCENY  MERYTORYCZNEJ  OFERTY  KONKURSOWEJ

 

 

 

 

Wydrukuj stronę