Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego Stanisław Kowalczyk zaprasza na XLII sesję Rady Powiatu Brzeskiego, która odbędzie się 17 sierpnia 2018 r. (piątek), o godz. 8 00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 20 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji oraz stwierdzenie ich prawomocności.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchylenia uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (druk nr 1),
b) zaciągnięcia kredytu długoterminowego (druk nr 2),
c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 3),
d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2018 (druk nr 4),
e) zmiany uchwały Rady Powiatu Brzeskiego nr XLI/328/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. (druk nr 5)
f) zmiany uchwały nr XLI/329/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. (druk nr 6)

4. Zamknięcie obrad sesji.

Wydrukuj stronę