Brzeg, dnia 8.08. 2018r.

G.6840.2.  13 .2017

Zarząd Powiatu Brzeskiego

ogłasza III rokowania  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego

 1. Położenie oznaczenie i opis nieruchomości :

Nieruchomość niezabudowana położona  w Brzegu stanowiąca własność Powiatu Brzeskiego, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki Nr 636/5 o pow. 0,0451 ha i Nr 636/7 o pow. 0,1874 ha obręb Centrum, ark. m. 9 dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą KW nr OP1B/00007419/1.

Nieruchomość położona jest ok.600 m na wschód od centralnej części miasta (rynku) Brzegu, w otoczeniu gruntów zabudowanych, o funkcji usługowej, handlowej oraz mieszkaniowej. W bliskim sąsiedztwie znajduje się centrum handlowe, które jest obecnie rozbudowywane co dodatkowo zwiększa atrakcyjność lokalizacji, która jest korzystna. Działki przylegają od południa do ulicy Władysława Łokietka (droga powiatowa) ale teren jest w całości odgrodzony od ulicy, nie ma urządzonego zjazdu. Nie występowano do zarządców tych dróg na lokalizację zjazdu na działkę. Działka nieuzbrojona- uzbrojenie terenu pełne (prąd, woda, kanalizacja, gaz ) w ulicy. Nieruchomość jest obecnie użytkowana jako teren zieleni obsadzony drzewostanem (głównie dęby, klony).Nieruchomość jest niezabudowana. Na działce znajduje się nie wchodzące w skład nieruchomości gruntowej podziemne uzbrojenie terenu: sieć kanalizacyjna, wodociągowa, energetyczna oraz gazowa. Sieć gazowa przecina działkę nr 636/7 w jej centralnej części, pozostałe media biegną wzdłuż granic działki. Dla sieci kanalizacyjnej i wodociągowej jest ustanowiona służebność przesyłu. Możliwości inwestycyjne średnie ze względu na utrudnienia w zabudowie spowodowane istniejącym uzbrojeniem terenu oraz nasadzeniami i służebnością przesyłu.

Na nieruchomości mogą znajdować się pozostałości po utwardzeniu oraz pozostałości podziemnej infrastruktury (rury, fundamenty, murki, kable itp.)

 1. Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg uchwalonym przez Radę Miejską w Brzegu uchwałą  Nr XVIII/142/2003 z dnia 19.12.2003r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 7 z dnia 6 lutego 2004r., poz.121 ze zmianami , działka nr 636/5 i nr 636/7 położona jest na terenie o podstawowej funkcji usługowej wraz z towarzyszącym mieszkalnictwem oraz zielenią (w tym usługi oświaty i usługi zdrowia) (U) w obrębie istniejącego zainwestowania lub mieszkaniowej z usługami oraz zielenią (MN) w obrębie planowanego zainwestowania, w obrębie strefy „B” ochrony konserwatorskiej, częściowo  w granicach obszaru wysokiej ochrony wód powierzchniowych, częściowo  w granicach zbiornika wód podziemnych –GZWP 321, chronionego przed zanieczyszczeniami powierzchniowymi.

 1. Sposób zagospodarowania : zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego
 2. Termin zagospodarowania : nie ustalono
 3. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: nieruchomość obciążona jest odpłatną i nieograniczoną w czasie służebnością przesyłu na rzecz Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.

Nabywca nieruchomości w umowie sprzedaży będzie zobowiązany do ustanowienia na rzecz każdoczesnego właściciela działki 636/8 nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu dot. przyłącza kanalizacyjnego oraz gazowego do budynku NEB 999.

 1. Forma zbycia : sprzedaż na własność
 2. Tryb zbycia : III  rokowania

I przetarg odbył się 7.03.2018r. Cena wywoławcza wynosiła 370 000,00 zł

II przetarg odbył się 16.04.2018r. Cena wywoławcza wynosiła 370 000,00 zł

I rokowania odbyły się 11.06.2018r. Cena wywoławcza wynosiła 300 000,00 zł

II rokowania odbyły się 25.07.2018r. Cena wywoławcza wynosiła 300 000,00 zł

 

 1. Cena wywoławcza : 300 000,00 zł 

Do ceny osiągniętej w wyniku rokowań zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%.

 

 1. Miejsce i termin rokowań :

    Rokowania odbędą się w dniu : 7.09. 2018r. o godz. 930 w siedzibie Starostwa

Powiatowego w Brzegu ul. Robotnicza 12, pokój nr 107 na I piętrze budynku B.

 1. Warunki udziału w rokowaniach:

W rokowaniach mogą  brać udział  osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które:

 • wpłacą zaliczkę w  terminie  i wysokości, określonych w punkcie 11   niniejszego ogłoszenia oraz stawią się na rokowania osobiście lub przez pełnomocnika (dotyczy osób fizycznych) albo przez przedstawiciela (dotyczy innych podmiotów)
 • złożą zgłoszenie udziału w rokowaniach w zaklejonej kopercie z napisem : „ III Rokowania – na działki nr 636/5 i 636/7 przy ul. Łokietka w Brzegu” – do dnia 3.09.2018r.  do godz.1400 w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Brzegu, ul. Robotnicza 20.
 • stawią się na rokowania z dowodem tożsamości osobiście lub przez pełnomocnika (dotyczy osób fizycznych ) albo przez przedstawiciela lub pełnomocnika (dotyczy innych podmiotów)

Zgłoszenie udziału powinno zawierać:

              –  imię , nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest

osoba prawna lub inny podmiot,

–  datę sporządzenia zgłoszenia,

 • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 • proponowaną cenę za nieruchomość( wyższą niż cena wywoławcza do rokowań wskazana w pkt.8 ogłoszenia) i sposób jej zapłaty.

Cena nieruchomości sprzedawanej  w drodze rokowań podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, na konto  Starostwa Powiatowego w  Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr  rach.    06 8870  0005 2001 0030 2668  0003.

Cena nieruchomości sprzedawanej  w drodze rokowań może zostać rozłożona na raty, na czas nie

dłuższy niż 10 lat . Wierzytelność Powiatu Brzeskiego w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega

zabezpieczeniu przez ustanowienie hipoteki. Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia

zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, na konto  Starostwa Powiatowego w  Brzegu

w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr  rach. 06 8870  0005 2001 0030 2668  0003,  a następne

raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie.

Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy

procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

 

Uwaga –  zgłoszenie winno być podpisane przez osobę składającą zgłoszenie lub – w  przypadku osób prawnych  oraz innych podmiotów przez uprawnionych jej przedstawicieli lub pełnomocników.

Do zgłoszenia należy dołączyć :

–  dowód wpłacenia zaliczki w wysokości, formie i terminie, opisanych w pkt.11  niniejszego

ogłoszenia,

–  aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego ( w przypadku spółek) lub

–  aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw(dotyczy przedsiębiorstw państwowych)

–  pełnomocnictwo

–  numer konta, na które należy zwrócić zaliczkę (dotyczy wszystkich  uczestników  rokowań)

–  cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu

nieruchomości przez cudzoziemców (jednolity tekst Dz.U. z 2014r., poz.1380), obowiązany jest dołączyć zezwolenie   ( lub promesę) ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości,

W przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne poświadczenie.

Przystępujące do rokowań osoby fizyczne (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do rokowań, z podpisem notarialnie poświadczonym bądź stawić się na rokowaniach ze współmałżonkiem.

Osoby przystępujące do rokowań zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia, treścią mapy zasadniczej i przedmiotem rokowań i nie wnoszą z tytułu stanu  przedmiotu rokowań żadnych zastrzeżeń.

Granice nabywanej nieruchomości przyjmuje się według stanu ujawnionego w operacie ewidencji gruntów i budynków. Nabywca może zażądać okazania w terenie znaków granicznych wyznaczających granice nabywanej nieruchomości pod warunkiem pokrycia kosztów usługi geodezyjnej wznowienia położenia znaków granicznych.

 

 1. Zaliczka :

Wysokość zaliczki  wynosi : 30 000,00 zł

 

Zaliczka jest płatna w  pieniądzu na konto  Starostwa Powiatowego w  Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr  rach. 76 8870  0005 2001 0030 2668  0004, w terminie do dnia 3.09. 2018 r. do godz. 2400. Za termin wpłaty uważa się moment wpływu środków na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu    

 UWAGI:

 • Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który rokowania wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
 • Zaliczkę zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia rokowań lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym
 • w przypadku uchylenia się uczestnika rokowań, który wygrał rokowania od zawarcia   umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacona zaliczka przepada .

12 . Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:

Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe .

Rokowania organizuje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz.121) oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz.1490).

Zarząd Powiatu Brzeskiego zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości, informacja o odwołaniu rokowań zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o rokowaniach.

 

Informacja o wynikach rokowań zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Informację wywiesza się po 7 dniach od dnia rozstrzygnięcia rokowań tj. po terminie przewidzianym na złożenie skargi na czynności związane z przeprowadzeniem rokowań.

Szczegółowych informacji o rokowaniach  i możliwości dokonania oględzin przedmiotu rokowań udziela Izabela Wiecheć, Geodeta Powiatowy, w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Brzegu, ul. Robotnicza 12, pok. Nr 107, tel. 4447 916

Zarząd Powiatu Brzeskiego zaprasza do udziału w rokowaniach.

 

 

 

 

Uwaga: niniejsze ogłoszenie o III rokowaniach ukaże się w dniu 8.08.2018r.,w prasie lokalnej  oraz na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl i Biuletynie Informacji Publicznej  http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info.

Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej nr 12 i  nr 20,  na okres 30 dni  tj. od dn. 8.08. 2018r. do dnia rokowań.

 

 

 

 

 

 

 

Wydrukuj stronę