Brzeg, dnia 5.07.2018r.

G.6840.2.3.2018

Zarząd Powiatu Brzeskiego
ogłasza pierwsze ustne przetargi nieograniczone
na sprzedaż nieruchomości lokalowych (garaży)

1. Położenie, oznaczenie i opis nieruchomości lokalowych sprzedawanych w I przetargu:
1) Samodzielny lokal użytkowy (garaż) nr 5, położony w Grodkowie przy ul. Krakowskiej, o pow. użytkowej 59,50 m2 wraz ze sprzedażą na własność udziału 0,200 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w gruncie stanowiącym działkę nr 778/28 o pow. 0,0762 ha, obręb Grodków, ark. m. 7 – dla której Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą KW Nr OP1N/00064248/0. Lokal użytkowy nr 5 to środkowy boks w zabudowie szeregowej jednorzędowej, wzniesiony w technologii tradycyjnej, tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo-wapienne, posadzka cementowa, brama garażowa stalowo-drewniana, dwuskrzydłowa. Stropodach drewniany kryty papą, boks w zasadniczej przedwojennej części budynku, wzniesionej ok. 1900 r.. Funkcjonalność garażu pogorszona. Stan techniczny pogorszony. Popękana posadzka, zawilgocenie od podłoża na ścianach zewnętrznych. Nieszczelność dachu. Stolarka drzwiowa wskazuje oznaki zużycia. Nieczynna instalacja elektryczna.
2) Samodzielny lokal użytkowy (garaż) nr 8, położony w Grodkowie przy ul. Krakowskiej, o pow. użytkowej 34,68 m2 wraz ze sprzedażą na własność udziału 0,116 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w gruncie stanowiącym działkę nr 778/28 o pow. 0,0762 ha, obręb Grodków, ark. m. 7 – dla której Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą KW Nr OP1N/00064248/0. Lokal użytkowy nr 8 to skrajny boks w zabudowie szeregowej jednorzędowej, przylegający do sąsiedniego budynku, wzniesiony w technologii tradycyjnej, tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo-wapienne, posadzka cementowa, brama garażowa stalowo-drewniana, dwuskrzydłowa. Stropodach drewniany kryty papą, boks w zasadniczej przedwojennej części budynku, wzniesionej ok. 1900 r.. Funkcjonalność garażu pogorszona. Stan techniczny pogorszony. Popękana posadzka, zawilgocenie od podłoża na ścianach zewnętrznych. Nieszczelność dachu. Stropodach skorodowany, konstrukcja przegniła, waląca się. Stolarka drzwiowa wskazuje oznaki zużycia. Nieczynna instalacja elektryczna.

Garaże znajdują się w budynku o numerze ewidencyjnym 160103_4.0043.1299. Jest to budynek składający się z trzech części wybudowanych w różnych okresach czasu. Zasadnicza południowa część ma wyższą bryłę i została wzniesiona około roku 1900 (boksy garażowe o nr 5-8). Dobudowano do niej od północy część drugą, najmniejszą około roku 1960 (dwa boksy o numerach 3-4), a następnie około roku 1990 część najniższą północną (dwa boksy o numerach 1-2). Budynek mieści obecnie 8 boksów garażowych. Wykonany w technologii tradycyjnej, murowany głównie z cegły, kryty stropodachem konstrukcji drewnianej, kryty papą oraz blachą falistą w części z roku 1990. W budynku znajduje się nieczynna instalacja elektryczna. Grunt zabudowany budynkiem o funkcji garażowej w zabudowie szeregowej ( 8 lokali użytkowych) stanowiący działkę nr 778/28 położony jest na południowy – wschód od centralnej części miasta Grodków w otoczeniu gruntów o funkcji mieszkaniowej oraz oświaty. Na wschód od ulicy Krakowskiej. Lokalizacja średnio korzystna, w obszarze zurbanizowanym o średniej intensywności zabudowy i koncentracji usług, na obrzeżach miasta. Teren nie jest ogrodzony ani utwardzony. Kształt działki jest nieregularny, ma zapewniony dostęp do drogi publicznej – ulicy Krakowskiej, pośrednio drogami wewnętrznymi. Uzbrojenie terenu : prąd. Na działce jest posadowiony zespół boksów garażowych. Możliwości inwestycyjne przeciętne (brak możliwości lokalizacji dodatkowych większych obiektów). Budynek trzema fasadami posadowiony na granicy działki.

2. Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie ze zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Grodków i wsi Tarnów Grodkowski zatwierdzona uchwałą Rady Miejskiej w Grodkowie nr XXX/219/98 z dn. 18.02.1998 r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 18.05.1998 r. nr 13, poz. 64, teren obejmujący działkę nr 778/28 w Grodkowie wchodzi w skład terenu oznaczonego symbolem C17 UO, ZP, US – istniejący, adaptowany – specjalny obiekt szkolno – wychowawczy.

3. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy

4. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: Nieruchomość nie obciążona .

5. Forma zbycia: sprzedaż na własność

6. Tryb zbycia: ustny przetarg nieograniczony

7. Cena wywoławcza:

Nr lokalu użytkowego (garażu) Cena wywoławcza do I przetargu w zł
5 10 500,00
8 6 000,00

Sprzedaż nieruchomości jako zabudowanej budynkami używanymi
nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT(stawka zw.).

8. Miejsce i termin przetargów:
Przetargi odbędą się w dniu 8.08.2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu ul. Robotnicza 12, pokój nr 107 na I piętrze budynku B.
– o godz.8.30 dla lokalu nr 5
– o godz. 9.00 dla lokalu nr 8

9. Warunki udziału w przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które:

 • wpłacą wadium w terminie i wysokości, określonych w punkcie 10 niniejszego ogłoszenia oraz stawią się na przetarg osobiście lub przez pełnomocnika (dotyczy osób fizycznych) albo przez przedstawiciela (dotyczy innych podmiotów)
 • przedstawiciele lub pełnomocnicy innych podmiotów zamierzających uczestniczyć w przetargu są obowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu odpowiednio:
  – aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego ( w przypadku spółek) lub
  – aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorstw (dotyczy przedsiębiorstw
  państwowych)
  – pełnomocnictwa
  – numer konta, na które należy zwrócić wadium (dotyczy wszystkich uczestników przetargu)
 • cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r., poz.1990), obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej aktualne zezwolenie ( lub promesę) ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości,

W przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne poświadczenie.
Przedkładane dokumenty nie mogą być wydane wcześniej niż sześć miesięcy przed datą przetargu, a przystępujący do przetargu składają oświadczenia, iż dokumenty są aktualne na dzień składania dokumentów o przetargu.
Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym lub stawić się na przetarg ze współmałżonkiem.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia i ze stanem technicznym przedmiotu przetargu i nie wnoszą do stanu technicznego przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.
Granice nabywanej nieruchomości przyjmuje się według stanu ujawnionego w operacie ewidencji gruntów i budynków. Nabywca może zażądać okazania w terenie znaków granicznych wyznaczających granice nabywanej nieruchomości pod warunkiem pokrycia kosztów usługi geodezyjnej wznowienia położenia znaków granicznych.

10. Wadium:
Wysokość wadium wynosi:

Nr lokalu użytkowego (garażu) Wadium
5 1050,00 zł
8 600,00 zł

 

Wadium jest płatne w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr rach. 76 8870 0005 2001 0030 2668 0004 w terminie do dnia 1.08. 2018 r. do godz. 24.00.
Za termin wpłaty uważa się moment wpływu środków na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu.

UWAGI:
– Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
– Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym
– w przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium przepada .

11 . Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:
– Oferent, który wygrał przetarg, jest obowiązany do zapłaty wylicytowanej ceny nieruchomości przed ustalonym przez Starostę Brzeskiego terminem zawarcia umowy przenoszącej własność na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr rach. 06 8870 0005 2001 0030 2668 0003 .

Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe.

Przetarg organizuje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz.121, 650, 1000, 1089) oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz.1490).

Zarząd Powiatu Brzeskiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny; informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.

Informacja o wynikach przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Informację wywiesza się po 7 dniach od dnia rozstrzygnięcia przetargu tj. po terminie przewidzianym na złożenie skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.

Szczegółowych informacji o przetargu i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela Izabela Wiecheć, Geodeta Powiatowy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu, Brzeg, ul. Robotnicza 12, pok. Nr 107, tel. 4447 916

Zarząd Powiatu Brzeskiego zaprasza do udziału w przetargach.

Wydrukuj stronę