Brzeg, dn. 23.08.2011 r.
OŚ.6341.41.2011.MS
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 – tekst jednolity ze zmianami)
STAROSTA BRZESKI
informuje,

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
wykonanie renowacji stawów Sulisław z dostosowaniem do retencji wód
powodziowych – gmina Grodków,
w związku z wnioskiem złożonym przez:
Pana Stanisława Staniszewskiego
z Zakładu Usług i Robót Wodnych Sp. z o.o.
działającego w imieniu „BJ” Sp. z o.o. z Warszawy
Jednocześnie informuje się, że wszystkie zainteresowane osoby mogą uzyskać szczegółowe informacje, dotyczące sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu, mającym siedzibę w Brzegu, pod adresem:
49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12, III piętro, budynek B, od godz. 800 do 1500
w pokoju nr 304,
Osoby zainteresowane, mogą zgłaszać uwagi i wnioski, dotyczące sprawy, w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pod adresem podanym powyżej.
a./a.
3 egzemplarze.
Wydrukuj stronę