Brzeg, dnia 9 października 2018 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365) zamieszcza się na okres 7 dni ofertę Ludowego Miejsko Gminnego Klubu Kolarskiego „Ziemia Brzeska” na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Brzegu, ul. Robotnicza 20 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: stowarzyszenia@brzeg-powiat.pl w terminie do 16 października 2018 r.

oferta

WICESTAROSTA
WZ. PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
(−)
Jan Golonka

Wydrukuj stronę