Ogłoszenie oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Brzeg, dnia 9 października 2018 r. OGŁOSZENIE Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365) zamieszcza się na okres 7 dni ofertę Ludowego Miejsko Gminnego Klubu Kolarskiego „Ziemia Brzeska” na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania…