Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego zwołuje        

XXII sesję Rady Powiatu Brzeskiego na dzień 25 marca 2021 r.  o godz. 10 00 .

Sesja  zostanie przeprowadzona  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).  Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 20.

 

Porządek obrad  XXII sesji Rady Powiatu Brzeskiego

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o sprostowanie lub uzupełnienie protokołu z sesji z dnia 25.02.2021 r.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Brzeskiego z jego działalności.
 5. Wnioski i informacje o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 6. Informacja o bieżącej sytuacji w BCM.
 7. Sprawozdanie organizatora pieczy zastępczej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu z efektów pracy za 2020 r.
 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2020 wraz z oceną zasobów pomocy społecznej.
 9. Informacja nt. ochrony zabytków w Powiecie Brzeskim , na przykładzie 2020 roku.
 10. Podjęcie uchwał :
  1. zmieniającej uchwałę ws. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2032
  2. zmieniającej uchwałę ws. uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2021.
 11. Wnioski, informacje i oświadczenia
 12. Zamknięcie sesji po wyczerpaniu porządku obrad.

 

Wydrukuj stronę