Brzeg, dnia 29 czerwca 2023 r.

G.6840.1.2.2022

Starosta Powiatu Brzeskiego

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości Skarbu Państwa

 

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Zabudowana nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona
w Brzegu, obręb Południe, ark. m. 13, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 551/7 o powierzchni 0,1151 ha, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00020984/9.

 

 1. Powierzchnia i opis nieruchomości:

Powierzchnia nieruchomości wynosi 0,1151 ha. Nieruchomość stanowi zabudowaną budynkiem mieszkalnym działkę gruntu położoną w południowej części Brzegu, około 1700 m od centralnej części miasta, w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji usługowej, przy ulicy o natężonym ruchu samochodowym (ul. Włościańska). Działka ma kształt regularny, teren jest nieurządzony, częściowo ogrodzony – ogrodzenie wzdłuż granicy z działką nr 551/8 i wzdłuż granicy z działką nr 503 (droga krajowa
nr 39, ul. Włościańska), brak ogrodzenia wzdłuż granicy z działką nr 551/19. Działka jest częściowo uzbrojona. Na działce zlokalizowane jest przyłącze wodociągowe
i kanalizacyjne. Budynek jest podłączony do sieci telekomunikacyjnej przechodzącej przez sąsiednią działkę nr 551/19. Sieć energetyczna jest doprowadzona
z nieruchomości sąsiedniej – działki nr 551/19 (teren dawnej cegielni). Działkę w jej południowej części (wzdłuż ulicy) przecina podziemna sieć ciepłownicza. Działka przylega do drogi publicznej (dz. nr 503 – droga krajowa nr 39), przy czym wjazd na teren nieruchomości realizowany jest przez działkę sąsiednią – brama wjazdowa zlokalizowana jest na działce nr 551/19, brak ustanowionej służebności przejazdu. Wjazd oraz infrastruktura energetyczna jest wspólna, ponieważ wraz z działką przyległą jest to teren dawnej cegielni. Organ dysponuje opinią Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Oddział w Opolu, zgodnie z którą istnieje możliwość realizacji zjazdu indywidualnego z drogi krajowej nr 39 do działki 551/7. W celu uzyskania zezwolenia na lokalizację zjazdu indywidualnego, nabywca nieruchomości powinien wystąpić do GDDKiA Oddział w Opolu ze stosownym wnioskiem. Na działce posadowiony jest budynek mieszkalny wolnostojący, wzniesiony w technologii tradycyjnej około
1910 r., murowany z cegły, parterowy z poddaszem częściowo użytkowym, podpiwniczony, z dachem dwuspadowym. Dach o konstrukcji drewnianej pokryty dachówką ceramiczną. Strop drewniany, elewacja nieocieplona. Drzwi płytowe
i drewniane, stolarka okienna drewniana, podłogi w zależności od funkcji pomieszczeń drewniane, w części pomieszczeń gumoleum, w łazience płytki ceramiczne. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, brak tynków zewnętrznych. Budynek jest wyposażony w instalacje elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania kotłem na opał stały zlokalizowanym w piwnicy (kocioł nie stanowi własności Skarbu Państwa). W skład instalacji c.o. nie wchodzą grzejniki. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 107,37 m2 (nie została zmierzona powierzchnia jednego
z pomieszczeń na parterze), powierzchnia zabudowy 194 m2. Na parterze budynku znajdują się 4 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, hol z klatką schodową
o konstrukcji drewnianej. Ponadto kotłownia i skład opału oraz pomieszczenia gospodarcze w piwnicy i na strychu. Stan techniczny budynku bardzo zły, do kapitalnego remontu. Pokrycie dachowe nieszczelne, konstrukcja dachu
z ugięciami, brak rur spustowych. Elewacja zawilgocona, nieocieplona, dach nieocieplony. Strop zawilgocony. Stolarka okienna i drzwiowa zużyta, nieszczelna. Ściany zabrudzone, na sufitach zacieki. Instalacje do wymiany. Budynek nie jest zamieszkany, nie był na bieżąco konserwowany ani remontowany. Jeden z pokoi,
z którego wydzielono łazienkę pełnił funkcję biurową, pozostałe pomieszczenia stanowiły część mieszkalną z węzłem sanitarnym w kuchni. Budynek figuruje
w gminnej ewidencji zabytków.

 

 • Informacja o charakterystyce energetycznej budynku:
 1. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową:

EU = 530,07 kWh/(m2 ∙ rok)

 1. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową:

EK = 1395,01 kWh/(m2 ∙ rok)

 1. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną:

EP = 1583,96 kWh/(m2 ∙ rok)

 1. Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową:

UOZE = 0,00%

 1. Jednostkowa wielkość emisji CO2:

ECO2 = 0,49 t CO2/(m2 ∙ rok)

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
 2. Sposób zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 3. Przeznaczenie: nieruchomość objęta wykazem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, zgodnie z uchwałą nr XVIII/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003 r. (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 7, poz. 121 z dnia 6 lutego 2004 r. ze zm.) jest położona w granicach terenu elementarnego oznaczonego symbolem D17b MN/U/KS ze sposobem użytkowania podstawowego (w obszarze o niskiej intensywności): funkcja mieszkaniowa z usługami oraz zielenią; funkcja usługowa wraz z towarzyszącym mieszkalnictwem oraz zielenią; funkcja obsługi komunikacji samochodowej – stacja paliw. Działka nr 551/7 położona jest w granicach terenu
  o podstawowej funkcji usługowej wraz z towarzyszącym mieszkalnictwem oraz zielenią (U) w obrębie istniejącego zainwestowania lub funkcji mieszkaniowej z usługami oraz zielenią (MN) w obrębie planowanego zainwestowania.

 

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustalono.

 

 1. Obciążenia i zobowiązania:

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

 • Informacja o przeznaczeniu do zbycia:
 1. Forma zbycia: sprzedaż na własność.
 2. Tryb zbycia: ustny przetarg nieograniczony.

 

 

 

 • Cena wywoławcza nieruchomości:
 1. Cena wywoławcza nieruchomości do II przetargu wynosi 200 000,00 zł. Podatek VAT – stawka ZW na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).
 2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 2 000,00 zł. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej.

 

 1. Miejsce i termin przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 7 sierpnia 2023 r. o godzinie 1000 w Wydziale Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Brzegu przy
ul. Robotniczej 12, w budynku B, w pokoju nr 104 na I piętrze.

 

 

 1. Warunki udziału w przetargu:
 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które wpłacą wadium w terminie i w wysokości określonych w punkcie XI niniejszego ogłoszenia, stawią się na przetarg osobiście wraz z dokumentem tożsamości lub przez pełnomocnika albo przez przedstawiciela oraz przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
 • numer konta, na które należy zwrócić wadium,
 • w przypadku osoby fizycznej, jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje pełnomocnik, powinien on przedstawić pełnomocnictwo (oryginał) do uczestnictwa w przetargu oraz dokument tożsamości,
 • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – dokumenty tożsamości osób reprezentujących podmiot, a gdy działa pełnomocnik należy przedłożyć pełnomocnictwo (oryginał) upoważniające do reprezentowania podmiotu
  w przetargu.
 1. Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym lub stawić się na przetarg ze współmałżonkiem. Osoby fizyczne posiadające rozdzielność majątkową zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że na dzień przetargu pozostają związane umową
  o rozdzielności majątkowej (w przypadku wygrania przetargu, umowę o rozdzielności majątkowej należy przedstawić przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości).
 2. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia i ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.
 3. Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r.
  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), zobowiązana jest przedstawić komisji przetargowej wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą aktualne zezwolenie (lub promesę) ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.
 4. Granice nabywanej nieruchomości przyjmuje się według stanu ujawnionego w operacie ewidencji gruntów i budynków. Nabywca może zażądać okazania w terenie znaków granicznych wyznaczających granice nabywanej nieruchomości pod warunkiem pokrycia kosztów usługi geodezyjnej wznowienia położenia znaków granicznych.

Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Zbywca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu. Przystępujący do przetargu powinni zapoznać się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu, w tym
z jego parametrami, aktualnym oraz możliwym przyszłym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie przystępującego do przetargu i stanowi obszar jego ryzyka. Uwaga: nie wyklucza się, że na nieruchomości mogą znajdować się pozostałości podziemnej infrastruktury (rury, fundamenty, murki, kable itp.) lub sieci uzbrojenia niewidoczne na mapie zasadniczej. W przypadku, gdyby okazało się, że na nieruchomości znajdują się pozostałości podziemnej infrastruktury, nabywca nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń wobec Skarbu Państwa – Starosty Powiatu Brzeskiego.

 

 1. Wadium:
 2. Wysokość wadium wynosi 20 000,00 zł i jest płatne w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr rach. 76 8870 0005 2001 0030 2668 0004 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Brzegu przy
  Wyszyńskiego 23, w terminie do dnia 31 lipca 2023 r. do godziny 2400.
 3. Za termin wpłaty uważa się moment wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Brzegu.
 4. Tytuł wpłaty wadium powinien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. W przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, w tytule wpłaty wadium należy wskazać również numer KRS/REGON uczestnika przetargu.
 5. Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
 6. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na podane przez nich konta. Wadium w powyższym terminie zwraca się uczestnikom także w wypadku odwołania, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 7. W przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium przepada.

 

 • Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:
 1. Oferent, który wygrał przetarg, jest zobowiązany do zapłaty ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wniesione wadium, przed ustalonym przez Starostę Powiatu Brzeskiego terminem zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr rach. 22 8870 0005 2001 0030 2668 0006. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazany powyżej rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Brzegu.
 2. Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości oraz opłat sądowych za wpisy w księdze wieczystej.
 3. Wydanie nieruchomości na rzecz nabywcy nastąpi w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
 4. O miejscu i terminie zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w formie aktu notarialnego tj. niestawienia się
  w miejscu i terminie wyznaczonym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy, Starosta Powiatu Brzeskiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

 • Starosta Powiatu Brzeskiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu
  z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.

 

 • Informacja o wynikach przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.brzeg-powiat.pl na okres 7 dni. Informację podaje się po 7 dniach od dnia rozstrzygnięcia przetargu, tj. po terminie przewidzianym na złożenie skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.

 

 1. Ochrona danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Brzeski – Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu 49-300, przy ul. Robotniczej 20;

2) z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Brzegu można skontaktować się pod nr tel. 77 444 79 34, adres j.w.;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań urzędu wynikających z prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych;

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu.;

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

6) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną określoną przez Prezesa Rady Ministrów (Premiera);

8) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych;

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

10) nie przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia danych ze względu na prawne obowiązki określone w pkt 3 zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

11) nie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

12) nie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody ze względu na to, że przetwarzanie nie jest oparte o wyrażenie zgody;

13) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu i zautomatyzowaniu i dlatego nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych w sposób zautomatyzowany ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

 • Szczegółowych informacji o przetargu i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela Izabela Wiecheć, Geodeta Powiatowy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12, w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, budynek B, I piętro, pokój nr 107, tel. 77 444 79 16.

 

 

Starosta Powiatu Brzeskiego zaprasza do udziału w przetargu.

 

 

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 20 oraz ul. Robotniczej 12 (przy Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami) oraz zamieszcza się na stronie internetowej https://brzeg-powiat.pl,
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu https://bip.brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego https://www.gov.pl/web/uw-opolski na okres 30 dni, tj. od dnia 29.06.2023 r. do dnia 31.07.2023 r.

Ponadto wyciąg z niniejszego ogłoszenia o przetargu ukaże się w dniu 29.06.2023 r. w „Nowej Trybunie Opolskiej”.

 

 

 

STAROSTA

Jacek Monkiewicz

 

 

Wydrukuj stronę