INFORMATOR O DOSTĘPNYCH FORMACH OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB
Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

GDZIE SIĘ LECZYĆ, GDZIE SZUKAĆ POMOCY

PLACÓWKI MEDYCZNE

SZPITALE I ODDZIAŁY UDZIELAJĄCE ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU LECZENIA ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

 1. Brzeskie Centrum Medyczne – Oddział Psychiatryczny

ul. Nysańska 4, 49-300 Brzeg

Telefony: 77/ 444 66 66 (centrala), lekarz 77/ 444 57 05, pielęgniarki 77/ 444 57 06

§ Oddział Psychiatryczny,

§ Oddział Dzienny Psychiatryczny.

Oddział Psychiatryczny Ogólny świadczy usługi w zakresie diagnostyki, leczenia, orzecznictwa
i wczesnej rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi w warunkach całodobowych oraz pomocy doraźnej w trybie Izby Przyjęć.

Oddział Dzienny Psychiatryczny świadczy usługi w zakresie diagnostyki i leczenia zaburzeń nerwicowych oraz depresyjnych u osób niewymagających leczenia w warunkach całodobowych oraz diagnostyki, leczenia i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi
w warunkach opieki dziennej.

 1. Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi w Opolu

ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole

Telefony: 77/ 54 14 221 lub 77/ 54 14 222

W zakresie psychiatrii dla dorosłych całodobową opiekę zapewniają trzy oddziały:

§ Oddział Psychiatrii dla Dorosłych A z wydzielonym Pododdziałem Wzmożonego Nadzoru Psychiatrycznego,

§ Oddział Psychiatrii dla Dorosłych B,

§ Oddział Psychiatrii dla Dorosłych C.

W Zespole funkcjonują jedyne w województwie opolskim specjalistyczne oddziały dziecięce:

§ Oddział Neurologii dla Dzieci i Młodzieży,

§ Oddział Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży.

Szpital oferuje pacjentom psychiatrycznym możliwość leczenia w Dziennym Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej, w Pododdziale Ogólnym i w Pododdziale Leczenia Nerwic.

 1. Samodzielny Publiczny ZOZ Centrum Terapii Nerwic Moszna – Zamek

ul. Zamkowa 1, Moszna, 47- 370 Zielina

Telefony: 77/ 466 84 18, 77/ 466 84 63, 77/ 466 96 79

Centrum Terapii Nerwic w Mosznej jest jednym z kilku działających w Polsce całodobowych ośrodków – oddziałów leczenia nerwic i innych zaburzeń niepsychotycznych, gdzie dominującą procedurą leczniczą jest psychoterapia. Zakład realizuje od ponad 30 lat zróżnicowane metody leczenia zaburzeń emocjonalnych i jest integralną częścią oferty medycznej województwa opolskiego dla ludzi potrzebujących pomocy.

 1. Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
  ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice
  Telefon: 77/ 486 81 41 (centrala)

W skład szpitala wchodzą:
a) Oddziały:

§ Psychiatrii Ogólnej B,

§ Psychiatrii Ogólnej C,

§ Oddział dla Uzależnionych, wobec których orzeczono środek zabezpieczający D1,

§ Sądowo-Psychiatryczny o wzmocnionym zabezpieczeniu D2 i B5,

§ Rehabilitacji Neurologicznej.

b) Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu:

§ Oddział Leczenia Zespołów Absytnencyjnych B7 Detoksykacyjny,

§ Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu B4,

§ Poradnia dla Osób z Problemami Alkoholowymi.

c) Poradnie:

§ Zdrowia Psychicznego,

§ Neurologiczna.

 1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Szpital nr 2, ul. Lompy 2, 48-340 Głuchołazy

Telefony: 77/ 439 19 91 wew. 313 (Oddział Psychosomatyczny) i wew. 353 (Oddział Psychiatryczny)

W Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach funkcjonują: Oddział Psychosomatyczny i Oddział Psychiatryczny.

Oddział Psychosomatyczny diagnozuje i leczy: organiczne zaburzenia psychiczne, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych, zaburzenia nastroju (depresje o łagodnym nasileniu), zaburzenia nerwicowe, zaburzenia osobowości i zachowania oraz inne zaburzenia psychiczne.

Oddział Psychiatryczny diagnozuje i leczy: organiczne zaburzenia psychiczne, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych, schizofrenię i zaburzenia typu schizofrenii i urojeniowe, zaburzenia nastroju (depresje), zaburzenia nerwicowe, zaburzenia osobowości i zachowania oraz inne zaburzenia psychiczne.

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Ośrodek Leczenia Odwykowego
  im. M. Buxakowskiego w Woskowicach Małych

Woskowice Małe nr 15, 46-100 Namysłów

Telefon: 77/ 419 65 55

Do podstawowych zadań Zakładu należy realizacja programu psychoterapii uzależnień
i współuzależnień oraz udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo leczniczych
i rehabilitacyjnych osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin.

W Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych funkcjonują:

§ Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień

W ramach oddziału oferowany jest sześciotygodniowy, intensywny program psychoterapii uzależnień przeznaczony dla osób uzależnionych od alkoholu oraz alkoholu i leków, narkotyków czy hazardu.

§ Całodobowy Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

Oddział świadczy usługi w zakresie leczenia alkoholowego zespołu abstynencyjnego oraz prowadzi wstępną diagnostykę w kierunku chorób będących następstwem nadużywania alkoholu.

§ Poradnia odwykowa

W poradni świadczone są nieodpłatnie usługi zdrowotne w zakresie diagnozy i terapii uzależnień od alkoholu na rzecz osób potrzebujących. Dotyczy to osób ubezpieczonych
i nieubezpieczonych.

ZAKŁADY OPIEKUŃCZO – LECZNICZE O PROFILU PSYCHIATYCZNYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

 1. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo
  i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Nathana w Branicach

48-140 Branice, ul. Szpitalna 18

Telefon: 77/ 4868140

 1. Brzeskie Centrum Medyczne

49-301 Brzeg, ul. Mossora 1
Telefon: 77/ 4446666

 1. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9
Telefon: 77/ 4391847

PODMIOTY LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA TERENIE POWIATU BRZESKIEGO

 1. Gabinet Psychiatryczny Jerzy P. Horzelski

49-300 Brzeg, ul. Piłsudskiego 3

Telefon: 77/ 416 80 81

 1. Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „BETA”

49-300 Brzeg, ul. Herberta 3a

Telefon: 77/ 416 24 42

§ Poradnia Zdrowia Psychicznego

§ Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu

 1. Poradnia Psychiatryczna przy NZOZ „Medium” w Grodkowie

49-200 Grodków, ul. Słowackiego 6

Telefon: 77/ 415 38 00

 1. Poradnia Zdrowia Psychicznego przy NZOZ „SAN-MED” w Grodkowie

49-200 Grodków, ul. Słowackiego 5

Telefon: 77/ 415 54 27

POMOC SPOŁECZNA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu (PCPR)

49-300 Brzeg, ul. Wyszyńskiego 23

Telefon: 77/ 416 95 05

Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy prowadzenie
i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną wykonującą zadania z zakresu pomocy rehabilitacji społecznej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) to jednostka organizacyjna pomocy społecznej w powiecie, wykonująca zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej dot. pomocy rehabilitacji społecznej. Zadania PCPR w miastach na prawach powiatu, realizują miejskie ośrodki pomocy społecznej (miejskie ośrodki pomocy rodzinie). Jednym z celów PCPR jest udzielanie pomocy socjalnej i informowanie o prawach i uprawnieniach osobom
z zaburzeniami psychicznymi oraz współdziałanie z zakładami opieki zdrowotnej i sądami, w zakresie określonym ustawą o ochronie zdrowia psychicznego. Wsparcia w tego typu jednostkach udziela się po to, by pomóc osobie i rodzinie odzyskać własną zdolność i zasoby psychiczne do radzenia sobie
w codziennym życiu oraz w trudnych sytuacjach życiowych. Osoba poddana terapii ma odzyskać zdolność do samodzielnego funkcjonowania we własnym środowisku i społeczności. Przy pomocy PCPR starosta sprawuje nadzór nad działalnością dotyczącą m.in. osób niepełnosprawnych, rodzinnej opieki zastępczej, ośrodków adopcyjno – opiekuńczych, jednostek specjalistycznego poradnictwa
(np. rodzinnego), ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Ośrodki Pomocy Społecznej

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu

49-300 Brzeg, ul. Jabłkowa 5

Telefony: 77/ 416 99 93, 77/ 416 81 68

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie

49-200 Grodków, Rynek 1

Telefon: 77/ 415 46 44

 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim

49-340 Lewin Brzeski, Rynek 26

Telefon: 77/ 404 26 30

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarbimierzu

49-318 Skarbimierz Osiedle, ul. Parkowa 12

Telefon: 77/ 404 66 10

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubszy

49-313 Lubsza, ul. Szkolna 1a

Telefon: 77/ 412 08 30/31

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach

49-332 Olszanka, Krzyżowice 72

Telefon: 77/ 412 26 60/61/62

Domy Pomocy Społecznej na terenie województwa opolskiego

 1. Dom Pomocy Społecznej w Klisinie

Klisino, 48-118 Lisięcice

Telefon: 77/ 485 75 93

Posiada filie w: Bliszczycach, Boboluszkach, Branicach, Dzbańcach, Głubczycach i Radynii

 1. Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Kietrzu

ul. Raciborska 81, 48-130 Kietrz
Telefon: 77/ 485 42 97

 1. Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Kadłubie

ul. Zamkowa 5, 47-175 Kadłub
Telefon: 77/ 463 63 37

 1. Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich w Zawadzkiem

ul. Czarna 2, 47-120 Zawadzkie
Telefon: 77/ 46 22 011

 1. Dom Pomocy Społecznej w Jędrzejowie

Jędrzejów 16, 49-242 Jędrzejów
Telefon: 77/ 415 80 15

 1. Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej
  w Nysie

al. Wojska Polskiego 77, 48-300 Nysa
Telefon: 77/ 433 28 18

 1. Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Kongregację Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeuszka w Nysie

ul. Świętojańska 6, 48-303 Nysa
Telefon: 77/ 433 32 80

 1. Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach

ul. Opolska 28, Gierałcice, 46-250 Wołczyn
Telefon: 77/ 417 76 10

 1. Dom Pomocy Społecznej – Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej
  w Racławicach Śląskich

ul. Zwycięstwa 34, Racławice Śląskie, 48-250 Głogówek
Telefon: 77/ 437 65 03

 1. Dom Pomocy Społecznej w Kędzierzynie – Koźlu

ul. Dąbrowszczaków 1, 47-200 Kędzierzyn – Koźle
Telefon: 77/ 441 19 98

 1. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety – Prowincja Nyska w Kędzierzynie – Koźlu

ul. Łukasiewicza 9, 47-200 Kędzierzyn – Koźle
Telefon: 77/ 482 24 47

 1. Dom Pomocy Społecznej w Radawie

ul. Żwirowa 1, Radawie, 46-048 Zębowice
Telefon: 77/ 421 60 28

 1. Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi
  w Czarnowąsach

pl. Klasztorny 2, 46-020 Czarnowąsy
Telefon: 77/ 469 11 86

 1. Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie

ul. Zamkowa 8, 46-060 Prószków
Telefon: 77/ 464 80 92

PLACÓWKI OŚWIATOWE DLA DZIECI IMŁODZIEŻY NA TERENIE POWIATU BRZESKIEGO

 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu

49-300 Brzeg, ul. Kard. Wyszyńskiego 23

Telefon: 77/ 416 39 88

 1. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Grodkowie

49-200 Grodków, ul. Kasztanowa 3

Telefon: 77/ 415 55 11

 1. Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu

49-300 Brzeg, ul. Mossora 4,

Telefon: 77/ 416 35 71

 1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie

49-200 Grodków, ul. Krakowska 31

Telefon: 77/ 415 54 88

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 1. Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim

49-340 Lewin Brzeski, ul. Kościuszki 52

Telefon: 77/ 412 74 72

 1. Grodkowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół

49-200 Grodków, Rynek 1

Telefon: 77/ 415 56 44

 1. Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM

49-300 Brzeg, ul. Kamienna 4

Telefon: 77/ 444 40 51

W powiecie brzeskim funkcjonują 3 Warsztaty Terapii Zajęciowej, których organami prowadzącymi są organizacje pozarządowe. Są to placówki dziennego pobytu, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej są osoby powyżej 18 roku życia, tym
z zaburzeniami psychicznymi ze wskazaniem do terapii, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Terapia prowadzona jest w grupach terapeutycznych
5 osobowych w zakresie rehabilitacji społecznej z elementami rehabilitacji zawodowej i zdrowotnej:

§ Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim,

§ Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie – Grodkowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół (49-240 Jędrzejów 32a, tel. 77/ 415 80 40),

§ Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Brzeskim Stowarzyszeniu Chorych na SM.

ZAKŁADY PRACY CHRONIONEJ

 1. Spółdzielnia Inwalidów Zwycięstwo w Brzegu

Zakład Pracy Chronionej

49-300 Brzeg, ul. Garbarska 15

Telefon: 77/ 416 40 41

Zakład prowadzi działalność w zakresie szycia uniformów i odzieży roboczej oraz usługi metalowe. Zatrudnionych jest 78 osób, w tym 8 osób z chorobą psychiczną i 5 osób
z upośledzeniem umysłowym.

 1. MARKO Zakład Pracy Chronionej Scelina Marek i Spółka S.j.

ul. Trzech Kotwic 11, 49-300 Brzeg

Telefon: 77/ 416 55 57

INNE

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

49-300 Brzeg, ul. Wyszyńskiego 23

Telefon: 77/ 424 21 41

Wydrukuj stronę