Brzeg, 16.11.2017 r.

G.6845.2.59.2017

 

Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę nieruchomości rolnej

Zarząd Powiatu Brzeskiego zaprasza do składania ofert na dzierżawę nieruchomości rolnej stanowiącej działkę nr 306 o pow. 0,23 ha, sklasyfikowanej gleboznawczo jako grunty orne klasy IIIa, położoną w Żłobiźnie, kw OP1B/00016536/3.

1. Działka jest przeznaczona do wydzierżawienia na cele rolne bez prawa do zabudowy na czas oznaczony na okres 2 lat i 11 miesięcy.

2. Wnioski należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia w zaklejonej kopercie z napisem „Wniosek o dzierżawę – działka nr 306” do dnia 23.11.2017 r. do godz. 14.00 w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Brzegu, ul. Robotnicza 20.

3. W przypadku gdy w odpowiedzi na zaproszenie zostanie złożony więcej niż jeden wniosek, dzierżawca zostanie wyłoniony w drodze indywidualnych ustnych rokowań, których przedmiotem będzie roczna stawka czynszu dzierżawnego. O terminie rokowań oferenci zostaną poinformowani telefonicznie na wskazany w ofercie numer telefonu.

4. Rokowania, o których mowa w punkcie 3 przeprowadzi komisja przetargowa, powołana uchwałą Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 9 grudnia 2014 r. nr 1/2014.

5. Roczna stawka czynszu dzierżawy netto (bez podatku VAT) za wydzierżawienie nieruchomości wynosi 180 zł z zastrzeżeniem punktu 6.

6. W przypadku, gdy w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert zostanie złożony więcej niż jeden wniosek, roczna stawka czynszu dzierżawy ustalona w punkcie 5 staje się stawką wywoławczą do rokowań.

7. Stawka czynszu dzierżawy podlega corocznej waloryzacji wskaźnikiem wzrostu cen i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszanym przez Prezesa GUS.

8. Czynsz roczny płatny będzie w terminach:
a. Za 1 rok dzierżawy: do 10 dnia od dnia zawarcia umowy
b. Za 2 rok dzierżawy: do 10 dnia od dnia 1 rocznicy zawarcia umowy
c. Za ostatnie 11 miesięcy dzierżawy: do 10 dnia od dnia 2 rocznicy zawarcia umowy.

9. Granice i powierzchnię wydzierżawianej nieruchomości przyjmuje się według stanu ujawnionego w ewidencji gruntów i budynków. Dzierżawca może zażądać okazania w terenie znaków granicznych wyznaczających granice nieruchomości pod warunkiem pokrycia kosztów usługi geodezyjnej wznowienia położenia znaków granicznych.

10. Projekt umowy dzierżawy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

Szczegółowych informacji udziela Izabela Wiecheć, Geodeta Powiatowy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu, Brzeg, ul. Robotnicza 12, pok. Nr 107, tel. 4447 916 .

Uwaga: niniejsze zaproszenie do składania ofert publikuje się na okres 7 dni począwszy od dnia 16.11.2017 r. na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Robotniczej nr 12 w Brzegu.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Wydrukuj stronę