Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 07.11.2017r. Nr 372/2017

Brzeg, dnia 16.11.2017 r.

G.6845.2.91.2017

Zarząd Powiatu Brzeskiego
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego

1. Położenie i oznaczenie przedmiotu najmu:
Działka zabudowana nr 514 o pow. 0,0787 ha, położona przy ul. Jana Pawła II 27 w Brzegu, ark.m.8, obręb Centrum, KW- OP1B/00018037/9. Granice wynajmowanej nieruchomości przyjmuje się według stanu ujawnionego w ewidencji gruntów i budynków. Najemca może zażądać okazania w terenie znaków granicznych wyznaczających granice pod warunkiem pokrycia kosztów usługi geodezyjnej wznowienia położenia znaków granicznych.

2. Opis przedmiotu najmu:
Teren nie ogrodzony, utwardzony w części niezabudowanej asfaltem. Na działce są posadowione dwa budynki w zabudowie szeregowej. Budynek dwoma fasadami posadowiony na granicy działki. Wzdłuż zachodniej granicy działki znajdują się zabudowania. W zasadniczej części piętrowy budynek z okresu przedwojennego (częściowo podpiwniczony) obecnie pełniący funkcję szkolnej hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i magazynowym. W południowym narożniku działki do głównego budynku przylega mniejszy, którego bryła wskazuje, że był dobudowany w latach powojennych, podobnie jak wejście do głównego budynku hali sportowej. Zasadnicza część zabudowań wzniesiona w okresie przedwojennym (ok. roku 1900), budynek wykonany w technologii tradycyjnej (murowany z cegły pełnej) na fundamentach ceglanych, częściowo podpiwniczony, jednopiętrowy (w części południowej), nad salą gimnastyczną brak piętra, kryty stropodachem o konstrukcji stalowej (dźwigary kratowe), wypełnionej płytami korytkowymi, przekrycie papą, dach jednospadowy o małym kącie nachylenia. Strop między parterem i piętrem z wps na konstrukcji stalowej, nad piwnicami stalowo-ceramiczny typu Kleina. Ściany działowe murowane. Okna w przeważającej części nowe pcv. Główne drzwi zewnętrzne na parterze drewniane, dwuskrzydłowe. Drzwi wewnętrzne drewniane oraz płytowe. Schody betonowe z balustradą stalową. Ogrzewanie centralne – odłączone od sieci. Ponowne przyłączenie wymaga zawarcia z dostawcą umowy przyłączeniowej a dostawca może zapewnić dostawę od sezonu grzewczego 2018/2019. Ponadto instalacja elektryczna, wodna i kanalizacyjna – również odłączona od sieci. Na podłogach w sali gimnastycznej oraz na piętrze parkiet. Na korytarzach oraz w toaletach terrakota. Powierzchnia zabudowy(wg kartoteki budynków) – budynku (nr 1338) – 494m2 , budynku(nr 565) – 32m2 , Powierzchnia użytkowa – budynku (nr 1338 i 565) – ok. 786,65m2 ( w tym piwnice ok.127,77 m2 oraz komunikacja ok. 88,71m2), sali gimnastycznej – ok. 275,33m2 . Faktyczna powierzchnia użytkowa budynków może się różnić od podanej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg uchwalonym przez Radę Miejską w Brzegu uchwałą Nr XVIII/142/2003 z dnia 19.12.2003r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 7, z dnia 6 lutego 2004r., poz.121 zmienionego uchwałą nr XLVIII/472/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 września 2009r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 90, z dnia 2 listopada 2009 r., poz.1307, działka nr 514, ark.m.8, obręb Centrum jest położona w granicach terenu elementarnego oznaczonego symbolem E1 MN/U/Z – na terenie o przeznaczeniu –tereny usługowe z towarzyszącym mieszkalnictwem oraz zielenią (U), w obrębie istniejącego zainwestowania, w granicach : strefy III – zabudowy mieszkaniowo-usługowej o wysokiej intensywności, posiadającej charakter śródmiejski uwarunkowany historycznie, strefy B ochrony konserwatorskiej (elewacja od ul. Jana Pawła II w strefie A ścisłej ochrony konserwatorskiej, strefy OW obserwacji archeologicznej, wysokiej ochrony wód podziemnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 321. Budynki nie są wpisane do rejestru zabytków województwa opolskiego. Budynek hali sportowej przy ul. Jana Pawła II 27 figuruje w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

3. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania:
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

4. Forma udostępnienia:
Najem na czas oznaczony na okres 10 lat, licząc od dnia 01.01.2018 roku.

5. Miesięczny czynsz wywoławczy:
2 500 zł
Minimalne postąpienie podczas licytacji wynosić będzie 10 zł.
Do czynszu ustalonego w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

6. Miejsce i termin przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu: 04.12.2017 r. o godz. 9.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu ul. Robotnicza 12, pokój nr 104 na I piętrze budynku B.

7. Warunki udziału w przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które:
– złożą pisemne zgłoszenie udziału w przetargu w zaklejonej kopercie z napisem „Przetarg na najem – działka Nr 514 ul. Jana Pawła II 27 w Brzegu” – do dnia 29.11.2017r. do godz. 14.00 w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Brzegu, ul. Robotnicza 20,
– stawią się na przetarg z dowodem tożsamości osobiście lub przez pełnomocnika (dotyczy osób fizycznych) albo przez przedstawiciela lub pełnomocnika (dotyczy innych podmiotów).

Zgłoszenie należy złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Osoby, które złożą zgłoszenia o innej treści niż zawarta w druku, zgłoszenia nieczytelne, niepodpisane, zawierające braki lub wypełnione niepoprawnie, nie zostaną dopuszczone do przetargu. Do przetargu nie zostaną dopuszczone również osoby, które w zgłoszeniu wskażą profil działalności gospodarczej, do prowadzenia której zamierzają wykorzystywać przedmiot najmu, niezgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i aktualnym sposobem użytkowania przedmiotu najmu.

Do zgłoszenia należy dołączyć pełnomocnictwo lub jego notarialnie potwierdzoną kopię– o ile zgłoszenie składa pełnomocnik
Przystępujące do rokowań osoby fizyczne (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne z podpisem notarialnie poświadczonym oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na zawarcie umowy najmu na warunkach zgłoszonych podczas licytacji przez współmałżonka przystępującego do przetargu. Warunek ten nie dotyczy osób, które stawią się na przetargu ze współmałżonkiem,

8. Warunki zawarcia umowy najmu:
Umowa najmu o treści określonej w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia zostanie zawarta w terminie do 20 grudnia 2017 r. z oferentem, który zaoferuje najwyższy czynsz miesięczny.

Zarząd Powiatu Brzeskiego zaprasza do udziału w przetargu.

Szczegółowych informacji o przetargu i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela Izabela Wiecheć, Geodeta Powiatowy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu, Brzeg, ul. Robotnicza 12, pok. Nr 107, tel. 4447 916 .
Uwaga: niniejsze ogłoszenie o przetargu ukaże się w dniu 16.11.2017r. w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info.
Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej nr 12 (przy Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami) od dn. 16.11.2017r. do dnia 29.11.2017r.

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia z dnia 16.11.2017r. nr G. 6845.2. 91.2017

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu z dnia16.11.2017r. Nr G. 6845.2. 91.2017

Wydrukuj stronę