Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. z 2012 roku poz. 1299) zmieniło zasadniczo kwestię rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Od tej pory osoby, które chcą się zarejestrować w Powiatowym Urzędzie Pracy nie muszą już wypełniać karty rejestracyjnej – wszystkie dane, które wcześniej były zawarte na karcie rejestracyjnej pracownik urzędu wprowadza w trakcie rejestracji do systemu informatycznego. Ten fakt w sposób znaczący wydłużył czas trwania rejestracji.
W przypadku pierwszej rejestracji pracownik urzędu musi wprowadzić do systemu wszystkie świadectwa pracy, dokumenty potwierdzające wykształcenie. Wcześniej, jeśli bezrobotny trafiał do rejestru po raz kolejny, w bazie uzupełnianie były dane, które się zmieniły. Obecnie należy wpisać i uzupełnić wszystko od początku. Dodatkowo pracownik musi wprowadzić do systemu informacje dotyczące zmian w historii osoby bezrobotnej, zgłosić ją i członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, wprowadzić zdarzenia określające status osoby rejestrowanej.
Przypominamy, że osoba bezrobotna lub poszukująca pracy zgłasza się w celu dokonania rejestracji do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na stałe lub czasowe miejsce zameldowania, a jeżeli nie jest zameldowana – do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa.
Rejestracja bezrobotnego, następuje w dniu przedłożenia kompletu wymaganych dokumentów oraz po poświadczeniu przez nią własnoręcznym podpisem przekazanych przez nią danych i złożeniu, w obecności pracownika Powiatowego Urzędu Pracy i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu w brzmieniu: „Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie w trakcie rejestracji dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz zostałem pouczony o warunkach zachowania statusu bezrobotnego/poszukującego pracy.”
Zarejestrowana osoba jest zobowiązana do niezwłocznego informowania powiatowego urzędu pracy o wszelkich zmianach danych w karcie rejestracyjnej.

 

DOKUMENTY WYMAGANE DO REJESTRACJI W URZĘDZIE PRACY:

1. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem wraz z aktualnym potwierdzeniem o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy na terenie działania urzędu,
2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
3. Wszystkie świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień np. zaświadczenie o wysokości comiesięcznego wynagrodzenia brutto z niepełnego wymiaru zatrudnienia lub umowy zlecenie z podaniem podstawy wynagrodzenia na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. W przypadku nie posiadania oryginałów dokumentów istnieje możliwość przedłożenia kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez odpowiedni organ,
4. Dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych pracy, o ile takie przeciwwskazania występują,
5. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w przypadku, gdy występuje,
6. Zaświadczenie o zameldowaniu w przypadku zameldowania czasowego,
7. Decyzje o wykreśleniu działalności gospodarczej lub wypis z CDEIG w przypadku, gdy była prowadzona pozarolnicza działalność gospodarcza,
8. Zaświadczenie z ZUS o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku, gdy była prowadzona działalność,
9. Książeczka Wojskowa (w przypadku odbywania służby wojskowej),
10. Poszczególne decyzje/zaświadczenia z ZUS o przyznaniu renty z tytułu niezdolności do pracy, o okresie i rodzaju pobieranego świadczenia,
11. Zaświadczenie wykazujące okres pobierania zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego z wykazaną podstawą wymiaru tych świadczeń,
12. Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub zaświadczenie od lekarza rodzinnego o zdolności do pracy,
13. Świadectwo zwolnienia z aresztu śledczego lub zakładu karnego (dotyczy osób opuszczających areszt lub zakład karny),

W sytuacji, gdy osoba od ostatniej utraty statusu osoby bezrobotnej była zatrudniona to do kolejnej rejestracji przedstawia dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia (świadectwo pracy, umowę zlecenie, umowę o dzieło).

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PONOWNEJ REJESTRACJI:

– Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu,
– Dokumenty dotyczące zmian zaistniałych pomiędzy rejestracjami:
– świadectwo pracy,
– umowa o dzieło,
– umowa zlecenie,
– decyzja o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej lub wypis z CDEIG, jeżeli ktoś takową prowadził,
– zaświadczenie z ZUS-u o opłacanych składkach na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, jeżeli była prowadzona działalność,
– zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania świadczenia chorobowego z wykazaną podstawą wymiaru tego świadczenia, jeżeli po zakończeniu pracy osoba przebywała na zwolnieniu lekarskim,
– zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego z wykazaną podstawą wymiaru tego świadczenia, jeżeli po zakończeniu pracy osoba przebywała na płatnym urlopie macierzyńskim.

UWAGA!
Powiatowy Urząd Pracy nie dokonuje rejestracji w przypadku nie przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1 – 8 lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej przez osobę rejestrującą się. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta może wyrazić zgodę na rejestrację osoby nie posiadającej kompletu dokumentów.

Praktyczne wskazówki dotyczące rejestracji:
W przypadku gdy osoba rejestrująca się w charakterze bezrobotnego chce zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia winna posiadać ich numery PESEL oraz akty urodzenia dzieci/małżeństwa.

Osoba rejestrująca się ma możliwość ubezpieczenia dzieci, które osiągnęły pełnoletniość, w przypadku gdy nie mają innego ubezpieczenia i uczą się do 26 roku życia. Należy wówczas przedstawić aktualne zaświadczenie o kontynuacji nauki ze szkoły / uczelni.

W przypadku, gdy osoba bezrobotna nabywa prawo do świadczeń zobowiązana jest do dostarczenia nr konta bankowego, celem dokonania przelewu świadczeń przez urząd na konto.

Wydrukuj stronę