UCHWAŁA NR 45/2019

ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 15 marca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego

przez organizacje pozarządowe

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450, 650, 723, 1365 oraz z 2019r. poz. 37) w związku z § 14 uchwały Nr XLIV/354/18 Rady Powiatu Brzeskiego z 25 października 2018 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r. uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 32/2019 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe odwołuje się ze składu komisji konkursowej Panią Annę Rysiewicz-Gil i powołuje się Panią Ewę Sukiennik, a tym samym w § 7 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) Ewa Sukiennik –  pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu, jako członek komisji.”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Organizacyjno – Prawnemu.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na:

1) stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej powiatu pod adresem http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/;

2) stronie internetowej powiatu pod adresem https://www.brzeg-powiat.pl/;

3) na tablicy ogłoszeń siedziby Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 20.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                                     Zarząd Powiatu Brzeskiego:

                                                                                                             Starosta Jacek Monkiewicz (−)

                                                                                                                 Wicestarosta Ewa Smolińska (−)

                                                                                                        Monika Jurek (nieobecna)

                                                                                                                 Tomasz Komarnicki (nieobecny)

                                                                                                  Arletta Kostrzewa (−)

 

Wydrukuj stronę