logo

 

UCHWAŁA NR 584/2022

ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 23 listopada 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu dla organizacji pozarządowych na nieodpłatne: pomoc prawną i poradnictwo obywatelskie

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945), w związku z art. 11 ust 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, poz. 1265 i poz. 1812) uchwala się, co następuje:

 § 1.

W uchwale Nr 576/2022 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 27 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu dla organizacji pozarządowych na nieodpłatne: pomoc prawną
i poradnictwo obywatelskie w załączniku nr 4 (karta oceny merytorycznej oferty konkursowej) w kolumnie „skala oceny” wprowadza się następujące zmiany:

  • w lp. 1–4 wyrazy „2 lata – 1pkt” zastępuje się wyrazami „0-2 lata – 1 pkt”;
  • w lp. 21 wyrazy „tak – 10 pkt” zastępuje się wyrazami „tak lub nie dotyczy – 10 pkt”.

 §  2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Brzeskiego:

  1. Starosta Jacek Monkiewicz (−)
  2. Wicestarosta Ewa Smolińska (−)
  3. Arletta Kostrzewa (−)
  4. Monika Jurek (nieobecna)
  5. Tomasz Komarnicki (nieobecny)
Wydrukuj stronę