Brzeg, dnia 13.04.2022 r.

 

 

Ogłoszenie o wyborze ofert

 

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2022 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490) w zakresie  kultura.

 

 

Lista rankingowa zgłoszonych ofert:

 

 

Lp. Pozycja

rankingowa

Nazwa i adres oferenta Zadanie

zgłoszone

do konkursu

Wnioskowana kwota dotacji [zł] Przyznana kwota dotacji [zł]
1. 1 Chorągiew Opolska Związku Harcerstwa Polskiego –

Hufiec Brzeg

Związku Harcerstwa Polskiego

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 7

49-300 Brzeg

Festiwal Piosenki Harcerskiej,

Zuchowej

i Turystycznej

5.000 5.000

 

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

(−)

Jacek Monkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydrukuj stronę