Brzeg, dnia 27.03.2024 r.

 

 

Ogłoszenie o wyborze ofert

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2024 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Lista rankingowa zgłoszonych ofert:

 

Lp Pozycja

rankin-

gowa

Nazwa i adres oferenta Zadanie zgłoszone

do konkursu

Wnioskowana kwota dotacji [zł] Przyznana kwota dotacji [zł]
1 1 Brzeskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia

ul. Piastowska 29/2

49-300 Brzeg

Poprawa jakości życia poprzez rehabilitację osób niepełnosprawnych ruchowo z terenu powiatu brzeskiego 5 000 5 000
2 2 Fundacja Wspierania Rozwoju Rodziny „FELIX”

ul. Wiśniowa 27

49-340 Lewin Brzeski

Spokój w głowie 5 000 5 000

 

Przewodniczący Zarządu

(−)

Jacek Monkiewicz

 

 

 

Wydrukuj stronę