logo

Brzeg, dnia 17.01.2023 r.

G.6845.2.1.2023

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości

 przeznaczonej do oddania w użyczenie

 

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Nieruchomość położona przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, oznaczona
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 829/5 o pow. 1,2730 ha, ark. m. 11, obręb Centrum, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00007339/6.

 

  1. Powierzchnia i opis nieruchomości:

Do oddania w użyczenie przeznaczone są pomieszczenia gościnne oznaczone jako pomieszczenia nr 037 o pow. 4,46 m2, nr 038 o pow. 15,92 m2, nr 039 o pow. 1,90 m2, nr 040 o pow. 1,31 m2, nr 041 o pow. 7,51 m2, nr 042 o pow. 1,96 m2, nr 043 o pow. 14,03 m2, nr 044 o pow. 4,38 m2, nr 045 o pow. 4,29 m2, nr 046 o pow. 16,72 m2, położone na parterze w budynku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23 w Brzegu.

 

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Sposób zagospodarowania: zakwaterowanie trenera pierwszej drużyny seniorów Brzeskiego Towarzystwa Sportowego „Stal Brzeg”.

Przeznaczenie: nieruchomość objęta wykazem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonym w dniu 19 grudnia 2003 r. uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu nr XVIII/142/03 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 7, poz. 121 ze zm.) położona jest
w części w obrębie terenu elementarnego oznaczonego symbolem C2 MN/U/Z, a w części
w obrębie terenu elementarnego oznaczonego symbolem C3 MN/U/KS/P/Z, strefa III B.

 

  1. Wysokość opłat z tytułu najmu, terminy ich wnoszenia oraz zasady aktualizacji:

Pomieszczenia mają zostać oddane do bezpłatnego używania.

 

  1. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem lub użyczenie:

Użyczenie na okres 6 miesięcy na rzecz Brzeskiego Towarzystwa Piłkarskiego „Stal Brzeg”, ul. Sportowa 1, 49-300 Brzeg, KRS 0000186782, REGON 532429033.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 (przy Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami) na okres 21 dni, tj. od dnia 17.01.2023 r. do dnia 7.02.2023 r. Po upływie tego terminu zostanie zawarta umowa użyczenia.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. Ponadto wykaz publikuje się na stronie internetowej https://brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu https://bip.brzeg-powiat.pl w wyżej wymienionym terminie.

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jacek Monkiewicz

 

 

 

 

Wydrukuj stronę