1. 6845.1.8.2019 Brzeg, 30 wrzesień 2020 r.

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

Starosta Brzeski ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa

 przeznaczonych do oddania w najem na czas nieoznaczony

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471, 782) podaje się do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Brzegu przy ul. Włościańskiej 2 przeznaczonej do oddania w najem na czas nieoznaczony.

 

1) oznaczenie i powierzchnia nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 107,37 m2, usytuowana w Brzegu przy ul. Włościańskiej 2, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 551/7 o łącznej powierzchni 0,1151 ha, AR_13, obręb Południe, gmina Brzeg, o nr KW OP1B/00020984/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzegu Wydział V Ksiąg Wieczystych.

 

2) opis nieruchomości – nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, wzniesionym w technologii tradycyjnej około 1910 r., murowanym z cegły, parterowym z poddaszem częściowo użytkowym, podpiwniczonym, z dachem dwuspadowym. Konstrukcja ścian nośnych zbudowana jest z cegły ceramicznej. Dach o konstrukcji drewnianej pokryty dachówką ceramiczną. Rynny wykonane z blachy ocynkowanej. Znajdująca się w budynku klatka schodowa wykonana w konstrukcji drewnianej. Nieruchomość nie posiada tynków zewnętrznych. Tynki wewnętrzne wykonane są z mieszanki cementu i  wapnia. Podłogi w zależności od funkcji pomieszczenia są drewniane lub położone jest na nich gumoleum. Łazienka wykończona jest w płytkach ceramicznych starego typu. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną. Posiada centralne ogrzewanie kotłem na opał stały. Kocioł wraz ze składem opału zlokalizowany jest w piwnicy budynku. Ponadto w piwnicy i na strychu znajdują się pomieszczenia gospodarcze. W skład powierzchni użytkowej budynku wchodzą: 2 pokoje, 1 pomieszczenie biurowe, kuchnia, łazienka wydzielona w pomieszczeniu biurowym, przedpokój oraz hol z klatką schodową. Standard techniczny budynku jest bardzo zły. Nadaje się do kapitalnego remontu. Standard wykończenia i wyposażenia budynku jest niski. Pokrycie dachowe jest nieszczelne. Konstrukcja dachu posiada widoczne ugięcia. Elewacja oraz strop są zawilgocone. Budynek oraz dach są nieocieplone. Na suficie widoczne zacieki świadczące o nieszczelności dachu. Stolarka okienna oraz drzwiowa jest zużyta oraz nieszczelna. Na ścianach widoczne zabrudzenia. Budynek jest zamieszkany i ogrzewany, ale nie był na bieżąco konserwowany, ani remontowany. Ogólny standard wykończenia oraz funkcjonalność budynku są niskie. Analiza stanu technicznego elementów konstrukcyjnych budynku przy uwzględnieniu dotychczasowej eksploatacji, funkcjonalności oraz przeznaczenia pozwala stwierdzić, że stopień zużycia budynku wynosi około 70%.

Do budynku prowadzi brama wjazdowa usytuowana na sąsiedniej nieruchomości – działki nr 551/19. Brak ustanowionej służebności przejazdu. Teren wokół budynku jest uzbrojony – sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa. Sieć energetyczna doprowadzona z działki nr 551/19.

3) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonego 19 grudnia 2003 r., uchwałą nr XVIII/142/2003 Rady Miejskiej Brzegu, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 7, poz. 121. z dn. 6 lutego 2004 r. zmienionego uchwałą nr XLVIII/472/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miast Brzeg, uchwalonego 19 grudnia 2003 r. uchwałą nr XVIII/142/2003 Rady Miejskiej Brzegu, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 90, poz. 1307. z dn. 2 listopada 2009 r. działka o nr 551/7, arkusz mapy 13, obręb Południe, Brzeg, położona jest na obszarze terenu elementarnego oznaczonego symbolem D17bMN/U/KS ze sposobem użytkowania podstawowego: funkcja mieszkaniowa z usługami oraz zielenią, funkcja usługowa wraz z towarzyszącym mieszkalnictwem oraz zielenią, funkcja obsługi komunikacji samochodowej – stacja paliw;

 

4) termin zagospodarowania nieruchomości –  nie dotyczy

 

5) cenę nieruchomości – nie dotyczy

 

6) wysokość opłat z tytułu najmu – miesięczny czynsz najmu netto w kwocie 187,50 zł

 

7) terminy wnoszenia opłat – czynsz płatny w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc.

 

8) zasady aktualizacji opłat – czynsz będzie waloryzowany  corocznie z dniem 1 stycznia każdego roku, na podstawie wskaźników wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” za rok ubiegły.

 

9) informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w najem – nieruchomość Skarbu Państwa przeznaczona do oddania w najem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby fizycznej zamieszkującej. Oddanie w najem nastąpi za zgodą Wojewody Opolskiego wyrażoną w zarządzeniu nr 64/20 z dn. 17 czerwca 2020 r.

 

10) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 – nie dotyczy

 

 

 

 

Niniejszy wykaz wywiesza się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu na okres 21 dni, tj. od dnia 7.10. 2020 r. do dnia 28.10. 2020 r. a także zamieszcza się na stronie  internetowej urzędu – www.brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.brzeg-powiat.pl na ten sam czas.

Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, przekazuje wykaz wojewodzie, w celu jego zamieszczenia na stronie podmiotowej wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni. Informację o zamieszczeniu wykazu właściwy organ podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

 

Wydrukuj stronę